Julius Caesar/Harmadik felvonás, 1. szín

← Második felvonás, 4. színJulius Caesar
szerző: William Shakespeare, fordító: Vörösmarty Mihály
Harmadik felvonás, 1. szín
Harmadik felvonás, 2. szín →
Vörösmarty Mihály szövegét átdolgozta:
Capitolium. - A szenátus fent ülésezik.

Egy sereg nép a Capitoliumba vivő utcán, közöttük Artemidorus s a jós. Trombitaszó. Caesar, Brutus, Cassius, Casca, Decius, Metellus, Trebonius, Cinna, Antonius, Lepidus, Popilius, Publius s mások.

SCENE I. Rome. Before the Capitol; the Senate sitting.

A crowd of people in the street leading to the Capitol, among them Artemidorus and the Soothsayer. Flourish. Enter Caesar, Brutus, Cassius, Casca, Decius, Metellus, Trebonius, Cinna, Antony, Lepidus, Popilius, Publius, and others.

CAESAR
Im, eljött Martiusnak idusa.
CAESAR.
The Ides of March are come.
JÓS
Igen, Caesar, de nem múlt el.
SOOTHSAYER.
Ay, Caesar; but not gone.
ARTEMIDORUS
Légy üdvöz, Caesar, olvasd e levélkét.
ARTEMIDORUS.
Hail, Caesar! read this schedule.
DECIUS
Óhajtaná Trebonius, ha érkezendel,
Alázatos kérelmét áttekintnéd.
DECIUS.
Trebonius doth desire you to o'er-read,
At your best leisure, this his humble suit.
ARTEMIDORUS
Enyémet olvasd, ó, Caesar, előbb;
Ez Caesart legközelebbről illeti.
Nagy Caesar, olvasd.
ARTEMIDORUS.
O Caesar, read mine first; for mine's a suit
That touches Caesar nearer: read it, great Caesar.
CAESAR
Ami minket illet,
Végül maradjon.
CAESAR.
What touches us ourself shall be last served.
ARTEMIDORUS
Ó, Caesar, ne hagyd el;
Olvasd legitt.
ARTEMIDORUS.
Delay not, Caesar; read it instantly.
CAESAR
Ez a fickó bolond?
CAESAR.
What, is the fellow mad?
PUBLIUS
Tágulj, fiú.
PUBLIUS.
Sirrah, give place.
CASSIUS
Mit sürgetőzöl kérelmeddel utcán?
A Capitoliumba jöjj.
Caesar bemegy, a többi utána. A szenátorok fölkelnek.
CASSIUS.
What, urge you your petitions in the street?
Come to the Capitol.
Caesar enters the Capitol, the rest following. All the Senators
rise.
POPILIUS
Óhajtom, hogy ma célt érjen merénytek.
POPILIUS.
I wish your enterprise to-day may thrive.
CASSIUS
Merény, Popilius?
CASSIUS.
What enterprise, Popilius?
POPILIUS
Élj boldogul.
Caesar felé megy.
POPILIUS.
Fare you well.
Advances to Caesar.
BRUTUS
Mit monda Popilius Lena?
BRUTUS.
What said Popilius Lena?
CASSIUS
Kivánta, hogy ma célt érjen merényünk.
Szándékunk, félek, felfödöztetett.
CASSIUS.
He wish'd to-day our enterprise might thrive.
I fear our purpose is discovered.
BRUTUS
Nézd, mint közelget Caesarhoz; figyelj rá.
BRUTUS.
Look, how he makes to Caesar: mark him.
CASSIUS
Serényen, Casca, mert megelőztetünk.
Most mit tegyünk, Brutus? Ha ez kisűl,
Cassius vagy Caesar nem tér vissza többé;
Kivégzem magamat.
CASSIUS.
Casca, be sudden, for we fear prevention.—
Brutus, what shall be done? If this be known,
Cassius or Caesar never shall turn back,
For I will slay myself.
BRUTUS
Légy nyúgodt, Cassius,
Popilius nem dolgainkról beszél.
Mert, nézd, mosolyg, s Caesar nem változik.
BRUTUS.
Cassius, be constant:
Popilius Lena speaks not of our purposes;
For, look, he smiles, and Caesar doth not change.
CASSIUS
Trebonius jól tudja idejét,
Mert félrevonja már Antoniust.
Antonius s Trebonius el. Caesar s a szenátorok üléseiket elfoglalják.
CASSIUS.
Trebonius knows his time, for, look you, Brutus,
He draws Mark Antony out of the way.
Exeunt Antony and Trebonius. Caesar and the Senators take their
seats.
DECIUS
Hol van Metellus? jöjjön és legott
Caesarnak a kérelmet nyújtsa be.
DECIUS.
Where is Metellus Cimber? Let him go,
And presently prefer his suit to Caesar.
BRUTUS
Helyén van már; közelb, s pártoljuk őt.
BRUTUS.
He is address'd; press near and second him.
CINNA
S te, Casca, első vagy, ki kart emelsz.
CINNA.
Casca, you are the first that rears your hand.
CASCA.
Are we all ready?
CAESAR
Mind itt vagyunk? Mi tárgy van hátra még,
Mit Caesar és tanácsa rendbe hozzon?
CAESAR.
What is now amiss
That Caesar and his Senate must redress?
METELLUS
Dicső, fenséges s nagy hatalmu Caesar,
Metellus Cimber székedhez borul
S alázott szívvel...
Letérdel.
METELLUS.
Most high, most mighty, and most puissant Caesar,
Metellus Cimber throws before thy seat
An humble heart.
Kneeling.
CAESAR
Kénytelen vagyok
Szavadba vágni, Cimber; e csuszás,
E szolgahajlongás képes lehet
Közemberek vérét felgyújtani,
S első döntést, főparancsot gyerekmód
Megváltoztatni. Dőrén azt ne hidd,
Hogy Caesar vére olyan pártütő,
Mely olyanért, mi csak bolondra hat,
Valódiságából felolvadozzon:
Az édes szókat, mélyen görbedő
Hajlongást értem s rossz kopóhizelgést.
Testvéred végzés által űzetett ki,
S ha most te érte hajlongsz, kérsz, hizelgsz,
Felrúglak, mint ebet; Caesar, jegyezd meg ezt,
Igaztalant nem tesz, s azért nem is
Engesztelődik ok nélkül.
CAESAR.
I must prevent thee, Cimber.
These couchings and these lowly courtesies
Might fire the blood of ordinary men,
And turn pre-ordinance and first decree
Into the law of children. Be not fond,
To think that Caesar bears such rebel blood
That will be thaw'd from the true quality
With that which melteth fools; I mean, sweet words,
Low-crooked curtsies, and base spaniel-fawning.
Thy brother by decree is banished:
If thou dost bend, and pray, and fawn for him,
I spurn thee like a cur out of my way.
METELLUS
Nincs hát becsesb szó, mely Caesar fülében
Kedvesb zengésü volna, mint enyém,
Hogy visszahíja számütött öcsémet?
METELLUS.
Caesar, thou dost me wrong.
CAESAR.
Caesar did never wrong but with just cause,
Nor without cause will he be satisfied.
METELLUS.
Is there no voice more worthy than my own,
To sound more sweetly in great Caesar's ear
For the repealing of my banish'd brother?
BRUTUS
Kezedet, de nem hízelegve, csókolom,
Caesar, könyörgve, hogy legott adassék
Szabadság visszatérni Publiusnak.
BRUTUS.
I kiss thy hand, but not in flattery, Caesar;
Desiring thee that Publius Cimber may
Have an immediate freedom of repeal.
CAESAR
Hogy? Brutus!
CAESAR.
What, Brutus?
CASSIUS
Bocsánatot, Caesar, bocsánatot.
Lábadhoz omlik, íme, Cassius,
Felmentését kérve Publiusnak.
CASSIUS.
Pardon, Caesar; Caesar, pardon:
As low as to thy foot doth Cassius fall,
To beg enfranchisement for Publius Cimber.
CAESAR
Volnék, miként ti, hajlanám; ha kérni
Tudnék, hajthatna kérelem. De én
Szilárd vagyok, mint éjszak csillaga,
Melyhez kimérten nyugvó szerkezetre
Hasonló nincs az égnek boltozatján.
Számtalan szikra festi az eget
És mindenik tűz, fénylő mindenik,
De egy vagyon csak, mely helyén marad:
Úgy a világ is fel van bútorozva
Emberrel, s embervér, hús mindenik
S érző; de mind e sok között csupán
Egyet tudok, ki víhatatlanul
És rendületlen megmarad fokán.
Hogy ez én vagyok, hagyjátok megmutatnom
Azáltal is, hogy eltökélt valék
Száműzni Publiust, s elszánt vagyok
Száműzetésben hagyni őt.
CAESAR.
I could be well moved, if I were as you;
If I could pray to move, prayers would move me:
But I am constant as the northern star,
Of whose true-fix'd and resting quality
There is no fellow in the firmament.
The skies are painted with unnumber'd sparks,
They are all fire, and every one doth shine;
But there's but one in all doth hold his place:
So in the world; 'tis furnish'd well with men,
And men are flesh and blood, and apprehensive;
Yet in the number I do know but one
That unassailable holds on his rank,
Unshaked of motion: and that I am he,
Let me a little show it, even in this,—
That I was constant Cimber should be banish'd,
And constant do remain to keep him so.
CINNA
Ó, Caesar...
CINNA.
O Caesar,—
CAESAR
El innen! Olympot felforgatni törsz?
CAESAR.
Hence! wilt thou lift up Olympus?
DECIUS
Nagy Caesar!
DECIUS.
Great Caesar,—
CAESAR
Brutus nem hiába térdel-e?
CAESAR.
Doth not Brutus bootless kneel?
CASCA
Kéz, szólj helyettem.
Casca nyakon döfi Caesart: Caesar megragadja karját:
azután többektől s végre Brutustól döfetik meg.
CASCA.
Speak, hands, for me!
Casca stabs Caesar in the neck. Caesar catches hold of his arm.
He is then stabbed by several other Conspirators, and at last by
Marcus Brutus.
CAESAR
Brutus, te is? Úgy halj meg Caesar. (Meghal)
A nép s szenátorok zavarodva visszavonulnak.
CAESAR.
Et tu, Brute?— Then fall, Caesar!
Dies. The Senators and People retire in confusion.
CINNA
Váltság! szabadság! meghalt a bitorlás.
El! hirdessétek utcáinkon ezt.
CINNA.
Liberty! Freedom! Tyranny is dead!—
Run hence, proclaim, cry it about the streets.
CASSIUS
Szószékre fel, s kiáltsa valaki:
Váltság! szabadság!
CASSIUS.
Some to the common pulpits and cry out,
"Liberty, freedom, and enfranchisement!"
BRUTUS
Nép és tanács, megállj, ne féljetek.
A nagyravágyás bűne meglakolt.
BRUTUS.
People and Senators, be not affrighted;
Fly not; stand still; ambition's debt is paid.
CASCA
Szószékre, Brutus.
CASCA.
Go to the pulpit, Brutus.
DECIUS
És te, Cassius.
DECIUS.
And Cassius too.
BRUTUS
Hol Publius?
BRUTUS.
Where's Publius?
CINNA
Teljes zavarban itt e lázadástól.
CINNA.
Here, quite confounded with this mutiny.
METELLUS
Együtt szilárdan álljatok, ha tán
Caesarnak egy barátja...
METELLUS.
Stand fast together, lest some friend of Caesar's
Should chance—
BRUTUS
Állást ne említs. Publius, nyugodtan.
Személyed nincs szándékunk bántani
S egy rómait sem; mondd meg ezt nekik.
BRUTUS.
Talk not of standing.—Publius, good cheer!
There is no harm intended to your person,
Nor to no Roman else: so tell them, Publius.
CASSIUS
És hagyj el, Publius, nehogy korodnak
Árthasson a nép, mely felénk rohan.
CASSIUS.
And leave us, Publius; lest that the people
Rushing on us, should do your age some mischief.
BRUTUS
Tedd azt; s a tett ne szálljon senkire,
Mint ránk, kik azt tevők.
Trebonius jő.
BRUTUS.
Do so;—and let no man abide this deed
But we the doers.
Re-enter Trebonius.
CASSIUS
Antonius
Hová lőn?
CASSIUS.
Where's Antony?
TREBONIUS
Elképedve ment haza.
És mintha végitélet volna, gyermek,
Nő, férfi, szemmeresztve fut, sikolt.
TREBONIUS.
Fled to his house amazed.
Men, wives, and children stare, cry out, and run,
As it were doomsday.
BRUTUS
Végzet! kivárjuk most tetszésedet.
Hogy halni kell, tudjuk: csupán idő,
Miért az ember fárad, s haladék.
BRUTUS.
Fates, we will know your pleasures:
That we shall die, we know; 'tis but the time
And drawing days out, that men stand upon.
CASCA
S az életből ki húsz évet kivág,
Halálfélelme éveit vágja ki.
CASCA.
Why, he that cuts off twenty years of life
Cuts off so many years of fearing death.
BRUTUS
Valljuk meg ezt, s így jótét a halál.
S mi, Caesar jó baráti, megszegők
Halála félelmének idejét.
Hajoljatok, rómaiak, és kezünket
Könyökig fürösszük Caesar vériben:
Fenjük be kardjainkat s egyenest
Köztérre innen s vérszín fegyverinket
Fejünk fölött forgatva fenn kiáltsuk:
Béke, szabadság!
BRUTUS.
Grant that, and then is death a benefit:
So are we Caesar's friends, that have abridged
His time of fearing death.—Stoop, Romans, stoop,
And let us bathe our hands in Caesar's blood
Up to the elbows, and besmear our swords:
Then walk we forth, even to the market-place,
And waving our red weapons o'er our heads,
Let's all cry, "Peace, freedom, and liberty!"
CASSIUS
Mosdjunk meg tehát!
Hány késő század adja majd elő
E büszke tettet még nem született
Országokban s nem ismert nyelveken.
CASSIUS.
Stoop then, and wash. How many ages hence
Shall this our lofty scene be acted o'er
In States unborn and accents yet unknown!
BRUTUS
Játékban hányszor fog még vérzeni
Caesar, ki most; a pornál nem becsesben,
Pompejus oszlopalján itt hever.
BRUTUS.
How many times shall Caesar bleed in sport,
That now on Pompey's basis lies along
No worthier than the dust!
CASSIUS
S mindannyiszor, hogy az történni fog,
Nevezve lesz frigyünk s a férfiak,
Akik szabaddá tették e hazát.
CASSIUS.
So oft as that shall be,
So often shall the knot of us be call'd
The men that gave their country liberty.
DECIUS
Menjünk tehát?
DECIUS.
What, shall we forth?
CASSIUS
Igen! mindnyájan el.
Elül Brutus, s mi díszezzük nyomát
Rómának legjobb s bátrabb szellemeivel.
Egy szolga jő.
CASSIUS.
Ay, every man away:
Brutus shall lead; and we will grace his heels
With the most boldest and best hearts of Rome.
BRUTUS
Halkan! Ki jő? Antonius barátja.
BRUTUS.
Soft, who comes here?
Enter a Servant.
A friend of Antony's.
SZOLGA
Uram parancsa, Brutus, térdepelnem,
Antonius parancsa így borulnom
Lábadhoz és ott ígyen szólanom:
Brutus nemes, becsületes, bölcs, vitéz;
Caesar nagy, bátor, jó s királyi volt.
Mondd: Brutust kedvelem s becsűlöm őt:
Mondd: Caesart féltem, tisztelém s szerettem.
Ha Brutus engedi, hogy Antonius
Hozzá jöhessen bizton és megértse,
Mint érdemelte Caesar a halált:
Nem fogja Caesart holtan úgy szeretni,
Mint élve Brutust: sőt követni kész
Nemes Brutusnak sorsát s lépteit
Viszályi közt e járatlan világnak,
Teljes hűséggel. Így szólott uram.
SERVANT.
Thus, Brutus, did my master bid me kneel;
Thus did Mark Antony bid me fall down;
And, being prostrate, thus he bade me say:
Brutus is noble, wise, valiant, and honest;
Caesar was mighty, bold, royal, and loving;
Say I love Brutus and I honor him;
Say I fear'd Caesar, honour'd him, and loved him.
If Brutus will vouchsafe that Antony
May safely come to him, and be resolved
How Caesar hath deserved to lie in death,
Mark Antony shall not love Caesar dead
So well as Brutus living; but will follow
The fortunes and affairs of noble Brutus
Thorough the hazards of this untrod state
With all true faith. So says my master Antony.
BRUTUS
Urad derék és bölcs egy római:
Sosem hittem rosszabbnak.
Mondd neki: Ha itt e helyre tetszik jőnie,
Megtudhat mindent és, becsűletemre!
Bántása nem lesz.
BRUTUS.
Thy master is a wise and valiant Roman;
I never thought him worse.
Tell him, so please him come unto this place,
He shall be satisfied and, by my honour,
Depart untouch'd.
SZOLGA
Tüstént hívom őt.
El.
SERVANT.
I'll fetch him presently.
Exit.
BRUTUS
Tudom, barátul nyerjük őt.
BRUTUS.
I know that we shall have him well to friend.
CASSIUS
Kivánnám.
De bennem él a gondolat,
Mely tőle tart s gyanúm mindig beüt.
Antonius jő.
CASSIUS.
I wish we may: but yet have I a mind
That fears him much; and my misgiving still
Falls shrewdly to the purpose.
BRUTUS
De íme, jön. Légy üdvöz, Antonius!
BRUTUS.
But here comes Antony.—
Re-enter Antony.
Welcome, Mark Antony.
ANTONIUS
Hatalmas Caesar, íly alant heversz!
Ily kis halomba hulltak össze minden
Diadalmid, híred, hóditásaid.
Légy boldog! Uraim, nem tudhatom,
Mi célotok: ki van megérve már,
Ki vére folyjon még. Ha tán enyém,
Ugy annak jobb órája nem lehet,
Mint melyben Caesar halt, sem eszköze
Fél oly becses, mint kardotok, mit a
Világon legnemesb vér díszesít.
Kérlek, ha van haragtok ellenem,
Most, míg pirosló vértől jobbotok,
Töltsétek kedvetek. Éljek ezredévig,
Oly kész halálra nem leszek soha,
Sem hely, sem mód így nem fog tetszeni,
Mint Caesarral megöletni s tőletek,
A kor dicsői- s uralkodóitól.
ANTONY.
O mighty Caesar! Dost thou lie so low?
Are all thy conquests, glories, triumphs, spoils,
Shrunk to this little measure? Fare thee well.—
I know not, gentlemen, what you intend,
Who else must be let blood, who else is rank:
If I myself, there is no hour so fit
As Caesar's death-hour, nor no instrument
Of half that worth as those your swords, made rich
With the most noble blood of all this world.
I do beseech ye, if you bear me hard,
Now, whilst your purpled hands do reek and smoke,
Fulfill your pleasure. Live a thousand years,
I shall not find myself so apt to die:
No place will please me so, no means of death,
As here by Caesar, and by you cut off,
The choice and master spirits of this age.
BRUTUS
Antonius, ne kérj tőlünk halált,
Bár véres ádázaknak látszatunk,
Mint jobbjaink s e tett után itélnéd.
De csak kezünket, s melyet elkövettek,
E véres munkát látod, nem szivünket.
Az irgalommal teljes, s irgalom
Rómának közbaján (mint tűz tüzet,
Úgy fojt irgalmat irgalom) tevé
Caesarral ezt. Rád nézve fegyverink
Tompák, Antonius. Karunk,
Dacára e vérműnek, és szivünk
Testvérileg fogad be szeretet-
És tiszteletben, legjobb indulattal.
BRUTUS.
O Antony, beg not your death of us!
Though now we must appear bloody and cruel,
As, by our hands and this our present act
You see we do; yet see you but our hands
And this the bleeding business they have done:
Our hearts you see not; they are pitiful;
And pity to the general wrong of Rome—
As fire drives out fire, so pity pity—
Hath done this deed on Caesar. For your part,
To you our swords have leaden points, Mark Antony;
Our arms in strength of amity, and our hearts
Of brothers' temper, do receive you in
With all kind love, good thoughts, and reverence.
CASSIUS
Szintoly nyomós lesz, mint másé, szavad,
Új méltóságok rendezésekor.
CASSIUS.
Your voice shall be as strong as any man's
In the disposing of new dignities.
BRUTUS
Csak légy türelmes, míg lenyugtatók
A népet, mely a félelem miatt
Magánkivűl van. S majd okát adandjuk,
Mért tettem így, ki, amidőn döfém,
Szerettem Caesart.
BRUTUS.
Only be patient till we have appeased
The multitude, beside themselves with fear,
And then we will deliver you the cause
Why I, that did love Caesar when I struck him,
Have thus proceeded.
ANTONIUS
Nem kétlem bölcsességed.
Mindenki nyújtsa most véres kezét.
Először, Brutus, rázom jobbodat;
Most Cassius, veled fogok kezet;
Most Decius, Metellus, Cinna, s most
Veled, vitézlő Casca, s jó Trebonius,
Legvégső bár, nem legkisebb szivemnek,
Veled. Ah, uraim, mit szóljak? hitelem
Oly csuszamlósan áll, hogy előttetek
Két rossz közűl egynek kell látszanom:
Gyávának vagy hizelgőnek. Hogy én
Szerettelek, Caesar, ó, az való!
S ha most reánk lenézhet szellemed,
Nem fáj-e kínosabban, mint halálod,
Frigyülni látnod Antoniusodat,
És rázni véres jobbját ellenidnek,
Ah, legdicsőbb te, holttested körében!
Oly sok szemem ha volna, mint sebed van,
Úgy könnyezők, mint véred csorg ezekből,
Az jobban illenék, mint elleniddel
Baráti szókban alkudoznom.
Bocsáss meg, Julius. - Itt vadásztak el,
Nemes vad; itt esél, s itt állanak
Vadászaid zsákmánnyal ékesítve,
Vérednek bíborában. Ó, világ!
Te voltál e szarvasnak erdeje,
S ő szíved volt, világ. Ó, mily hasonlón
Fekszel te itt a vadhoz, mely halálra
Királyok által űzetett.
ANTONY.
I doubt not of your wisdom.
Let each man render me his bloody hand:
First, Marcus Brutus, will I shake with you;—
Next, Caius Cassius, do I take your hand;—
Now, Decius Brutus, yours;—now yours, Metellus;—
Yours, Cinna;—and, my valiant Casca, yours;—
Though last, not least in love, yours, good Trebonius.
Gentlemen all—alas, what shall I say?
My credit now stands on such slippery ground,
That one of two bad ways you must conceit me,
Either a coward or a flatterer.—
That I did love thee, Caesar, O, 'tis true:
If then thy spirit look upon us now,
Shall it not grieve thee dearer than thy death
To see thy Antony making his peace,
Shaking the bloody fingers of thy foes,—
Most noble!—in the presence of thy corse?
Had I as many eyes as thou hast wounds,
Weeping as fast as they stream forth thy blood,
It would become me better than to close
In terms of friendship with thine enemies.
Pardon me, Julius! Here wast thou bay'd, brave hart;
Here didst thou fall; and here thy hunters stand,
Sign'd in thy spoil, and crimson'd in thy leth.—
O world, thou wast the forest to this hart;
And this, indeed, O world, the heart of thee.—
How like a deer strucken by many princes,
Dost thou here lie!
CASSIUS
Antonius!
CASSIUS.
Mark Antony,—
ANTONIUS
Bocsáss meg, Cajus Cassius.
Így Caesar ellenségi szólanak majd:
Mert jó baráttól ez hideg szerénység.
ANTONY.
Pardon me, Caius Cassius:
The enemies of Caesar shall say this;
Then, in a friend, it is cold modesty.
CASSIUS
Nem feddlek, hogy Caesart magasztalod.
De mely kötésre lépsz velünk? Akarsz
Barátaink számában lenni? Vagy
Menjünk tovább, számot nem tartva rád?
CASSIUS.
I blame you not for praising Caesar so;
But what compact mean you to have with us?
Will you be prick'd in number of our friends,
Or shall we on, and not depend on you?
ANTONIUS
Azért fogék kezet; de szándokomtól
Valóban eltértem, meglátva Caesart.
Szeretlek mind, s barátotok vagyok,
Azon reményben, hogy megérthetem:
Caesar miért volt és miben veszélyes?
Avagy különben ez vad látomány.
ANTONY.
Therefore I took your hands; but was indeed
Sway'd from the point, by looking down on Caesar.
Friends am I with you all, and love you all,
Upon this hope, that you shall give me reasons
Why and wherein Caesar was dangerous.
BRUTUS
Okunk oly meggondolt, Antonius,
Hogy rajta megnyugszol, habár fia
Volnál is Caesarnak.
BRUTUS.
Or else were this a savage spectacle:
Our reasons are so full of good regard
That were you, Antony, the son of Caesar,
You should be satisfied.
ANTONIUS
Csak ezt kivánom.
S azonfelül kérem, hogy tetemét
Kitehessem a köztéren, s ott, miként
Baráthoz illik, szószékből halotti
Beszédet tartsak.
ANTONY.
That's all I seek:
And am moreover suitor that I may
Produce his body to the market-place;
And in the pulpit, as becomes a friend,
Speak in the order of his funeral.
BRUTUS
Azt megteheted.
BRUTUS.
You shall, Mark Antony.
CASSIUS
Egy szót veled, Brutus.
Félre Brutushoz.
Te nem tudod,
Mit téssz. Ne hagyd Antoniust
Beszédet tartni a holttest fölött.
Tudod, hogy felzudúlhat majd a nép
Beszéde által?
CASSIUS.
Brutus, a word with you.
Aside to Brutus. You know not what you do; do not consent
That Antony speak in his funeral:
Know you how much the people may be moved
By that which he will utter?
BRUTUS
Megbocsáss; előbb
Én lépek a szószékre és okát
Adom Caesar halálának. Miket
Antonius mondand, kihírdetem,
Hogy engedelmünkből beszéli, s hogy
Nincs ellenünkre Caesarnak megadni
Az illető szertartást s díszeket.
Ez hasznos inkább, mint hogy ártana.
BRUTUS.
Aside to Cassius. By your pardon:
I will myself into the pulpit first,
And show the reason of our Caesar's death:
What Antony shall speak, I will protest
He speaks by leave and by permission;
And that we are contented Caesar shall
Have all true rights and lawful ceremonies.
It shall advantage more than do us wrong.
CASSIUS
Mi eshetik, nem tudhatom; de ezt
Nem szeretem.
CASSIUS.
Aside to Brutus. I know not what may fall; I like it not.
BRUTUS
Antonius, vedd Caesar tetemét.
Vádat ne mondj beszédedben reánk;
De ami jót csak bírsz Caesar felől.
S mondjad, hogy engedelmünkből teszed.
Egyébre e temetkezés körül
Gondolnod tiltva. S melyre most megyek,
Azon szószéken szólsz te is, ha én
Végeztem a beszédet.
BRUTUS.
Mark Antony, here, take you Caesar's body.
You shall not in your funeral speech blame us,
But speak all good you can devise of Caesar;
And say you do't by our permission;
Else shall you not have any hand at all
About his funeral: and you shall speak
In the same pulpit whereto I am going,
After my speech is ended.
ANTONIUS
Légyen úgy.
Én nem kivánok többet.
ANTONY.
Be it so;
I do desire no more.
BRUTUS
Készítsd tehát a testet és kövess.
Mind el Antoniuson kívül.
BRUTUS.
Prepare the body, then, and follow us.
Exeunt all but Antony.
ANTONIUS
Ó, megbocsáss, te vérző földdarab,
Hogy hentesidhez íly nyájas vagyok.
A legnemesbik férfi romja vagy te,
Ki valaha az idők hullámában élt.
Jaj a kéznek, mely e drága vért kiontá!
Sebeid fölött, kik bíbor ajkaikkal
Nyilongva néma szájként hangokat
S szót kérnek tőlem, íme, jósolom:
Átok csapand az embertestre le;
Beldüh s vad honfi-háború sanyarja
Itáliának minden részeit;
Vér, rombolás oly nagy divatba jő,
Oly megszokott lesz minden szörnyü tárgy,
Hogy az anya csak mosolygni fog, ha látja
A harc kezétől néggyé szelt fiát.
Irgalmat elfojt vadtét megszokása,
És Caesar lelke száguldván boszúért,
S a hő pokolból jött Até vele
Száll e határra és uralkodói
Hangon kiáltja: Pusztitás! megoldván
A harc ebeit, hogy égre bűzhödik fel
Ezen cudar tett, emberek dögével,
Kik nyögve kérnek sírt a föld felett!
Egy szolga jő.
Octavius szolgája, nemde az vagy?
ANTONY.
O, pardon me, thou bleeding piece of earth,
That I am meek and gentle with these butchers!
Thou art the ruins of the noblest man
That ever lived in the tide of times.
Woe to the hand that shed this costly blood!
Over thy wounds now do I prophesy,—
Which, like dumb mouths do ope their ruby lips
To beg the voice and utterance of my tongue,—
A curse shall light upon the limbs of men;
Domestic fury and fierce civil strife
Shall cumber all the parts of Italy;
Blood and destruction shall be so in use,
And dreadful objects so familiar,
That mothers shall but smile when they behold
Their infants quarter'd with the hands of war;
All pity choked with custom of fell deeds:
And Caesar's spirit, ranging for revenge,
With Ate' by his side come hot from Hell,
Shall in these confines with a monarch's voice
Cry "Havoc!" and let slip the dogs of war,
That this foul deed shall smell above the earth
With carrion men, groaning for burial.—
Enter a Servant.
You serve Octavius Caesar, do you not?
SZOLGA
Igen, Antonius.
SERVANT.
I do, Mark Antony.
ANTONIUS
Caesar levéllel hítta őt ide.
ANTONY.
Caesar did write for him to come to Rome.
SZOLGA
Vevé az írást, s már uton vagyon,
S meghagyta szóval mondanom neked -
meglátva a holttestet.
Ó, Caesar!
SERVANT.
He did receive his letters, and is coming;
And bid me say to you by word of mouth,—
Seeing the body. O Caesar!—
ANTONIUS
Menj félre, sírj: szived terhelve van.
A szenvedély, látom, ragad; szemem
Tiedben látva búnak gyöngyeit,
Könnyezni kezd. Uton van már urad?
ANTONY.
Thy heart is big, get thee apart and weep.
Passion, I see, is catching; for mine eyes,
Seeing those beads of sorrow stand in thine,
Began to water. Is thy master coming?
SZOLGA
Múlt éjjel innen hét mérföldre szállt meg.
SERVANT.
He lies tonight within seven leagues of Rome.
ANTONIUS
Sietve nyargalj vissza, s mondd, mi történt.
Itt egy veszélyes, gyászos Róma van.
Nem biztos Róma még Octaviusnak.
Térj vissza s mondd ezt; mégis várj kevéssé.
Ne menj előbb, mint én e tetemet
A térre vittem; ott beszédem által
Kikémlem, a nép mely szűvel veszi
Ez ádáz emberek határzatát.
S majd aszerint vidd hírét dolgainknak
Octaviushoz. Nyújtsad karodat.
El Caesar testével.
ANTONY.
Post back with speed, and tell him what hath chanced.
Here is a mourning Rome, a dangerous Rome,
No Rome of safety for Octavius yet;
Hie hence, and tell him so. Yet stay awhile;
Thou shalt not back till I have borne this corse
Into the market-place: there shall I try,
In my oration, how the people take
The cruel issue of these bloody men;
According to the which thou shalt discourse
To young Octavius of the state of things.
Lend me your hand.
Exeunt with Caesar's body.