Szentivánéji álom/Negyedik felvonás, 2. szín

← Negyedik felvonás, 1. színSzentivánéji álom
szerző: William Shakespeare, fordító: Arany János
(Negyedik felvonás, 2. szín)
Ötödik felvonás, 1. szín →
2. SZÍN
Athén. Szoba Vackor lakásán.
Vackor, Dudás, Orrondi, Ösztövér jőnek
SCENE II.
Athens. A Room in QUINCE'S House.
Enter QUINCE, FLUTE, SNOUT, and STARVELING.
VACKOR
Küldtetek Zubolyékhoz? Hazakerült már?
QUINCE
Have you sent to Bottom's house? is he come home yet?
ÖSZTÖVÉR
Híre-hamva sincs. Kétségkívül transportálták.
STARVELING
He cannot be heard of. Out of doubt, he is transported.
DUDÁS
Ha meg nem jő, vége a darabnak. Sose megy el; ugye nem?
FLUTE
If he come not, then the play is marred; it goes not
forward, doth it?
VACKOR
Lehetetlen; egész Athénben nincs ember, ki Pyramust eljátssza, csak ő.
QUINCE
It is not possible: you have not a man in all Athens
able to discharge Pyramus but he.
DUDÁS
Úgy van; egyedül neki van legtöbb esze minden athéni kézműves közt.
FLUTE
No; he hath simply the best wit of any handicraft man in
Athens.
VACKOR
Meg a legderekabb személye is hozzá; kellemes hangra nézve pedig valóságos musta.
QUINCE
Yea, and the best person too: and he is a very paramour
for a sweet voice.
DUDÁS
Akarnád mondani, mustra: hisz a musta, isten akárhova tegye! csizmadia-jószág.
Gyalu jő
FLUTE
You must say paragon: a paramour is, God bless us, a thing of
naught.
Enter SNUG.
GYALU
Urak, a fejedelem most jő a templomból, s vele együtt még két vagy három úri pár is kelt össze. Ha komédiánk elsül, a fejünk se fáj többé.
SNUG
Masters, the duke is coming from the temple; and there is
two or three lords and ladies more married: if our sport had gone
forward, we had all been made men.
DUDÁS
Szegény buksi Zuboly! Oda a tíz garas napidíj élethosszant! mert sose kerülte volna el a tíz garas napidíjat; itt a nyakam, hogy a fejedelem megadta volna neki a tíz garas napidíjat Pyramusért, meg is érdemlette volna; tíz garas mindennap egy Pyramusért, vagy semmi.
Zuboly jő
FLUTE
O sweet bully Bottom! Thus hath he lost sixpence a day
during his life; he could not have 'scaped sixpence a-day; an
the duke had not given him sixpence a-day for playing Pyramus,
I'll be hanged; he would have deserved it: sixpence a-day in
Pyramus, or nothing.
Enter BOTTOM.
ZUBOLY
Hol vannak a pimaszok? hol vannak a nyúlszívűek?
BOTTOM
Where are these lads? where are these hearts?
VACKOR
Zuboly!—Ó, szívemelő nap! ó, áldott óra!
QUINCE
Bottom!—O most courageous day! O most happy hour!
ZUBOLY
Uraim, csodát beszélek; de ne kérdjétek, mit, mert ne legyek becsületes athéni ember, ha megmondom. Különben előadok mindent, úgy, ahogy történt.
BOTTOM
Masters, I am to discourse wonders: but ask me not
what; for if I tell you, I am not true Athenian. I will tell you
everything, right as it fell out.
VACKOR
Halljuk hát, kedves Zuboly!
QUINCE
Let us hear, sweet Bottom.
ZUBOLY
Tőlem ugyan egy szót se. Csupán annyit akarok mondani, hogy a fejedelem megebédelt. Rajta, szedni-vedni holmitokat! jó madzagot szakállaitokra; új galandot cipőitekre; aztán, egy-kettő! a palotához; ki-ki fussa át a szerepét; mert egy szó mint száz, a darab el van fogadva. Thisbe mindenesetre tisztát vegyen; aki pedig az oroszlánt játssza, le ne találja vágni a körmét, hadd lógjon ki az oroszlán körme gyanánt. No meg aztán, színész barátim, ne egyetek se vöröshagymát, se fokhagymát, hogy kellemes legyen a leheletünk, akkor bizonyára megdicsérnek, hogy kellemes a komédia. De szót se többet: el, el!
Mind el
BOTTOM
Not a word of me. All that I will tell you is, that the
duke hath dined. Get your apparel together; good strings to
your beards, new ribbons to your pumps; meet presently at the
palace; every man look over his part; for the short and the long
is, our play is preferred. In any case, let Thisby have clean
linen; and let not him that plays the lion pare his nails, for
they shall hang out for the lion's claws. And, most dear actors,
eat no onions nor garlick, for we are to utter sweet breath; and
I do not doubt but to hear them say it is a sweet comedy. No more
words: away! go; away!
Exeunt.
Negyedik felvonás, 1. szín Szentivánéji álom (Negyedik felvonás, 2. szín) Ötödik felvonás, 1. szín