Julius Caesar/Első felvonás, 2. szín

← Első felvonás, 1. színJulius Caesar
szerző: William Shakespeare, fordító: Vörösmarty Mihály
Első felvonás, 2. szín
Első felvonás, 3. szín →
Vörösmarty Mihály szövegét átdolgozta:
Ugyanott. - Köztér.
Versenyre készülten jőnek díszjárattal s zenével
Caesar, Antonius, Calpurnia, Portia, Decius, Cicero, Brutus, Cassius, Casca;
utánok nagy csoport s köztük egy jós.
SCENE II. The same. A public place.
Enter, in procession, with music, Caesar; Antony, for the course; Calpurnia, Portia, Decius, Cicero, Brutus, Cassius, and Casca; a great crowd following, among them a Soothsayer.
CAESAR
Calpurnia!
CAESAR.
Calpurnia,—
CASCA
Csendesen, hejh! Caesar szól.
A zene megszűn.
CASCA.
Peace, ho! Caesar speaks.
Music ceases.
CAESAR
Calpurnia!
CAESAR.
Calpurnia,—
CALPURNIA
Itt vagyok, uram.
CALPURNIA.
Here, my lord.
CAESAR
Antoniusnak álld egészen útját,
Ha majd pályát futand. Antonius!
CAESAR.
Stand you directly in Antonius' way,
When he doth run his course.—Antonius,—
ANTONIUS
Caesar, uram?
ANTONY.
Caesar, my lord?
CAESAR
Megemlékezzél versenyed között
Calpurniát illetni. Őseink
Mondásaként a magtalan, ha íly
Szent pálya közben érintik, lerázza
A meddőségnek átkát.
CAESAR.
Forget not in your speed, Antonius,
To touch Calpurnia; for our elders say,
The barren, touched in this holy chase,
Shake off their sterile curse.
ANTONIUS
Nem felejtem.
Ha Caesar mondja: tedd, az téve van.
ANTONY.
I shall remember.
When Caesar says "Do this," it is perform'd.
CAESAR
Kezdjétek. S minden rend szerint legyen.
Zene.
CAESAR.
Set on; and leave no ceremony out.
Music.
JÓS
Caesar!
SOOTHSAYER.
Caesar!
CAESAR
Hah! ki szólít?
CAESAR.
Ha! Who calls?
CASCA
Csendet körül! Hallgasson el ki-ki.
Zene megszűn.
CASCA.
Bid every noise be still.—Peace yet again!
Music ceases.
CAESAR
Ki az, ki hozzám szól a sokaságból?
Egy hang visítja Caesart, a zenén is
Túl hatva. Szólj, Caesar kész hallani.
CAESAR.
Who is it in the press that calls on me?
I hear a tongue, shriller than all the music,
Cry "Caesar"! Speak, Caesar is turn'd to hear.
JÓS
Őrizkedjél Martius idusától.
SOOTHSAYER.
Beware the Ides of March.
CAESAR
Mi ember ez?
CAESAR.
What man is that?
BRUTUS
Egy jós tanácsolja ónod magadat Martius idusától.
BRUTUS.
A soothsayer bids you beware the Ides of March.
CAESAR
Hadd lássam arcát, hozzátok közelb.
CAESAR.
Set him before me; let me see his face.
CASSIUS
Fickó! Jöjj ki a csoportból, tekints Caesarra.
CASSIUS.
Fellow, come from the throng; look upon Caesar.
CAESAR
Mit szólsz nekem most. Mondd még egyszer el.
CAESAR.
What say'st thou to me now? Speak once again.
JÓS
Őrizkedjél Martius idusától.
SOOTHSAYER.
Beware the Ides of March.
CAESAR
Ábrándozó, bocsássuk őt. - Eredj.
Harsonák. Mind el, Cassius és Brutuson kívül.
CAESAR.
He is a dreamer; let us leave him. Pass.
Sennet. Exeunt all but BRUTUS and CASSIUS.
CASSIUS
Nem jössz megnézni a versenyt?
CASSIUS.
Will you go see the order of the course?
BRUTUS
Nem én.
BRUTUS.
Not I.
CASSIUS
Jöjj, kérlek.
CASSIUS.
I pray you, do.
BRUTUS
Játék barátja nem vagyok. Kevés van
A fürgeségből bennem, mely jutott
Antoniusnak. Ám ez fel ne tartson
Kivánatodban; én magadra hagylak.
BRUTUS.
I am not gamesome; I do lack some part
Of that quick spirit that is in Antony.
Let me not hinder, Cassius, your desires;
I'll leave you.
CASSIUS
Régóta, Brutus, szemmel tartalak.
Te nem tekintesz oly nyájas szemekkel,
Sem szívességet többé nem mutatsz,
Milyenhez szokva voltam; szigorún
Zord vagy barátodhoz, aki szeret.
CASSIUS.
Brutus, I do observe you now of late:
I have not from your eyes that gentleness
And show of love as I was wont to have:
You bear too stubborn and too strange a hand
Over your friend that loves you.
BRUTUS
Csalatkozol. Ha arcom elsötétült,
Lelkem borúja csak magamra tér.
Sokféle szenvedély bánt egy kor óta
És ötletek, csupán nekem valók,
Mi tetteimre tán homályt borít;
De ez ne bántsa meg barátimat,
(Kiknek sorában egy vagy, Cassius),
Se másra múlasztásimat ne értsék,
Mint hogy magával Brutus lelke küzd
És nyájas lenni máshoz elfelejt.
BRUTUS.
Cassius,
Be not deceived: if I have veil'd my look,
I turn the trouble of my countenance
Merely upon myself. Vexed I am
Of late with passions of some difference,
Conceptions only proper to myself,
Which give some soil perhaps to my behaviors;
But let not therefore my good friends be grieved—
Among which number, Cassius, be you one—
Nor construe any further my neglect,
Than that poor Brutus, with himself at war,
Forgets the shows of love to other men.
CASSIUS
Így félreértém bomlott kedvedet,
Miért is e keblembe sok nyomós
Szándékot s méltó gondot eltemettem.
Mondd, láthatod-e, jó Brutus, arcodat?
CASSIUS.
Then, Brutus, I have much mistook your passion;
By means whereof this breast of mine hath buried
Thoughts of great value, worthy cogitations.
Tell me, good Brutus, can you see your face?
BRUTUS
Nem, Cassius, mert a szem önmagát
Nem látja, csak más tárgyról visszavert
Sugárok által.
BRUTUS.
No, Cassius, for the eye sees not itself
But by reflection, by some other thing.
CASSIUS
Úgy vagyon.
S felette kár, Brutus, hogy nincsenek
Ily tükreid, honnan rejtett becsed
Szemedbe tűnnék, s látnád másodat.
Hallám, miképp sok fő-fő római
(A halhatatlan Caesaron kivűl)
Brutusról szólva s e kor járma súlyát
Nyögvén, ohajtá: vajha a nemes
Brutus szemekkel bírna.
CASSIUS.
'Tis just:
And it is very much lamented, Brutus,
That you have no such mirrors as will turn
Your hidden worthiness into your eye,
That you might see your shadow. I have heard
Where many of the best respect in Rome,—
Except immortal Caesar!— speaking of Brutus,
And groaning underneath this age's yoke,
Have wish'd that noble Brutus had his eyes.
BRUTUS
Mily veszélybe
Vezetsz te engem, azt kivánva, hogy
Olyat keressek bennem, ami nincs?
BRUTUS.
Into what dangers would you lead me, Cassius,
That you would have me seek into myself
For that which is not in me?
CASSIUS
Készülj azért, jó Brutus, hallani.
És tudva, hogy nem láthatod magad
Oly jól, mint tükröződve, tükröd, én,
Szerényen felfödöm magadnak azt,
Mit még magadról nem tudsz. És ne légy
Ezért gyanúval, Brutus, ellenem.
Ha köznevetkező, s ha szokva volnék
Hálálkodókra szívességemet
Pór esküvéssel elpazarlani,
S ha észrevetted, hogy hizelkedém
Embernek, és forrón ölelgetém
S aztán gyaláztam, vagy hogy tor között
Egész csoportnak megnyilatkozom,
Ugy óvakozzál tőlem.
Harsonák és zaj.
CASSIUS.
Therefore, good Brutus, be prepared to hear;
And since you know you cannot see yourself
So well as by reflection, I, your glass,
Will modestly discover to yourself
That of yourself which you yet know not of.
And be not jealous on me, gentle Brutus;
Were I a common laugher, or did use
To stale with ordinary oaths my love
To every new protester; if you know
That I do fawn on men, and hug them hard
And after scandal them; or if you know
That I profess myself, in banqueting,
To all the rout, then hold me dangerous.
Flourish and shout.
BRUTUS
Mit jelent ez
Örömkiáltás? Tartok tőle, hogy
Caesart a nép királlyá emeli.
BRUTUS.
What means this shouting? I do fear the people
Choose Caesar for their king.
CASSIUS
Igen, te tartasz? Úgy azt kell gyanítnom,
Hogy nem szeretnéd.
CASSIUS.
Ay, do you fear it?
Then must I think you would not have it so.
BRUTUS
Azt nem, Cassius;
De őt én kedvelem. Hanem miért
Tartasz te engem ily sokáig itt?
Mi az, mit vágyásod van közleni?
Ha közjót illet, tégy becsűletet
Egyik s halált a másik szem elé,
S én mind a kettőt egy kedvvel tekintem.
Mert istenek úgy segítsenek, miként
Inkább imádom a becsűletet,
Mint félem a halált.
BRUTUS.
I would not, Cassius; yet I love him well,
But wherefore do you hold me here so long?
What is it that you would impart to me?
If it be aught toward the general good,
Set honor in one eye and death i' the other
And I will look on both indifferently;
For let the gods so speed me as I love
The name of honor more than I fear death.
CASSIUS
Ismérem benned, Brutus, ez erényt,
Éppen miként külsődet ismerem.
Igen tehát, becsűlet tárgya szómnak.
Nem mondhatom, te s más mit tartotok
Az életről; nekem, magamra nézve,
Nem lenni éppen oly kivánatos,
Mint élni rémben olytól, mint magam.
Szabadul születtem, mint Caesar, s te is;
Mindketten szinte jól táplálkozánk
S kiálljuk, mint ő, a tél hidegét.
Mert egykor egy zord, szélveszes napon,
Tiber hulláma küzdvén partival,
Így szóla Caesar: „Mersz-e most velem
A bősz habokba szállni, Cassius,
S amott a pontig úszni?” E szavakra,
Fegyverben, mint valék, belészökém,
S intém, kövessen. És ő követett.
Dühödt az ár s mi vertük, gyors inakkal
Hadarva félre és dacos kebellel
Előrenyomván. Ám, még mielőtt
A feltett ponthoz érnénk: „Cassius!”
Kiált Caesar, „Segíts, vagy elbukom.”
Én, mint nagy ősünk, Aeneas, kihozta
Hátán az agg Anchisest láng közül,
Úgy hoztam a fáradt Caesart Tiberis
Hullámiból. S most istenné leve
Ez ember, s Cassius hitvány teremtmény,
Kinek fejét mélyen kell hajtani,
Ha Caesar csak ugy odaint feléje.
Hispániában egykor láz gyötörte,
Reszketni láttam őt, midőn
Rohamja jött; ez isten reszketett!
A gyáva ajkak színöket hagyák
S azon szem, melytől a világ remeg,
Fényét veszíté. Hallám nyögni őt;
Igen! s azon nyelv, mely Rómát köti,
Hogy rá figyeljen és beszédeit
Könyvébe rója, az most így nyögött:
„Adj innom, ah, Titinius”,
Mint egy beteg leány. Ó, istenek!
Bámulnom kell, hogy ily gyarló egy ember
Elébe vágott a dicső világnak
S a pálmát bírja egyedül.
Zaj. Harsonák.
CASSIUS.
I know that virtue to be in you, Brutus,
As well as I do know your outward favor.
Well, honor is the subject of my story.
I cannot tell what you and other men
Think of this life; but, for my single self,
I had as lief not be as live to be
In awe of such a thing as I myself.
I was born free as Caesar; so were you:
We both have fed as well; and we can both
Endure the winter's cold as well as he:
For once, upon a raw and gusty day,
The troubled Tiber chafing with her shores,
Caesar said to me, "Darest thou, Cassius, now
Leap in with me into this angry flood
And swim to yonder point?" Upon the word,
Accoutred as I was, I plunged in,
And bade him follow: so indeed he did.
The torrent roar'd, and we did buffet it
With lusty sinews, throwing it aside
And stemming it with hearts of controversy;
But ere we could arrive the point proposed,
Caesar cried, "Help me, Cassius, or I sink!
I, as Aeneas, our great ancestor,
Did from the flames of Troy upon his shoulder
The old Anchises bear, so from the waves of Tiber
Did I the tired Caesar: and this man
Is now become a god; and Cassius is
A wretched creature, and must bend his body,
If Caesar carelessly but nod on him.
He had a fever when he was in Spain;
And when the fit was on him I did mark
How he did shake: 'tis true, this god did shake:
His coward lips did from their color fly;
And that same eye whose bend doth awe the world
Did lose his luster. I did hear him groan:
Ay, and that tongue of his that bade the Romans
Mark him, and write his speeches in their books,
Alas, it cried, "Give me some drink, Titinius,"
As a sick girl.—Ye gods, it doth amaze me,
A man of such a feeble temper should
So get the start of the majestic world,
And bear the palm alone.
Shout. Flourish.
BRUTUS
Köz-felkiáltás ismét; úgy hiszem,
E tapsok új tisztesség jelei,
Melyekkel Caesar elboríttatik.
BRUTUS.
Another general shout!
I do believe that these applauses are
For some new honors that are heap'd on Caesar.
CASSIUS
Ó, mint coloss lép ő a szűk világon,
S kis emberek, mi, roppant szárai
Alatt bolyongva, széttekingetünk,
Gyalázatos sirunkat keresők.
Sorsának ember néha mestere.
Nem csillaginkban, Brutus, a hiba,
Hanem magunkban, kik megbókolunk.
Caesar vagy Brutus! Caesarban mi van?
Mért volna hangzóbb e név, mint tiéd?
Írd össze s szintoly ékes lesz neved;
Mondd és a szájnak szintúgy jólesik
Mérd s szinte oly nehéz; idézz vele
S lelket hivand fel Brutus, mint amaz.
Zaj.
Egyszerre minden istenek nevében!
Ugyan miféle táppal él e Caesar,
Hogy ilyen nagyra nőtt? Ó, kor, gyalázva vagy,
Nemes fajodban, Róma, megfogyál!
A vízözöntől fogva múlt-e kor,
Csupán egy s nem több férfival jeles?
Ha mondhaták Rómáról mostanig,
Hogy tág terén egy ember fér csak el?
Valóban, Róma tágas, puszta rom,
Ha benne nincsen több egy férfinál.
Ó, én s te hallók őseink szavából:
Egy Brutus élt hajdan, ki Róma földén
A véghetetlen ördög udvarát
Szenvedte volna inkább, mint királyt.
CASSIUS.
Why, man, he doth bestride the narrow world
Like a Colossus; and we petty men
Walk under his huge legs and peep about
To find ourselves dishonorable graves.
Men at some time are masters of their fates:
The fault, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves,that we are underlings.
"Brutus" and "Caesar": what should be in that "Caesar"?
Why should that name be sounded more than yours?
Write them together, yours is as fair a name;
Sound them, it doth become the mouth as well;
Weigh them, it is as heavy; conjure with them,
"Brutus" will start a spirit as soon as "Caesar."
Now, in the names of all the gods at once,
Upon what meat doth this our Caesar feed
That he is grown so great? Age, thou art shamed!
Rome, thou hast lost the breed of noble bloods!
When went there by an age since the great flood,
But it was famed with more than with one man?
When could they say, till now, that talk'd of Rome,
That her wide walls encompass'd but one man?
Now is it Rome indeed, and room enough,
When there is in it but one only man.
O, you and I have heard our fathers say
There was a Brutus once that would have brook'd
Th' eternal devil to keep his state in Rome,
As easily as a king!
BRUTUS
Hogy engem kedvelsz, nem kétlem: miket
Tennem kivánsz, gyaníthatom. Miként
Elmélkedém ezekről és korunkról,
Majd elbeszélem. Most, ha szívesen
Kérnem szabad, ne késztenél tovább.
Amit mondál, meggondolom; mi még
Van mondandód, békén kihallgatom
S időt lelendek, alkalmast reá,
Hogy megvitassunk ily fő dolgokat.
Addig, nemes barátom, tartsd eszedben,
Hogy Brutus inkább lenne pór falun,
Mint Róma gyermekeinek egyike
Ilyen kemény feltétekkel, minőket
Az idő ránk vetni készül.
BRUTUS.
That you do love me, I am nothing jealous;
What you would work me to, I have some aim:
How I have thought of this, and of these times,
I shall recount hereafter; for this present,
I would not, so with love I might entreat you,
Be any further moved. What you have said,
I will consider; what you have to say,
I will with patience hear; and find a time
Both meet to hear and answer such high things.
Till then, my noble friend, chew upon this:
Brutus had rather be a villager
Than to repute himself a son of Rome
Under these hard conditions as this time
Is like to lay upon us.
CASSIUSS
S én örűlök,
Hogy gyenge szóm Brutusnak kebliből
Csak ennyi szikrát is kifejthetett.
Caesar és kísérete visszajő.
CASSIUS.
I am glad that my weak words
Have struck but thus much show of fire from Brutus.
BRUTUS
Lefolyt a játék, s Caesar visszatér.
BRUTUS.
The games are done, and Caesar is returning.
CASSIUS
Ha erre jőnek, rántsd meg Casca ujját
S fanyar szeszéllyel ő majd elbeszéli,
Mi történt, méltó megjegyzésre, ma.
CASSIUS.
As they pass by, pluck Casca by the sleeve;
And he will, after his sour fashion, tell you
What hath proceeded worthy note today.
Re-enter Caesar and his Train.
BRUTUS
Azt megteszem; de nézzed, Cassius:
Haragfolt ég Caesarnak homlokán,
S a többi úgy néz, mint a vert cseléd.
Calpurnia arca sápadt s Cicero
Oly rőt s tüzes szemekkel néz körül,
Mint a Capitoliumban láttuk őt, midőn
Vitában állott a szenátorokkal.
BRUTUS.
I will do so.—But, look you, Cassius,
The angry spot doth glow on Caesar's brow,
And all the rest look like a chidden train:
Calpurnia's cheek is pale; and Cicero
Looks with such ferret and such fiery eyes
As we have seen him in the Capitol,
Being cross'd in conference by some senators.
CASSIUS
Elmondja Casca majd, mi történt.
CASSIUS.
Casca will tell us what the matter is.
CAESAR
Antonius!
CAESAR.
Antonius,—
ANTONIUS
Caesar!
ANTONY.
Caesar?
CAESAR
Tedd, hogy kövér nép foglaljon körül,
És síkfejű s kik éjjel alszanak.
E Cassius ott sovány, éhes szinű;
Sokat tünődik s ily ember veszélyes.
CAESAR.
Let me have men about me that are fat;
Sleek-headed men, and such as sleep o' nights:
Yond Cassius has a lean and hungry look;
He thinks too much: such men are dangerous.
ANTONIUS
Ne féljed, Caesar, nem veszélyes az.
Derék és jóérzelmü római.
ANTONY.
Fear him not, Caesar; he's not dangerous;
He is a noble Roman and well given.
CAESAR
Mért nem kövérebb? Bár nem félem őt,
S mégis, ha nevemhez férne félelem,
Nem ösmerek, kit inkább kellene
Kerülnöm, mint e fonnyadt Cassiust.
Szünetlen olvas; nagy figyelmező;
Átlát az embereknek tettein.
Játéknak nem barátja, mint te vagy,
Antonius; nem hallgat muzsikát.
Ritkán mosolyg s mintegy magát csufolva
S eszét gyalázva akkor is, hogy azt
Akármi tárgy mosolyra bírhatá.
Ily embereknek nyugta nincs soha,
Amíg nagyobbat látnak, mint magok,
Azért is ők igen veszélyesek.
Inkább beszélem, ami félhető,
Mint ami rettent: én Caesar vagyok.
Jöjj jobb felemre; bal fülem nagyot hall;
S mondd el valólag, mit tartasz felőle.
Caesar és kísérői el. Casca hátramarad.
CAESAR.
Would he were fatter! But I fear him not:
Yet, if my name were liable to fear,
I do not know the man I should avoid
So soon as that spare Cassius. He reads much;
He is a great observer, and he looks
Quite through the deeds of men: he loves no plays,
As thou dost, Antony; he hears no music:
Seldom he smiles; and smiles in such a sort
As if he mock'd himself and scorn'd his spirit
That could be moved to smile at any thing.
Such men as he be never at heart's ease
Whiles they behold a greater than themselves;
And therefore are they very dangerous.
I rather tell thee what is to be fear'd
Than what I fear, for always I am Caesar.
Come on my right hand, for this ear is deaf,
And tell me truly what thou think'st of him.
Exeunt Caesar and his Train. Casca stays.
CASCA
Palástomat megrántátok; beszédtek van velem?
CASCA.
You pull'd me by the cloak; would you speak with me?
BRUTUS
Mondd el nekünk, mi történt, Casca, most,
Hogy Caesar oly setét tekintetű?
BRUTUS.
Ay, Casca, tell us what hath chanced today,
That Caesar looks so sad.
CASCA
Hiszen ti is vele voltatok, vagy nem?
CASCA.
Why, you were with him, were you not?
BRUTUS
Nem kérdeném úgy Cascától, mi történt.
BRUTUS.
I should not then ask Casca what had chanced.
CASCA
Hát koronával kínálták meg, s meg levén vele kínálva, ő azt keze fejével
félretolta, így, s a nép ujjongatott.
CASCA.
Why, there was a crown offer'd him; and being offer'd him,
he put it by with the back of his hand, thus; and then the
people fell a-shouting.
BRUTUS
Mért volt a második zaj?
BRUTUS.
What was the second noise for?
CASCA
Hát megint ezért.
CASCA.
Why, for that too.
CASSIUS
Háromszor ujjongtak; miért a végkiáltás.
CASSIUS.
They shouted thrice: what was the last cry for?
CASCA
Hát megint ezért.
CASCA.
Why, for that too.
BRUTUS
Háromszor ajánltatott neki a korona?
BRUTUS.
Was the crown offer'd him thrice?
CASCA
Háromszor, ha mondom. S ő azt háromszor tolta vissza, mindig szelídebben, mint
előbb, s az én becsületes szomszédaim minden visszatoláskor sivalkodtak.
CASCA.
Ay, marry, was't, and he put it by thrice, every time gentler
than other; and at every putting-by mine honest neighbors
shouted.
CASSIUS
Ki nyújtá neki a koronát?
CASSIUS.
Who offer'd him the crown?
CASCA
Hát Antonius.
CASCA.
Why, Antony.
BRUTUS
Jó Casca, mondd el rendét és sorát.
BRUTUS.
Tell us the manner of it, gentle Casca.
CASCA
Akasszanak fel, ha én nektek rendét, sorát megmondhatom: csupa bolondság
volt, nem vigyáztam reá. Láttam Marcus Antoniust, hogy koronát ajánlott neki:
tulajdonképpen nem is korona volt, hanem csak afféle párta. - S amint mondám,
ő azt először félretolá; mindamellett, úgy gondolom, igen örömest elvette volna.
Azután ismét odanyújtá neki, s ő ismét félretolá; de, úgy gondolom, igen nehezen
esett ujjait róla levennie. Azután harmadízben nyújtá neki, s ő harmadszor is
félretolá. S valahányszor lemondott róla, a gyülevész felsivalkodott, összeverte
kérges tenyereit, felhányta izzadságos hálósipkáit, s oly temérdek büdös lélegzetet
bocsátott ki, mivel Caesar megveté a koronát, hogy Caesar szinte megfúlt belé,
mert arra elájult és lerogyott. Részemről nem mertem nevetni, félvén, hogy ha
szájamat kinyitom, teleszívom magamat romlott levegővel.
CASCA.
I can as well be hang'd, as tell the manner of it: it was
mere foolery; I did not mark it. I saw Mark Antony offer him a
crown;—yet 'twas not a crown neither, 'twas one of these
coronets;—and, as I told you, he put it by once: but, for all
that, to my thinking, he would fain have had it. Then he
offered it to him again: then he put it by again: but, to my
thinking, he was very loath to lay his fingers off it. And then
he offered it the third time; he put it the third time by; and
still, as he refused it, the rabblement shouted, and clapp'd
their chopt hands, and threw up their sweaty night-caps, and
uttered such a deal of stinking breath because Caesar refused
the crown, that it had almost choked Caesar, for he swooned and
fell down at it: and for mine own part, I durst not laugh for
fear of opening my lips and receiving the bad air.
CASSIUS
Kérlek, megállj; elájult volna Caesar?
CASSIUS.
But, soft! I pray you. What, did Caesar swoon?
CASCA
Lerogyott a vásártéren, habot túrt szája, s a szava is elállt.
CASCA.
He fell down in the market-place, and foam'd at mouth, and was
speechless.
BRUTUS
Az meglehet; nehézség gyötri őt.
BRUTUS.
'Tis very like: he hath the falling-sickness.
CASSIUS
Nem, őt nem; minket, engem s tégedet
S téged, jó Casca, sujtol a nehézség.
CASSIUS.
No, Caesar hath it not; but you, and I,
And honest Casca, we have the falling-sickness.
CASCA
Nem tudom, hogy érted; annyi bizonyos, hogy Caesar lerogyott. De ha a gizgaz
nép meg nem tapsolta s pisszegette őt, amint tetszett vagy nem tetszett nekik,
miként az alakosokkal a színen szokott tenni, ne legyek becsületes ember.
CASCA.
I know not what you mean by that; but I am sure Caesar fell
down. If the tag-rag people did not clap him and hiss him,
according as he pleased and displeased them, as they use to do
the players in the theatre, I am no true man.
BRUTUS
Mit szólt, hogy ismét eszméletre jött?
BRUTUS.
What said he when he came unto himself?
CASCA
Nos hát, mielőtt lerogyott, látván a közcsoportot örvendeni azon, hogy ő a koronát
visszavetette, megnyitá mellruháját, s odamutatá torkát, hogy messék el. És ha
én valamiféle kézmíves volnék, szálljak pokolra a gonoszokkal, ha szaván nem
fogtam volna. S így lerogyott. S mikor ismét magához tért, monda: ha szóval vagy
tettel valami hibát követett volna el, óhajtaná, hogy azt ő nagyságok e bajának
tulajdonítanák. Három vagy négy szajha, hol állék, kiáltá: „Ah, a jó lélek!”, s
teljes szívökből megbocsátának neki; de ez nem sok figyelmet érdemel: ha Caesar
anyjaikat döfte volna is le, nem tesznek vala kevesebbet.
CASCA.
Marry, before he fell down, when he perceived the common
herd was glad he refused the crown, he pluck'd me ope his
doublet, and offered them his throat to cut: an I had been a
man of any occupation, if I would not have taken him at a word,
I would I might go to hell among the rogues:—and so he fell.
When he came to himself again, he said, if he had done or said
any thing amiss, he desired their worships to think it was his
infirmity. Three or four wenches where I stood cried, "Alas,
good soul!" and forgave him with all their hearts. But there's
no heed to be taken of them: if Caesar had stabb'd their
mothers, they would have done no less.
BRUTUS
És erre ment ő oly sötéten el?
BRUTUS.
And, after that he came, thus sad away?
CASCA
Igen.
CASCA.
Ay.
CASSIUS
Szólt Cicero is valamit?
CASSIUS.
Did Cicero say any thing?
CASCA
Igen, görögül beszélt.
CASCA.
Ay, he spoke Greek.
BRUTUS
S hova vágott vele?
CASSIUS.
To what effect?
CASCA
Ha én azt nektek megmondom, soha ne nézzek többé szemetekbe. Azok, kik
értették, egymásra mosolyogtak, és csóválták fejöket; de, mi engem illet, nekem
az görögül volt. Több újságot is mondhatok nektek: Flavius és Marullus, Caesar
szobra díszjeleinek lerángatásáért, hűvösre tétettek. Éljetek boldogul. Több
bohóság is volt még, ha emlékezném reá.
CASCA.
Nay, an I tell you that, I'll ne'er look you i' the face
again: but those that understood him smiled at one another and
shook their heads; but for mine own part, it was Greek to me. I
could tell you more news too: Marullus and Flavius, for pulling
scarfs off Caesar's images, are put to silence. Fare you well.
There was more foolery yet, if could remember it.
CASSIUS
Eljössz ma hozzám estebédre, Casca?
CASSIUS.
Will you sup with me tonight, Casca?
CASCA
Nem, el vagyok ígérkezve.
CASCA.
No, I am promised forth.
CASSIUS
Eljössz ebédre holnap?
CASSIUS.
Will you dine with me tomorrow?
CASCA
Igen, ha élek, s te szándékod mellett maradsz, s étkeid méltók a megevésre.
CASCA.
Ay, if I be alive, and your mind hold, and your dinner worth
the eating.
CASSIUS
Jó! elvárlak.
CASSIUS.
Good; I will expect you.
CASCA
Azt tedd. Ég veletek!
Casca el.
CASCA.
Do so; farewell both.
Exit CASCA.
BRUTUS
Mi lomha fickó vált ebből? Tüzes,
Fürgenc fiú volt iskolás korában.
BRUTUS.
What a blunt fellow is this grown to be!
He was quick mettle when he went to school.
CASSIUS
Az ő ma is, ha végrehajtani
Kell nagy s nemes merényeket, noha
E lomha képet öltözé magára;
E durvaság a mártás ép eszén,
Mely a gyomort késziti, hogy szavait
Jobb ízüen költhessük el.
CASSIUS.
So is he now in execution
Of any bold or noble enterprise,
However he puts on this tardy form.
This rudeness is a sauce to his good wit,
Which gives men stomach to digest his words
With better appetite.
BRUTUS
Úgy van. De most megyek; holnap ha tán
Beszélni vágysz velem, hozzád megyek;
Avagy ha tetszik, jöjj hozzám s bevárlak.
BRUTUS.
And so it is. For this time I will leave you:
Tomorrow, if you please to speak with me,
I will come home to you; or, if you will,
Come home to me, and I will wait for you.
CASSIUS
Jövök s te addig töprengj a világon.
Brutus el.
Nemes szivű vagy, Brutus, ám, hiszem,
Természeted más útra fogható,
Mint melyre hajlik. Azért kivánatos,
Hogy a nemes nemessel frígyesüljön.
Ki oly erős, hogy nem csábítható?
Sújt Caesar engem, Brutust kedveli.
De volnék Brutus én s ő Cassius,
Nem tántorítna meg. Ma éjszaka
Többféle írást, mintha több külön
Polgártól jőne, hányok ablakába,
Mind arra célzót, mily nagy véleménnyel
Vagyon nevéhez Róma; benne titkon
Érintve lesz Caesar dicsvágya is.
S hadd üljön aztán Caesar biztosan:
Megrázzuk őt, vagy rosszabb kort türünk.
El.
CASSIUS.
I will do so: till then, think of the world.—
Exit Brutus.
Well, Brutus, thou art noble; yet, I see,
Thy honorable metal may be wrought,
From that it is disposed: therefore 'tis meet
That noble minds keep ever with their likes;
For who so firm that cannot be seduced?
Caesar doth bear me hard, but he loves Brutus;
If I were Brutus now and he were Cassius,
He should not humor me. I will this night,
In several hands, in at his windows throw,
As if they came from several citizens,
Writings all tending to the great opinion
That Rome holds of his name; wherein obscurely
Caesar's ambition shall be glanced at:
And after this let Caesar seat him sure;
For we will shake him, or worse days endure.
Exit.