Julius Caesar/Harmadik felvonás, 2. szín

← Harmadik felvonás, 1. színJulius Caesar
szerző: William Shakespeare, fordító: Vörösmarty Mihály
Harmadik felvonás, 2. szín
Harmadik felvonás, 3. szín →
Vörösmarty Mihály szövegét átdolgozta:
Köztér. Brutus és Cassius s egy sereg nép jő.
SCENE II. The same. The Forum. Enter Brutus and Cassius, with a throng of Citizens.
NÉP
Elégtételt, elégtételt nekünk!
CITIZENS.
We will be satisfied; let us be satisfied.
BRUTUS
Kövessetek tehát s hallgassatok meg.
Eredj a más utcába, Cassius,
Oszlasd meg a csoportot.
Ki engem kíván hallani, álljon itt;
Ki Cassiust, az menjen el vele.
Caesar holtának nyíltan okait
Kivánjuk adni.
BRUTUS.
Then follow me, and give me audience, friends.—
Cassius, go you into the other street
And part the numbers.—
Those that will hear me speak, let 'em stay here;
Those that will follow Cassius, go with him;
And public reasons shall be rendered
Of Caesar's death.
ELSŐ POLGÁR
Brutust hallgatom meg.
FIRST CITIZEN.
I will hear Brutus speak.
MÁSODIK POLGÁR
Én Cassiust s így vessük össze majd,
Külön ha meghallók, az okokat. -
Cassius el néhány polgárral. Brutus a rostrumra lép.
SECOND CITIZEN.
I will hear Cassius; and compare their reasons,
When severally we hear them rendered.
Exit Cassius, with some of the Citizens. Brutus goes into the
rostrum.
HARMADIK POLGÁR
Már a nemes Brutus fenn van; hallgassatok.
THIRD CITIZEN.
The noble Brutus is ascended: silence!
BRUTUS
Legyetek mindvégig türelemmel. Rómaiak, hazámfiai, barátim, hallgassatok meg
ügyem miatt, s legyetek csendesen, hogy meghallhassatok. Higgyetek nekem
becsületemért, s legyetek tekintettel becsületem iránt, hogy hihessetek. Bíráljatok
bölcsességiek szerint, s ébresszétek fel érzékeiteket, hogy jobban ítélhessetek. Ha
valaki van ezen gyülekezetben, szíves barátja Caesarnak, annak mondom, hogy
Brutus szeretete Caesar iránt nem csekélyebb, mint az övé. Ha most ezen jó barát
kérdezi, miért támadott fel Brutus Caesar ellen, válaszom ez: nem mivel Caesart
kevésbé szeretném, hanem mert Rómát jobban szerettem. Azt óhajtanátok-e
inkább, hogy Caesar élne, s mindnyájan rabokul halnátok, mint hogy Caesar
haljon meg, s ti mindnyájan éljetek szabad emberekül? Mivel Caesar engem
szeretett, megsiratom: mivel szerencsés volt, örvendek: mivel vitéz volt, becsülöm
őt; de mivel nagyravágyó volt, ledöftem őt. Tehát könny szeretetéért, öröm
szerencséjén, becsület vitézségeért s halál nagyravágyásaért. Hol van itt oly
nyomorú, ki rabszolga kívánna lenni? Ha van, szóljon; mert őt bántottam meg.
Hol van itt oly durva, ki római nem kívánna lenni? Ha van, szóljon; mert őt
bántottam meg. Van-e itt oly alávaló, ki hazáját ne szeretné? Ha van, szóljon;
mert őt bántottam meg. Megszűnöm, hogy választ adjatok.
BRUTUS.
Be patient till the last.
Romans, countrymen, and lovers! Hear me for my cause; and be
silent, that you may hear: believe me for mine honour, and have
respect to mine honor, that you may believe: censure me in your
wisdom; and awake your senses, that you may the better judge.
If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to
him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. If
then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is
my answer,—Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome
more. Had you rather Caesar were living, and die all slaves, than
that Caesar were dead, to live all freemen? As Caesar loved me, I
weep for him; as he was fortunate, I rejoice at it; as he was
valiant, I honour him; but, as he was ambitious, I slew him.
There is tears for his love; joy for his fortune; honour for his
valour; and death for his ambition. Who is here so base that
would be a bondman? If any, speak; for him have I offended. Who
is here so rude that would not be a Roman? If any, speak; for him
have I offended. Who is here so vile that will not love his
country? If any, speak; for him have I offended. I pause for a
reply.
MIND
Senki, Brutus, senki.
CITIZENS.
None, Brutus, none.
BRUTUS
Úgy tehát senkit sem bánték meg. Nem tettem Caesarral egyebet, mint amit ti
fognátok tenni Brutusszal. A vizsgálat halála felett a Capitoliumban föl van
jegyezve; dicsősége nem kisebbítve, amiben jeles volt; sem vétkei nagyítva,
melyekért a halált szenvedte.
Antonius s mások Caesar tetemével jőnek.
Itt hozatik teste Antonius gyászkíséretében, ki, ámbár megölésében részes nem
volt, osztozandik halála jótéteményeiben, helyet foghatván a közigazgatásban,
mint ki nem közületek? Evvel én távozom, kinél, valamint legjobb barátomat
megöltem Róma javáért, ugyanazon tőr van számomra, ha honom halálomat
kívánja.
BRUTUS.
Then none have I offended. I have done no more to Caesar
than you shall do to Brutus. The question of his death is
enroll'd in the Capitol, his glory not extenuated, wherein he
was worthy;, nor his offenses enforced, for which he suffered
death.
Enter Antony and others, with Caesar's body.
Here comes his body, mourned by Mark Antony, who, though he had
no hand in his death, shall receive the benefit of his dying, a
place in the commonwealth; as which of you shall not? With this
I depart— that, as I slew my best lover for the good of Rome, I
have the same dagger for myself, when it shall please my country
to need my death.
MIND
Éljen, Brutus, éljen, éljen!
CITIZENS.
Live, Brutus! live, live!
ELSŐ POLGÁR
Diadallal vigyétek őt haza.
FIRST CITIZEN.
Bring him with triumph home unto his house.
MÁSODIK POLGÁR
Állítsunk szobrot őseihez neki.
SECOND CITIZEN.
Give him a statue with his ancestors.
HARMADIK POLGÁR
Ő légyen Caesar.
THIRD CITIZEN.
Let him be Caesar.
NEGYEDIK POLGÁR
Caesar jobb fele
Nyerjen Brutusban koronát.
FOURTH CITIZEN.
Caesar's better parts
Shall be crown'd in Brutus.
ELSŐ POLGÁR
Kisérjük őt örömzajjal haza.
FIRST CITIZEN.
We'll bring him to his house with shouts and clamours.
BRUTUS
Földieim!
BRUTUS.
My countrymen,—
MÁSODIK POLGÁR
Csitt, béke! Brutus szól.
SECOND CITIZEN.
Peace! silence! Brutus speaks.
ELSŐ POLGÁR
Csend, béke, hó!
FIRST CITIZEN.
Peace, ho!
BRUTUS
Jó földieim, hadd menjek egyedül.
Ti kedvemért maradjatok meg itt,
Tisztelni a holttestet és beszédét
Antoniusnak, mellyel engedénk
Caesar dicsőségét megadnia.
Kérlek, ne jöjjön senki el velem,
Mig ő beszédét végzi.
El.
BRUTUS.
Good countrymen, let me depart alone,
And, for my sake, stay here with Antony:
Do grace to Caesar's corpse, and grace his speech
Tending to Caesar's glory; which Mark Antony,
By our permission, is allow'd to make.
I do entreat you, not a man depart,
Save I alone, till Antony have spoke.
Exit.
ELSŐ POLGÁR
Hó! maradjunk,
Halljuk meg Antoniust.
FIRST CITIZEN.
Stay, ho! and let us hear Mark Antony.
HARMADIK POLGÁR
Menjen fel a
Szószékre, hallgassuk meg őt. Nemes
Antonius, menj fel.
THIRD CITIZEN.
Let him go up into the public chair;
We'll hear him.—Noble Antony, go up.
ANTONIUS
Brutusért
Irántatok hálával tartozom.
ANTONY.
For Brutus' sake, I am beholding to you.
Goes up.
NEGYEDIK POLGÁR
Mit monda Brutusról?
FOURTH CITIZEN.
What does he say of Brutus?
HARMADIK POLGÁR
Azt mondja, Brutusért
Mindnyájunknak hálával tartozik.
THIRD CITIZEN.
He says, for Brutus' sake,
He finds himself beholding to us all.
NEGYEDIK POLGÁR
Jobb lesz, ha Brutus ellen nem beszél.
FOURTH CITIZEN.
'Twere best he speak no harm of Brutus here.
ELSŐ POLGÁR
Ez a Caesar zsarnok volt.
FIRST CITIZEN.
This Caesar was a tyrant.
HARMADIK POLGÁR
Már az csak igaz.
Szerencse Rómának, hogy tőle ment.
THIRD CITIZEN.
Nay, that's certain:
We are blest that Rome is rid of him.
MÁSODIK POLGÁR
Csendet, figyeljünk, mit tud mondani.
SECOND CITIZEN.
Peace! let us hear what Antony can say.
ANTONIUS
Ti nemes rómaiak...
ANTONY.
You gentle Romans,—
TÖBBEN
Csendet! halljuk őt.
CITIZENS.
Peace, ho! let us hear him.
ANTONIUS
Barátaim, rómaiak, földieim,
Figyeljetek rám.
Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni,
A rossz, mit ember tesz, tuléli őt;
A jó gyakorta sírba száll vele.
Ez legyen Caesar sorsa is. A nemes
Brutus mondá, hogy Caesar nagyra vágyott:
Ha ez való, úgy súlyos bűne volt,
És Caesar érte súlyosan lakolt meg.
Most Brutus engedvén s a többiek
(S Brutus derék, becsületes férfiú,
S a többi is mind, mind becsűletes),
Jövök beszélni holt Caesar fölött.
Barátom volt ő, hozzám hű s igaz.
De Brutus mondja, hogy nagyokra tört,
S Brutus derék, becsületes férfiú.
Rómába ő sok foglyokat hozott;
Váltságuk a közkincstárt gazdagítá:
Ez nagyravágyását jelenti-e?
Szegény ha jajdult, Caesar sírt vele;
A nagyravágyásnak nem íly szelíd
Anyagból kéne szerkesztetve lenni:
De Brutus mondja, hogy nagyokra tört:
S Brutus becses, derék egy férfiú.
Láttátok a Lupercal ünnepen,
Háromszor nyújtám a koronát neki,
S ő visszatolta. És ez nagyravágyás?
De Brutus mondja, hogy nagyokra tört,
S bizonnyal ő derék egy férfiú.
Nem szólok én, hogy Brutusnak beszédét
Cáfoljam: azt mondom csak, mit tudok.
Mind kedvelétek őt és volt miért:
Mi tilthat el most érte sírnotok?
Vadállatokba szöktél, ó, itélet,
S az ember ész nélkül maradt! Türelmet!
Caesarral szívem ott a gyászpadon van:
Pihennem kell, míg hozzám visszatér.
ANTONY.
Friends, Romans, countrymen, lend me your ears;
I come to bury Caesar, not to praise him.
The evil that men do lives after them;
The good is oft interred with their bones:
So let it be with Caesar. The noble Brutus
Hath told you Caesar was ambitious:
If it were so, it was a grievous fault;
And grievously hath Caesar answer'd it.
Here, under leave of Brutus and the rest,—
For Brutus is an honourable man;
So are they all, all honorable men,—
Come I to speak in Caesar's funeral.
He was my friend, faithful and just to me:
But Brutus says he was ambitious;
And Brutus is an honourable man.
He hath brought many captives home to Rome,
Whose ransoms did the general coffers fill:
Did this in Caesar seem ambitious?
When that the poor have cried, Caesar hath wept:
Ambition should be made of sterner stuff:
Yet Brutus says he was ambitious;
And Brutus is an honourable man.
You all did see that on the Lupercal
I thrice presented him a kingly crown,
Which he did thrice refuse: was this ambition?
Yet Brutus says he was ambitious;
And, sure, he is an honourable man.
I speak not to disprove what Brutus spoke,
But here I am to speak what I do know.
You all did love him once,—not without cause:
What cause withholds you, then, to mourn for him?—
O judgment, thou art fled to brutish beasts,
And men have lost their reason!—Bear with me;
My heart is in the coffin there with Caesar,
And I must pause till it come back to me.
ELSŐ POLGÁR
Beszéde, úgy tetszik, hogy alapos.
FIRST CITIZEN.
Methinks there is much reason in his sayings.
MÁSODIK POLGÁR
Ha voltaképp a dolgot megtekintjük,
Caesarral rosszul bántak.
SECOND CITIZEN.
If thou consider rightly of the matter,
Caesar has had great wrong.
HARMADIK POLGÁR
Vélitek?
Félek, helyébe még gonoszb jövend.
THIRD CITIZEN.
Has he not, masters?
I fear there will a worse come in his place.
NEGYEDIK POLGÁR
Hallátok? Megveté a koronát;
Ekként világos: nem volt nagyravágyó.
FOURTH CITIZEN.
Mark'd ye his words? He would not take the crown;
Therefore 'tis certain he was not ambitious.
ELSŐ POLGÁR
Ha ez való: megbánja valaki.
FIRST CITIZEN.
If it be found so, some will dear abide it.
MÁSODIK POLGÁR
Szegény! mint ég a sírástól szeme.
SECOND CITIZEN.
Poor soul! his eyes are red as fire with weeping.
HARMADIK POLGÁR
Antoniusnál nincs nemesszivűbb
Ember Rómában.
THIRD CITIZEN.
There's not a nobler man in Rome than Antony.
NEGYEDIK POLGÁR
Hallga! újra szól.
FOURTH CITIZEN.
Now mark him; he begins again to speak.
ANTONIUS
Még tegnap hasztalan dacolt vala
Caesarral a világ. Ma itt hever
S nincs oly szegény, ki bókoljon neki.
Ó, honfiak, ha dühre, lázadásra
Ingerelném a lelket bennetek,
Megbántanám Brutust, meg Cassiust,
Kik, tudva van, derék, jó férfiak.
Nem bántom őket hát, inkább leszek
Igaztalan holtunkhoz és magamhoz,
Hozzátok, mint oly tisztelt férfiakhoz.
De itt egy írat, rajt Caesar pecséte:
Végrendelménye: házában lelém.
Csak hallja ezt a község (melyet én,
Bocsássatok meg, fel nem olvasok),
Csókolni járand holt Caesar sebeit;
Kendőket áztat szent vérébe; sőt
Emlékül egy haj szálért esdekel,
S majd haldokolva feljegyzendi vég-
Hagyatékába s dús örök gyanánt
Utóira szállítandja.
ANTONY.
But yesterday the word of Caesar might
Have stood against the world: now lies he there,
And none so poor to do him reverence.
O masters, if I were disposed to stir
Your hearts and minds to mutiny and rage,
I should do Brutus wrong and Cassius wrong,
Who, you all know, are honourable men:
I will not do them wrong; I rather choose
To wrong the dead, to wrong myself, and you,
Than I will wrong such honourable men.
But here's a parchment with the seal of Caesar,—
I found it in his closet,—'tis his will:
Let but the commons hear this testament,—
Which, pardon me, I do not mean to read,—
And they would go and kiss dead Caesar's wounds,
And dip their napkins in his sacred blood;
Yea, beg a hair of him for memory,
And, dying, mention it within their wills,
Bequeathing it as a rich legacy
Unto their issue.
NEGYEDIK POLGÁR
Végrendeletét akarjuk hallani.
Olvasd, Antonius.
FOURTH CITIZEN.
We'll hear the will: read it, Mark Antony.
MIND
Az íratot! Caesar végrendelését
Akarjuk hallani.
CITIZENS.
The will, the will! We will hear Caesar's will.
ANTONIUS
Nyugodtan, jó barátim; nem lehet
Felolvasnom; nem jó megtudnotok,
Miként valátok Caesartól szeretve.
Ti nem vagytok fa, kő; de emberek,
S mint emberek, hallván végrendelését,
Az lángra gyújt és őrületbe hoz.
Nem tudnotok jobb, hogy ti lettetek
Örökösi; mert ha tudtotokra esnék,
Mi lenne abból!
ANTONY.
Have patience, gentle friends, I must not read it;
It is not meet you know how Caesar loved you.
You are not wood, you are not stones, but men;
And, being men, hearing the will of Caesar,
It will inflame you, it will make you mad.
'Tis good you know not that you are his heirs;
For if you should, O, what would come of it!
NEGYEDIK POLGÁR
Olvasd a rendelést,
Antonius, kivánjuk hallani
A rendelést, Caesar végrendelését.
FOURTH CITIZEN.
Read the will! we'll hear it, Antony;
You shall read us the will,—Caesar's will!
ANTONIUS
Békével lesztek, vártok egy kicsinyt?
Meggondolatlanság volt róla szólanom.
Kell tartanom, hogy a derék férfiak,
Kiknek ledöfte Caesart fegyverök,
Meg lesznek bántva általam.
ANTONY.
Will you be patient? will you stay awhile?
I have o'ershot myself to tell you of it:
I fear I wrong the honorable men
Whose daggers have stabb'd Caesar; I do fear it.
NEGYEDIK POLGÁR
Az árulók! derék férfiak!
FOURTH CITIZEN.
They were traitors: honourable men!
MIND
Végrendelését, a végrendelést!
CITIZENS.
The will! The testament!
MÁSODIK POLGÁR
Gaznépek, gyilkosok! Végrendelését,
Olvasd nekünk fel a végrendelést.
SECOND CITIZEN.
They were villains, murderers. The will! read the will!
ANTONIUS
Olvassam hát, ti kényszerítetek?
Csináljatok kört a holttest körül,
Hogy megmutassam a végrendelőt.
Szabad leszállnom? engedelmet adtok?
ANTONY.
You will compel me, then, to read the will?
Then make a ring about the corpse of Caesar,
And let me show you him that made the will.
Shall I descend? and will you give me leave?
MIND
Szálljon le.
CITIZENS.
Come down.
MÁSODIK POLGÁR
Jöjj le.
Antonius lejő.
SECOND CITIZEN.
Descend.
He comes down.
HARMADIK POLGÁR
Megengedjük.
THIRD CITIZEN.
You shall have leave.
NEGYEDIK POLGÁR
Álljátok körül.
FOURTH CITIZEN.
A ring! stand round.
ELSŐ POLGÁR
El a gyászpadtól; hátrább a halottól.
FIRST CITIZEN.
Stand from the hearse, stand from the body.
MÁSODIK POLGÁR
Helyet Antoniusnak: nemes Antonius!
SECOND CITIZEN.
Room for Antony!—most noble Antony!
ANTONIUS
Nem, álljatok félrébb: ne nyomuljatok
Mind úgy felém. Vonuljatok tovább.
ANTONY.
Nay, press not so upon me; stand far' off.
MIND
Hátrább! Helyet, helyet!
CITIZENS.
Stand back; room! bear back.
ANTONIUS
Ha van könyűtök, most ontsátok el.
Ezen palástot mind ösméritek.
Emlékezem, hogy felvevé először,
Egy nyári este volt az, sátorában:
Aznap veré meg a nerviusokat.
Nézzétek, itt járt Cassius vasa,
S mily rést csinált a fondor Casca itt;
Ehelyt a kedvelt Brutus döfte át,
S hogy elvoná az átkozott acélt,
Ím, mint követte Caesar vére, mintegy
Ajtóhoz futva meggyőződni, vajjon
Brutus kopogtat-e íly barátiatlan?
Mert, tudjátok, Caesarnak angyala
Volt Brutus; ó, itéljetek,
Ti istenek, miként szerette őt!
Ez mindenek közt legfájóbb döfés volt;
Mert amint Caesar döfni látta Brutust,
Hálátlanság jobban, mint áruló kéz,
Végképp leverte. Akkor megszakadt
Nagy szíve, s arcát elfödvén palásttal,
Pompejus oszlopalján, honnan a vér
Mindegyre folyt, nagy Caesar elesett.
Ó, míly esés volt ez, jó honfiak!
Elestem akkor én, ti, és mi mind,
Míg véres ármány kérkedett fölöttünk.
Ó, most ti sírtok: látom, érzitek
A metsző szánalmat. De mind ez itt
Szelíd könyű még. Jó lelkek, ti sírtok,
Ámbár ruháján láttok csak sebet.
Ide nézzetek, itt fekszik ő maga,
Sebekkel rakva áruló kezektől!
ANTONY.
If you have tears, prepare to shed them now.
You all do know this mantle: I remember
The first time ever Caesar put it on;
'Twas on a Summer's evening, in his tent,
That day he overcame the Nervii.
Look, in this place ran Cassius' dagger through:
See what a rent the envious Casca made:
Through this the well-beloved Brutus stabb'd;
And as he pluck'd his cursed steel away,
Mark how the blood of Caesar follow'd it,—
As rushing out of doors, to be resolved
If Brutus so unkindly knock'd, or no;
For Brutus, as you know, was Caesar's angel:
Judge, O you gods, how dearly Caesar loved him!
This was the most unkindest cut of all;
For when the noble Caesar saw him stab,
Ingratitude, more strong than traitors' arms,
Quite vanquish'd him: then burst his mighty heart;
And, in his mantle muffling up his face,
Even at the base of Pompey's statua,
Which all the while ran blood, great Caesar fell.
O, what a fall was there, my countrymen!
Then I, and you, and all of us fell down,
Whilst bloody treason flourish'd over us.
O, now you weep; and, I perceive, you feel
The dint of pity: these are gracious drops.
Kind souls, what, weep you when you but behold
Our Caesar's vesture wounded? Look you here,
Here is himself, marr'd, as you see, with traitors.
ELSŐ POLGÁR
Ó, szánandó eset!
FIRST CITIZEN.
O piteous spectacle!
MÁSODIK POLGÁR
Ó, nemes Caesar!
SECOND CITIZEN.
O noble Caesar!
HARMADIK POLGÁR
Ó, siralmas nap!
THIRD CITIZEN.
O woeful day!
NEGYEDIK POLGÁR
Árulók! Gazemberek!
FOURTH CITIZEN.
O traitors, villains!
ELSŐ POLGÁR
Ó, véres látomány!
FIRST CITIZEN.
O most bloody sight!
MÁSODIK POLGÁR
Bosszút kell áltanunk.
SECOND CITIZEN.
We will be revenged.
MIND
Bosszút! Tova! Kutatni! Égess, gyújts, ölj, vágj; ne hagyj egy árulót is életben.
CITIZENS.
Revenge,—about,—seek,—burn,—fire,—kill,—slay,—let not a
traitor live!
ANTONIUS
Maradjatok még, honfiak.
ANTONY.
Stay, countrymen.
ELSŐ POLGÁR
Békével ott! Halljuk meg a nemes Antoniust.
FIRST CITIZEN.
Peace there! hear the noble Antony.
MÁSODIK POLGÁR
Halljuk meg őt. Kövessük őt és haljunk meg vele.
SECOND CITIZEN.
We'll hear him, we'll follow him, we'll die with him.
ANTONIUS
Édes barátaim, ne kapjon el
A zendülés vad árja szózatomra.
Kik ezt tevék, derék, jó férfiak:
Én nem tudom, minő magánboszú
Bírhatta rá; hisz bölcs, jó férfiak,
S nincs benne kétség, számot adnak érte.
Én nem jövök kilopni szívetek.
Én szónok, milyen Brutus, nem vagyok.
Hanem miként ismertek, egyszerű,
Őszinte ember, aki szeretém
Barátomat, s ezt jól tudák azok,
Kik róla nyilvánosan szólni hagytak.
Sem szóm, sem elmém, sem tekintetem;
Sem a beszéd hatalmát nem birom,
Hogy vért keverjek. Én csak egyenest
Beszélek. Mondom, ami tudva van.
Itt felfödöm kedves Caesar sebeit,
Ez árva, néma szájakat, s hagyom
Helyettem szólni. Volnék Brutus én,
És Brutus Antonius, úgy volna egy,
Ki nyelvet adna Caesar mindegyik
Sebének, mely Rómának még kövét is
Bosszúra s lázadásra keltené.
ANTONY.
Good friends, sweet friends, let me not stir you up
To such a sudden flood of mutiny.
They that have done this deed are honourable:
What private griefs they have, alas, I know not,
That made them do it; they're wise and honourable,
And will, no doubt, with reasons answer you.
I come not, friends, to steal away your hearts:
I am no orator, as Brutus is;
But, as you know me all, a plain blunt man,
That love my friend; and that they know full well
That gave me public leave to speak of him:
For I have neither wit, nor words, nor worth,
Action, nor utterance, nor the power of speech,
To stir men's blood: I only speak right on;
I tell you that which you yourselves do know;
Show you sweet Caesar's wounds, poor dumb mouths,
And bid them speak for me: but were I Brutus,
And Brutus Antony, there were an Antony
Would ruffle up your spirits, and put a tongue
In every wound of Caesar, that should move
The stones of Rome to rise and mutiny.
MIND
Fel, lázadás!
CITIZENS.
We'll mutiny.
ELSŐ POLGÁR
Brutus házát gyújtsuk fel.
FIRST CITIZEN.
We'll burn the house of Brutus.
HARMADIK POLGÁR
El, tova!
Kutassuk fel az összeesküvőket.
THIRD CITIZEN.
Away, then! come, seek the conspirators.
ANTONIUS
Figyelmet! még hadd szóljak, földiek.
ANTONY.
Yet hear me, countrymen; yet hear me speak.
MIND
Csitt! halljuk őt, dicső Antoniust!
CITIZENS.
Peace, ho! hear Antony; most noble Antony!
ANTONIUS
Ti mentek tenni, még nem tudva, mit;
S mint érdemlé ezt Caesar tőletek?
Ah, nem tudjátok, el kell mondanom,
Melyről beszéltem, a végrendelést
Már elfeledtétek.
ANTONY.
Why, friends, you go to do you know not what.
Wherein hath Caesar thus deserved your loves?
Alas, you know not; I must tell you then:
You have forgot the will I told you of.
MIND
Bizony való!
Álljunk meg; halljuk a végrendelést.
CITIZENS.
Most true; the will!—let's stay, and hear the will.
ANTONIUS
Im, itt vagyon: Caesar pecséte rajta.
Minden lakosnak Rómában fejenként
Hagy hetvenöt drachmát.
ANTONY.
Here is the will, and under Caesar's seal.
To every Roman citizen he gives,
To every several man, seventy-five drachmas.
MÁSODIK POLGÁR
Ó, a dicső!
Halálaért bosszút kell állanunk.
SECOND CITIZEN.
Most noble Caesar!—we'll revenge his death.
HARMADIK POLGÁR
Királyi Caesar!
THIRD CITIZEN.
O, royal Caesar!
ANTONIUS
Hallgassatok ki békén.
ANTONY.
Hear me with patience.
MIND
Halljuk őt!
CITIZENS.
Peace, ho!
ANTONIUS
Ezen fölül magányos lombjait,
Sétáit, új ültetvény kerteit
A Tiberen innen mind nektek hagyá
S utóitoknak mindörökre köz-
Használatúl, hogy benne járjatok,
S mulatkozást és enyhet nyerjetek.
Ez volt Caesar; mikor jön más hasonló?
ANTONY.
Moreover, he hath left you all his walks,
His private arbors, and new-planted orchards,
On this side Tiber: he hath left them you,
And to your heirs forever; common pleasures,
To walk abroad, and recreate yourselves.
Here was a Caesar! when comes such another?
ELSŐ POLGÁR
Soha! soha! El innen, jöjjetek!
Égessük meg testét a szent helyen
S az üszköt vessük az árulók lakára.
Fogjuk fel a testet.
FIRST CITIZEN.
Never, never.—Come, away, away!
We'll burn his body in the holy place,
And with the brands fire the traitors' houses.
Take up the body.
MÁSODIK POLGÁR
Hozzatok tüzet.
SECOND CITIZEN.
Go, fetch fire.
HARMADIK POLGÁR
Le a padokkal.
THIRD CITIZEN.
Pluck down benches.
NEGYEDIK POLGÁR
Rontsatok le széket
És ablakot és mindent, ami van.
El a polgárok a testtel.
FOURTH CITIZEN.
Pluck down forms, windows, any thing.
Exeunt Citizens, with the body.
ANTONIUS
Most hadd lobogjon. Balság! oldva vagy,
Menj, merre tetszik.
Belép egy szolga.
Nos, fiú?
ANTONY.
Now let it work.—Mischief, thou art afoot,
Take thou what course thou wilt!—
Enter a Servant.
How now, fellow?
SZOLGA
Octavius Rómába érkezett.
SERVANT.
Sir, Octavius is already come to Rome.
ANTONIUS
Hol van?
ANTONY.
Where is he?
SZOLGA
Caesar lakában, ő és Lepidus.
SERVANT.
He and Lepidus are at Caesar's house.
ANTONIUS
Legitt megyek meglátogatni őt.
Jókor jön éppen. A szerencse most
Kedvében van, s így semmit sem tagad meg.
ANTONY.
And thither will I straight to visit him:
He comes upon a wish. Fortune is merry,
And in this mood will give us any thing.
SZOLGA
Uram beszélé: Brutus s Cassius, mint
Őrült, rohant ki Róma kapuin.
SERVANT.
I heard 'em say Brutus and Cassius
Are rid like madmen through the gates of Rome.
ANTONIUS
Lehet, hogy megneszelték, mennyire
Felizgatám a népet. Jöjj, vezess
Octaviushoz.
El.
ANTONY.
Belike they had some notice of the people,
How I had moved them. Bring me to Octavius.
Exeunt.