Szentivánéji álom/Negyedik felvonás, 1. szín

← Harmadik felvonás, 2. színSzentivánéji álom
szerző: William Shakespeare, fordító: Arany János
(Negyedik felvonás, 1. szín)
Negyedik felvonás, 2. szín →
1. SZÍN
Ugyanott
Titánia és Zuboly jő, tündér-kísérettel; hátul Oberon láthatatlanul
SCENE I.
The Wood.
Enter TITANIA and BOTTOM; PEASBLOSSOM, COBWEB, MOTH,
MUSTARDSEED, and other FAIRIES attending; OBERON behind, unseen.
TITÁNIA
Jer, ülj le mellém e virágpadon,
Én kedves orcád majd simogatom
És pézsmarózsát tűzdelek hajadba,
Szép nagy fülednek csókra csókot adva.
TITANIA
Come, sit thee down upon this flowery bed,
While I thy amiable cheeks do coy,
And stick musk-roses in thy sleek smooth head,
And kiss thy fair large ears, my gentle joy.
ZUBOLY
Hol van Babvirág?
BOTTOM
Where's Peasblossom?
BABVIRÁG
Tessék.
PEASBLOSSOM
Ready.
ZUBOLY
Vakard a fejem, Babvirág.—Hol van mosziő Pókháló?
BOTTOM
Scratch my head, Peasblossom.—
Where's Monsieur Cobweb?
PÓKHÁLÓ
Tessék.
COBWEB
Ready.
ZUBOLY
Mosziő Pókháló; édes mosziő, vegye a fegyverét s öljön le nekem egy vöröscombú poszméhet valami bogáncskóró tetején; aztán, édes mosziő, hozza ide nekem a limpes-lompos mézet. De ne törje magát nagyon, mosziő; és vigyázzon, mosziő, hogy a lépet se törje ám el; sajnálnám, ha bekeverné magát a mézzel, signor.—Hol van mosziő Mustármag?
BOTTOM
Monsieur Cobweb; good monsieur, get you your weapons in
your hand and kill me a red-hipped humble-bee on the top of a
thistle; and, good monsieur, bring me the honey-bag. Do not
fret yourself too much in the action, monsieur; and, good
monsieur, have a care the honey-bag break not; I would be
loath to have you overflown with a honey-bag, signior.—
Where's Monsieur Mustardseed?
MUSTÁRMAG
Tessék:
MUSTARDSEED
Ready.
ZUBOLY
Adja az öklét; mosziő Mustármag. Kérem, ne cerimóniázzon, édes mosziő.
BOTTOM
Give me your neif, Monsieur Mustardseed.
Pray you, leave your curtsy, good monsieur.
MUSTÁRMAG
Mit tetszik parancsolni?
MUSTARDSEED
What's your will?
ZUBOLY
Semmit, édes mosziő, csak hogy segítsen Pókháló úrfinak kaparni. Borbélyhoz kell mennem, mosziő; mert úgy sejtem, rettentő szőrös a pofám, pedig én oly csiklandós szamár vagyok, hogy mihelyt a szakállam viszket, mindjárt vakarnom kell.
BOTTOM
Nothing, good monsieur, but to help Cavalero Cobweb to
scratch. I must to the barber's, monsieur; for methinks I am
marvellous hairy about the face; and I am such a tender ass,
if my hair do but tickle me I must scratch.
TITÁNIA
Nem óhajtasz zenét, édes galambom?
TITANIA
What, wilt thou hear some music, my sweet love?
ZUBOLY
Nagyon zenére termett fülem van: hadd szóljon hát a doromb!
BOTTOM
I have a reasonable good ear in music; let us have the
tongs and the bones.
TITÁNIA
Vagy, édesem, nem ennél valamit?
TITANIA
Or say, sweet love, what thou desirest to eat.
ZUBOLY
De biz igen, egy mérce abrakot; valami jó száraz zabot megropogtatnék. Úgy veszem észre, nagy étvágyam volna egy kötél szénára; csak nincs párja a jó édes szénának.
BOTTOM
Truly, a peck of provender; I could munch your good dry
oats. Methinks I have a great desire to a bottle of hay: good
hay, sweet hay, hath no fellow.
TITÁNIA
Kalandor szellemim közől egyet
Elküldök új dióért az evethez.
TITANIA
I have a venturous fairy that shall seek
The squirrel's hoard, and fetch thee new nuts.
ZUBOLY
Jobban esnék egy vagy két marok száraz bükköny. De kérem, hagyja meg a cselédinek, senki se háborgasson: nagy expozíciót érzek az alvásra.
BOTTOM
I had rather have a handful or two of dried peas. But,
I pray you, let none of your people stir me; I have an
exposition of sleep come upon me.
TITÁNIA
Aludj hát, én meg karjaimba fonlak.
Tündérim el, el mind! ki merre lát.
Ekkép szövődik a lonc, a folyondár
Gyöngéden össze; így gyürűzi a
Szil kérges ujjait a nő-borostyán.
Ó, hogy szeretlek! ó, hogy olvadok!
Elalusznak. Puck jő
TITANIA
Sleep thou, and I will wind thee in my arms.
Fairies, be gone, and be all ways away.
So doth the woodbine the sweet honeysuckle
Gently entwist,—the female ivy so
Enrings the barky fingers of the elm.
O, how I love thee! how I dote on thee!
They sleep.
OBERON advances. Enter PUCK.
OBERON
(kilép)
Itt vagy, Robin? Ládd, ládd, be gyönyörű!
Már szánni kezdem őrült kínjait;
Imént a sűrüben előtaláltam,
E csúf bolondnak szedve illatot
Megtámadám és összekoccanánk,
Mert éppen akkor tűze friss, szagos
Virágfüzért bozontos üstökére;
S mely másszor a bimbókon keleti
Gyöngyszem gyanánt duzzadva áll, a harmat,
Az most a gyönge kis virág szemén
Mint könyü rezge, a szégyen miatt.
Midőn kedvemre jól lekorholám,
S ő szép szavakkal engesztelve kért,
Én sürgetém a váltott gyermeket;
Id’adta mindjár’ és el is vitette
Szellemlakomba gyors tündérivel.
Most, a fiú enyim levén, szeméről
E csúnya rontást én is elveszem;
Te meg, fiam, Puck, ez athénei
Fejéről vond le azt a furcsa bőrt,
Hogy, ha fölébred, mint a többiek,
Hadd térjen ő is Athenébe meg,
S ne jusson e kaland eszébe, csak
Mint egy rossz álom zaklatásai.
De már feloldom a tündérkirálynét.
Légy, minő vagy, kedvesem!
Láss, mikép látsz rendesen.
Diána füve Ámor virágát
Győzze le tüstént, rontsa varázsát.
Ébredj, királyném, szép Titánia!
OBERON
Welcome, good Robin. Seest thou this sweet sight?
Her dotage now I do begin to pity.
For, meeting her of late behind the wood,
Seeking sweet favours for this hateful fool,
I did upbraid her and fall out with her
For she his hairy temples then had rounded
With coronet of fresh and fragrant flowers;
And that same dew, which sometime on the buds
Was wont to swell like round and orient pearls,
Stood now within the pretty flow'rets' eyes,
Like tears that did their own disgrace bewail.
When I had, at my pleasure, taunted her,
And she, in mild terms, begg'd my patience,
I then did ask of her her changeling child;
Which straight she gave me, and her fairy sent
To bear him to my bower in fairy-land.
And now I have the boy, I will undo
This hateful imperfection of her eyes.
And, gentle Puck, take this transformed scalp
From off the head of this Athenian swain,
That he awaking when the other do,
May all to Athens back again repair,
And think no more of this night's accidents
But as the fierce vexation of a dream.
But first I will release the fairy queen.
Be as thou wast wont to be;
Touching her eyes with an herb.
See as thou was wont to see.
Dian's bud o'er Cupid's flower
Hath such force and blessed power.
Now, my Titania; wake you, my sweet queen.
TITÁNIA
Ó, milyen álmok! kedves Oberon
Mintha szamárba lettem vón’ szerelmes.
TITANIA
My Oberon! what visions have I seen!
Methought I was enamour'd of an ass.
OBERON
Ott fekszik a hű.
OBERON
There lies your love.
TITÁNIA
De hogy eshetett ez?
Mily undorodva néz most rá szemem!
TITANIA
How came these things to pass?
O, how mine eyes do loathe his visage now!
OBERON
Csak csendesen!—Vedd le a főt, Robin.
Zenét, királyné, mely jobban leverje
A rendes álomnál érzésöket.
OBERON
Silence awhile.—Robin, take off this head.
Titania, music call; and strike more dead
Than common sleep, of all these five, the sense.
TITÁNIA
Zenét! Zendüljön altató zeném!
TITANIA
Music, ho! music; such as charmeth sleep.
PUCK
Ha ébredsz, pislogj a magad szamár szemén.
PUCK
Now when thou wak'st, with thine own fool's eyes peep.
OBERON
Zenét!—Királyném, fogd kezem s jövel
A föld, melyen alusznak, ringjon el.
Most a szivesség köztünk újra kel,
S holnap, ha Theseus nászt ünnepel,
Éjfélkor ott legyünk, s vig táncra fel!
Áldást, szerencsét rájok adni kell.
Im e szerelmes két pár hű kebel
Hős Theseusszal szintén összekel.
OBERON
Sound, music. Still music. Come, my queen, take hands with me,
And rock the ground whereon these sleepers be.
Now thou and I are new in amity,
And will to-morrow midnight solemnly
Dance in Duke Theseus' house triumphantly,
And bless it to all fair prosperity
There shall the pairs of faithful lovers be
Wedded, with Theseus, all in jollity.
PUCK
Szellemek királya! halld
Hallom a pacsirta-dalt.
PUCK
Fairy king, attend and mark;
I do hear the morning lark.
OBERON
Úgy, királyném, szaporán
Lebbenünk az éj után,
Kerüljük a földgolyót,
Sebesebben, mint a hold.
OBERON
Then, my queen, in silence sad,
Trip we after night's shade.
We the globe can compass soon,
Swifter than the wand'ring moon.
TITÁNIA
Jer, királyom; s szállva majd
Fejtsd meg ezt az éji bajt
Alva hogy juték ide,
E halandók közibe?
Mind el
Kürtharsogás
Theseus, Hippolyta, Egéus, kíséret jőnek
TITANIA
Come, my lord; and in our flight,
Tell me how it came this night
That I sleeping here was found
With these mortals on the ground.
Exeunt. Horns sound within.
Enter THESEUS, HIPPOLYTA, EGEUS, and Train.
THESEUS
Menjen, az erdészt hívja valaki.
Bevégezők e hajnal ünnepét
S minthogy korán van és elég idő,
Hadd hallja mátkám az ebek zenéjét. -
Le kell nyaklózni a völgyben nyugotra. -
Hívjátok, mondom, a vadászt hamar. -
Mi, szép királyném, a tetőre hágunk
S hallgatjuk a zenélő zűrzavart,
Mit a visszhang s kutyáim serge tart.
THESEUS
Go, one of you, find out the forester;—
For now our observation is perform'd;
And since we have the vaward of the day,
My love shall hear the music of my hounds,—
Uncouple in the western valley; go:—
Despatch, I say, and find the forester.—
Exit an ATTENDANT.
We will, fair queen, up to the mountain's top,
And mark the musical confusion
Of hounds and echo in conjunction.
HIPPOLYTA
Ott voltam egyszer Cadmus- s Herculessel,
Midőn medvét hajtottak spártai
Ebekkel Creta erdein: sosem
Hallottam oly szép hősi zajt: az erdők,
A lég, a forrás, minden ott körül
Egy lármahang volt. Nem hallék soha
Oly zengő zűrzavart, oly méla dörgést.
HIPPOLYTA
I was with Hercules and Cadmus once
When in a wood of Crete they bay'd the bear
With hounds of Sparta: never did I hear
Such gallant chiding; for, besides the groves,
The skies, the fountains, every region near
Seem'd all one mutual cry: I never heard
So musical a discord, such sweet thunder.
THESEUS
Az én kutyám is mind spártai faj,
Lefüggő száju, sárga mind; s fülökkel
Lesöprik a fűről a harmatot;
Leppentyüik mint a thessal bikáé
Lassúk futásra, de szájuk harang
Alább-alább mind. Úgy, hogy összezengőbb
Vonítást kürtre nem hallott soha
Se Creta, Sparta, sem Thessalia;
Itélj, ha hallod.—Ej, miféle nimfák?
THESEUS
My hounds are bred out of the Spartan kind,
So flew'd, so sanded; and their heads are hung
With ears that sweep away the morning dew;
Crook-knee'd and dew-lap'd like Thessalian bulls;
Slow in pursuit, but match'd in mouth like bells,
Each under each. A cry more tuneable
Was never holla'd to, nor cheer'd with horn,
In Crete, in Sparta, nor in Thessaly.
Judge when you hear.—But, soft, what nymphs are these?
EGÉUS
Uram, ez itt az én leányom, alva,
E meg Lysander; az Demetrius;
Amaz Heléna, ősz Nedár leánya
Csudálkozom, hol járnak itt rakáson.
EGEUS
My lord, this is my daughter here asleep;
And this Lysander; this Demetrius is;
This Helena, old Nedar's Helena
I wonder of their being here together.
THESEUS
Úgy lesz, korán fölkeltek, nézni május
Ez ünnepét, s meghallva szándokom,
Előre jöttek, itt üdvözleni. -
De szólj, Egéus, nem ma van kitűzve
Hogy válaszát kimondja Hermia?
THESEUS
No doubt they rose up early to observe
The rite of May; and, hearing our intent,
Came here in grace of our solemnity.—
But speak, Egeus; is not this the day
That Hermia should give answer of her choice?
EGÉUS
Ma van, kegyelmes úr.
EGEUS
It is, my lord.
THESEUS
Jőjjön vadásznép, és kürtölje fel.
Kivül kürtszó és zaj
Demetrius, Lysander, Hermia és Heléna felriadnak
THESEUS
Go, bid the huntsmen wake them with their horns.
Horns, and shout within. DEMETRIUS, LYSANDER,HERMIA, and HELENA awake and start up.
Good-morrow, friends. Saint Valentine is past;
Begin these wood-birds but to couple now?
THESEUS
No, jó reggelt, fiúk. Bálint-nap elmúlt
S még csak most párosodnak e rigók?
LYSANDER
Uram, bocsánat!
Térdre esnek
LYSANDER
Pardon, my lord.
He and the rest kneel to THESEUS.
THESEUS
Kérem, álljatok fel.
Tudom, vetélytársak valátok együtt
Hogy a csudába hát e szép barátság?
Hogyan fér össze gyűlölet s vetély,
Hogy együtt hálnak és egyik se fél?
THESEUS
I pray you all, stand up.
I know you two are rival enemies;
How comes this gentle concord in the world,
That hatred is so far from jealousy
To sleep by hate, and fear no enmity?
LYSANDER
Uram, zavartan, félálomba, fél-
Imette szólok: egy lelkem hite!
De nem tudom, hogyan jövék ide;
Úgy gondolom (hazudni nem szeretnék,
Úgy van—hogy is van? már emlékezem),
Én Hermiával szöktem e ligetbe,
Hogy Athenéből oly vidékre fussunk,
Hol az athéni törvény szigora—
LYSANDER
My lord, I shall reply amazedly,
Half 'sleep, half waking; but as yet, I swear,
I cannot truly say how I came here
But, as I think,—for truly would I speak—
And now I do bethink me, so it is,—
I came with Hermia hither: our intent
Was to be gone from Athens, where we might be,
Without the peril of the Athenian law.
EGÉUS
Elég! elég! Uram, hallottad ezt!
Törvényt kivánok, törvényt a fejére.
Szökni akartak, lásd, Demetrius,
Igy téged, engem is megrablani,
Téged arádtól és engem szavamtól,
Adott szavamtól, hogy lányom tiéd.
EGEUS
Enough, enough, my lord; you have enough;
I beg the law, the law upon his head.—
They would have stol'n away, they would, Demetrius,
Thereby to have defeated you and me
You of your wife, and me of my consent,—
Of my consent that she should be your wife.
DEMETRIUS
Uram, Heléna megmondá nekem
Szándékukat s hogy e ligetbe szöktek;
És én követtem őket dühösen,
Engem pedig szerelmes szép Heléna.
De jó uram, nem t’om mi csoda által
(Mert csoda volt); szerelmem Hermiához
Mint hó elolvadt, s most olyan nekem,
Mint holmi játékszer emléke, mely
Kicsiny koromban vágyam célja volt;
Most minden érzés, hű erély, szivemben,
Szememnek tárgya s minden gyönyöre
Csupán Heléna. Ő volt jegyesem,
Mielőtt csak láttam volna Hermiát
De megvetém e tápot, mint beteg;
Gyógyulva megjött a természetes
Iz; most kivánom, érzem, jól esik,
S hozzá örökre hű is maradok.
DEMETRIUS
My lord, fair Helen told me of their stealth,
Of this their purpose hither to this wood;
And I in fury hither follow'd them,
Fair Helena in fancy following me.
But, my good lord, I wot not by what power,—
But by some power it is,—my love to Hermia,
Melted as the snow—seems to me now
As the remembrance of an idle gawd
Which in my childhood I did dote upon
And all the faith, the virtue of my heart,
The object and the pleasure of mine eye,
Is only Helena. To her, my lord,
Was I betroth'd ere I saw Hermia
But, like a sickness, did I loathe this food;
But, as in health, come to my natural taste,
Now I do wish it, love it, long for it,
And will for evermore be true to it.
THESEUS
Jó sors hozott így össze, hű szivek,
De majd beszéltek erről többet is. -
Egéus, én megmásitom szavad,
Mert még ma e két pár, együtt velünk,
Oltár előtt örökre egyesül.
S minthogy a reggel java elhaladt
A célbavett vadászat elmarad.
Jerünk Athénbe vissza, édesem,
Hármas menyegzőt ülni fényesen. -
Jer, Hippolyta.
Theseus, Hippolyta, Egéus, kíséret el
THESEUS
Fair lovers, you are fortunately met
Of this discourse we more will hear anon.—
Egeus, I will overbear your will;
For in the temple, by and by with us,
These couples shall eternally be knit.
And, for the morning now is something worn,
Our purpos'd hunting shall be set aside.—
Away with us to Athens, three and three,
We'll hold a feast in great solemnity.—
Come, Hippolyta.
Exeunt THESEUS, HIPPOLYTA, EGEUS, and Train.
DEMETRIUS
Előttem ez mind elfut, összefoly,
Mint felhővé mosódó messzi helység.
DEMETRIUS
These things seem small and undistinguishable,
Like far-off mountains turned into clouds.
HERMIA
Nekem meg olyan, mintha két szemem
Kettőzve látna mindent.
HERMIA
Methinks I see these things with parted eye,
When every thing seems double.
HELÉNA
Nékem is
Meg mintha kincset leltem volna, mely
Enyém is, mégsem az: Demetriust.
HELENA
So methinks
And I have found Demetrius like a jewel.
Mine own, and not mine own.
DEMETRIUS
De hát ébren vagyunk? tudjátok azt?
Úgy rémlik, egyre alszunk, álmodunk.
Vagy itt volt és hivott a fejdelem?
DEMETRIUS
It seems to me
That yet we sleep, we dream.—Do not you think
The duke was here, and bid us follow him?
HERMIA
Itt ám, atyám is.
HERMIA
Yea, and my father.
HELÉNA
Meg Hippolyta.
HELENA
And Hippolyta.
LYSANDER
S azt hagyta: menjünk oltárhoz velök.
LYSANDER
And he did bid us follow to the temple.
DEMETRIUS
Úgy hát nem álmodunk. Jerünk utána;
Majd elbeszéljük álmunkat menet.
El mind. Zuboly fölébred
DEMETRIUS
Why, then, we are awake: let's follow him;
And by the way let us recount our dreams.
Exeunt.
As they go out, BOTTOM awakes.
ZUBOLY
Aztán, ha végszavam következik, hívjatok, s jelenek: a legközelebbi így van: “Szépséges Pyramus.”—Hé! ha! hó!—Vackor Péter! Dudás, a fúvó-foldozó! Orrondi, az üstfoldozó! Ösztövér!—Isten engem! most elszöktek, itt hagytak alva. Rettentő különös látásom volt. Azt álmodtam, hogy ész legyen, aki megmondja, micsoda álom volt az: az ember csupa sült szamár, ha azt az álmot meg akarja fejteni. Úgy tetszik, mintha én, izé—nincs élő teremtés, aki megmondhassa, mi voltam én. Úgy tetszik, mintha... mintha nekem, izé—de az ember futóbolond, ha meg akarja mondani, mim volt nekem. Ember szeme nem hallott olyat, ember füle nem látott olyat, ember keze nem képes azt ízlelni, se nyelve felfogni, se szíve kimondani, milyet álmodtam én. Rábeszélem Vackort, csináljon egy nótát erről az álomról; e legyen a címe: Zuboly álma, mert még most is zubog a fülem belé; s eldallom egyik jelenet végén a fejedelem előtt: vagy talán, hogy annál tetszősb legyen, Thisbe halálán fúvom el.
(El)
BOTTOM
When my cue comes, call me, and I will answer. My next is 'Most
fair Pyramus.'—Heigh-ho!—Peter Quince! Flute, the
bellows-mender! Snout, the tinker! Starveling! God's my life,
stol'n hence, and left me asleep! I have had a most rare
vision. I have had a dream—past the wit of man to say
what dream it was.—Man is but an ass if he go about
to expound this dream. Methought I was—there is no man can tell
what. Methought I was, and methought I had,—but man is but a
patched fool, if he will offer to say what methought I had. The
eye of man hath not heard, the ear of man hath not seen; man's
hand is not able to taste, his tongue to conceive, nor his heart
to report, what my dream was. I will get Peter Quince to write a
ballad of this dream: it shall be called Bottom's Dream, because
it hath no bottom; and I will sing it in the latter end of a
play, before the duke: peradventure, to make it the more
gracious, I shall sing it at her death.
Exit.


Harmadik felvonás, 2. szín Szentivánéji álom (Negyedik felvonás, 1. szín) Negyedik felvonás, 2. szín