Szentivánéji álom/Harmadik felvonás, 1. szín

← Második felvonás, 2. színSzentivánéji álom
szerző: William Shakespeare, fordító: Arany János
(Harmadik felvonás, 1. szín)
Harmadik felvonás, 2. szín →
1. SZÍN
Ugyanott. A tündérkirálynő alva.
Vackor, Gyalu, Zuboly, Dudás, Orrondi, Ösztövér jőnek
SCENE I.
The Wood. The Queen of Fairies lying asleep.
Enter QUINCE, SNUG, BOTTOM, FLUTE, SNOUT, and STARVELING.
ZUBOLY
Mind itt vagyunk?
BOTTOM
Are we all met?
VACKOR
Top, top; és ez itt rettentő jó hely a próbára. Ez a kis zöld gyep a színpad, ott az a galagonyabokor öltözőszoba; s egészen úgy csináljuk, mint majd a fejedelem előtt.
QUINCE
Pat, pat; and here's a marvellous convenient place for our
rehearsal. This green plot shall be our stage, this hawthorn
brake our tiring-house; and we will do it in action, as we will
do it before the duke.
ZUBOLY
Hallod-e, Vackor?
BOTTOM
Peter Quince,—
VACKOR
No mit akarsz, buksi Zuboly?
QUINCE
What sayest thou, bully Bottom?
ZUBOLY
Van ebben a mi Pyramus és Thisbéről szóló komédiánkban egy is, más is, ami sehogy sem fog tetszeni. Egy az, hogy Pyramusnak, mikor magát megöli, kardot kell rántani s ezt az asszonyságok ki nem állják soha. Mit szólatok ehhez?
BOTTOM
There are things in this comedy of 'Pyramus and Thisby' that
will never please. First, Pyramus must draw a sword to kill
himself; which the ladies cannot abide. How answer you that?
ORRONDI
Istenbi’on! kényes dolog.
SNOUT
By'r lakin, a parlous fear.
ÖSZTÖVÉR
Gondolnám, hagyjuk ki végül a gyilkosságot.
STARVELING
I believe we must leave the killing out, when all is done.
ZUBOLY
Világért se! van egy ötletem, az helyreüt mindent. Írjatok nekem egy prológust; amely prológusban legyen benne, hogy mi senkiben sem teszünk kárt a karddal; hogy Pyramus nincs is megölve igazán: és nagyobb bátorság okáért hozzátehetjük, hogy én, Pyramus, nem Pyramus vagyok ám, hanem Zuboly takács. E majd kiugratja a félszet belőlük.
BOTTOM
Not a whit: I have a device to make all well. Write me a
prologue; and let the prologue seem to say we will do no harm
with our swords, and that Pyramus is not killed indeed; and for
the more better assurance, tell them that I Pyramus am not
Pyramus but Bottom the weaver: this will put them out of fear.
VACKOR
Jó, a prológus meglesz; nyolc- meg hatlábú versben kell írni.
QUINCE
Well, we will have such a prologue; and it shall be
written in eight and six.
ZUBOLY
Sose azt! toldj hozzá kettőt; legyen nyolc meg nyolc.
BOTTOM
No, make it two more; let it be written in eight and eight.
ORRONDI
Hát az oroszlántól nem ijednek meg az asszonyságok?
SNOUT
Will not the ladies be afeard of the lion?
ÖSZTÖVÉR
Én tartok tőle, mondhatom.
STARVELING
I fear it, I promise you.
ZUBOLY
Uraim, meg kell fontolni a dolgot. Isten őrizz, asszonyok közé oroszlánt vinni; rettentő ám az; mert nincs borzasztóbb féreg, mint az eleven oroszlán; erről tennünk kell.
BOTTOM
Masters, you ought to consider with yourselves: to bring in,
God shield us! a lion among ladies is a most dreadful thing
for there is not a more fearful wild-fowl than your lion living;
and we ought to look to it.
ORRONDI
Hát egy másik prológusban ő is mondja meg, hogy ő nem valóságos oroszlán.
SNOUT
Therefore another prologue must tell he is not a lion.
ZUBOLY
Nem úgy; meg kell mondani a nevét, és a fél pofája hadd lássék ki az oroszlán tarkója megől; maga is szólaljon meg a nyíláson keresztül, így vagy ilyetén defectussal, mondván: “Asszonyaim, vagy: szép hölgyeim, bátorkodom óhajtani, vagy esedezni, vagy könyörögni: ne féljenek, ne reszkessenek: itt az életem az önökéért. Holtig sajnálnám, ha igazi oroszlánnak néznének: nem, én nem vagyok afféle izé: ember vagyok mint más”; akkor aztán megmondhatja, hogy ő senki egyéb, mint Gyalu asztalos.
BOTTOM
Nay, you must name his name, and half his face must be seen
through the lion's neck; and he himself must speak through,
saying thus, or to the same defect,—'Ladies,' or, 'Fair ladies, I
would wish you, or, I would request you, or, I would entreat you,
not to fear, not to tremble: my life for yours. If you think I
come hither as a lion, it were pity of my life. No, I am no such
thing; I am a man as other men are:'—and there, indeed, let him
name his name, and tell them plainly he is Snug the joiner.
VACKOR
Jó, legyen úgy. De két bökkenő van még: egy az, hogy viszünk a terembe holdvilágot; mert tudjátok, hogy Pyramus holdvilágon beszélget Thisbével.
QUINCE
Well, it shall be so. But there is two hard things; that
is, to bring the moonlight into a chamber: for, you know,
Pyramus and Thisbe meet by moonlight.
GYALU
Süt a hold akkor este, mikor játszunk?
SNOUT
Doth the moon shine that night we play our play?
ZUBOLY
Naptárt ide, naptárt! keressük ki a naptárban; hadd lám a holdvilágot, hadd lám a holdvilágot.
BOTTOM
A calendar, a calendar! look in the almanack; find out
moonshine, find out moonshine.
VACKOR
Igen, süt akkor.
QUINCE
Yes, it doth shine that night.
ZUBOLY
No hát, a nagy játszóterem ablakának egyik szárnyát nyitva kell hagyni, azon besüthet a hold, ha tetszik neki.
BOTTOM
Why, then may you leave a casement of the great chamber-window,
where we play, open; and the moon may shine in at the casement.
VACKOR
Igen; vagy hát valaki fölléphet egy tüskebokorral s lámpával, és mondhatja, hogy ő a hold személyét kifigurázni vagy prezentálni jött. Hanem más bökkenő is van: fal is kell a nagy terembe; mert amint a história tartja, Pyramus meg Thisbe falhasadékon beszélgetnek.
QUINCE
Ay; or else one must come in with a bush of thorns and a
lantern, and say he comes to disfigure or to present the person
of moonshine. Then there is another thing: we must have a
wall in the great chamber; for Pyramus and Thisby, says the
story, did talk through the chink of a wall.
GYALU
Falat pedig sose cipeltek oda be.—Mit mondasz erre, Zuboly?
SNOUT
You can never bring in a wall.—What say you, Bottom?
ZUBOLY
Hát valaki prezentáljon falat is; legyen rajta egy kis mész, egy kis sár, egy kis habarcs, amivel jelentse, hogy ő fal; és tartsa így az ujjait, a nyíláson aztán susoghat Pyramus meg Thisbe.
BOTTOM
Some man or other must present wall: and let him have
some plaster, or some loam, or some rough-cast about him, to
signify wall; and let him hold his fingers thus, and through that
cranny shall Pyramus and Thisby whisper.
VACKOR
Ha ez elsűl, minden jól van. No már most üljön le minden ember s nézze a szerepét. Pyramus, kezdd el. Ha vége a mondókádnak, eredj ama bokor mögé; így a többi is, amint végszava következik.
Puck jő hátul
QUINCE
If that may be, then all is well. Come, sit down, every
mother's son, and rehearse your parts. Pyramus, you begin
when you have spoken your speech, enter into that brake; and so
every one according to his cue.
Enter PUCK behind.
PUCK
Miféle rongyon-gyúlt lármás had ez,
Királyném nyughelyéhez ily közel? -
Még színdarab?... No, hallgató leszek,
S tán működő is, ha lesz rá okom.
PUCK
What hempen homespuns have we swaggering here,
So near the cradle of the fairy queen?
What, a play toward! I'll be an auditor;
An actor too perhaps, if I see cause.
VACKOR
Beszélj, Pyramus. Thisbe hátrább álljon.
QUINCE
Speak, Pyramus.—Thisby, stand forth.
PYRAMUS
“Mint a virágok háj-illatja, Thisbe:”
PYRAMUS
'Thisby, the flowers of odious savours sweet,'
VACKOR
Báj, báj!
QUINCE
Odours, odours.
PYRAMUS
“- báj illatja, Thisbe
Szép Thisbe, édes párád olyatén.
De ha! neszt hallok: várj csak engem itt be,
Egy pillanatban itt leszek megén.”
(El)
PYRAMUS
'—odours savours sweet
So hath thy breath, my dearest Thisby dear.—
But hark, a voice! stay thou but here awhile,
And by and by I will to thee appear.'
Exit.
PUCK
Ritkítja párját ez a Pyramus!
(El)
PUCK
A stranger Pyramus than e'er played here!
Aside.—Exit.
THISBE
Hát én mondjam már?
THISBE
Must I speak now?
VACKOR
Hogy a gutába ne! hisz értsd meg, azért megy el csak, mert valami neszt hall s megnézi, de mindjárt visszajő.
QUINCE
Ay, marry, must you: for you must understand he goes
but to see a noise that he heard, and is to come again.
THISBE
“Tündöklő Pyramus, te liliomlevél,
Szép, mint dicső bokrán a szép piros rúzsa;
Te fürge, fiatal, te drágakő; juhbél!
Hű, mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha,
Találkozunk, Pyramus, a Nina sírján -”
THISBE
'Most radiant Pyramus, most lily white of hue,
Of colour like the red rose on triumphant brier,
Most brisky juvenal, and eke most lovely Jew,
As true as truest horse, that would never tire,
I'll meet thee, Pyramus, at Ninny's tomb.'
VACKOR
“Ninus sírján”, hé. De azt még nem kell mondanod, azt Pyramusnak fogod felelni. Hanem te csak fúvod az egész szerepet, végszavastul, mindenestül.—Pyramus, jelenj! végszavad elmondták; ez volt: “nem fárad soha”
QUINCE
Ninus' tomb, man: why, you must not speak that yet
that you answer to Pyramus. You speak all your part at once,
cues, and all.—Pyramus enter: your cue is past; it is 'never
tire.'
Re-enter PUCK, and BOTTOM with an ass's head.
THISBE
Ó—“Hű, mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha.”
Visszajő Puck és Zuboly szamárfővel
THISBE
O,'—As true as truest horse, that yet would never tire.'
PYRAMUS
“Thisbém, ha szép vagyok, tied vagyok csupán -”
PYRAMUS
'If I were fair, Thisby, I were only thine:—'
VACKOR
Ó, szörnyű látvány! kísértet! csoda! Fussunk, urak! gyorsan, urak! segítség!
A játszók elfutnak
QUINCE
O monstrous! O strange! we are haunted. Pray, masters!
fly, masters! Help!
Exeunt Clowns.
PUCK
Kergetlek, űzlek, fel s alá vezetve,
Sáron-vizen, tüskén-bokron, gazon;
Majd ló leszek, majd kan, majd szörnyü medve
Majd meg kutyává, tűzzé változom
S nyerít, ugat, röfög, dörmög, lobog
Ló, eb, kan, medve, tűz, utánatok.
(El)
PUCK
I'll follow you; I'll lead you about a round,
Through bog, through bush, through brake, through brier;
Sometime a horse I'll be, sometime a hound,
A hog, a headless bear, sometime a fire;
And neigh, and bark, and grunt, and roar, and burn,
Like horse, hound, hog, bear, fire, at every turn.
Exit.
ZUBOLY
Hová szaladnak? Ahá! ez csak dévajkodás: meg akarnak ijeszteni.
Orrondi visszajő
BOTTOM
Why do they run away? This is a knavery of them to make
me afeard.
Re-enter SNOUT.
ORRONDI
Zuboly! téged megbabonáztak: mit látok a fejeden!
(El)
SNOUT
O Bottom, thou art changed! What do I see on thee?
ZUBOLY
Mit hát! a magad szamárfejét, tudod-e?
Vackor visszajő
BOTTOM
What do you see? you see an ass-head of your own, do you?
Re-enter QUINCE.
VACKOR
Isten legyen irgalmas neked, Zuboly! téged kicseréltek.
(El)
QUINCE
Bless thee, Bottom! bless thee! thou art translated.
Exit.
ZUBOLY
Értem a kujonságot. Szamárrá akarnak tenni, hogy megijesszenek, ha tudnának; de azért se mozdulok innen, akármit csinálnak. Itt sétálok fel s alá, s danolok, hadd hallják, hogy nem félek. (Dalol)
A hím rigó, mely fekete!
Narancsszinű a szája;
Mely szép a húros éneke!
Ökörszem pici szárnya.
BOTTOM
I see their knavery: this is to make an ass of me; to
fright me, if they could. But I will not stir from this
place, do what they can: I will walk up and down here,
and I will sing, that they shall hear I am not afraid.
Sings.
 
The ousel cock, so black of hue,
With orange-tawny bill,
The throstle with his note so true,
The wren with little quill.
TITÁNIA
Mi angyal ébreszt a virágos ágyból?
TITANIA
Waking.
What angel wakes me from my flowery bed?
ZUBOLY
Pinty és veréb, pacsirtafi,
S igazmondó kakuk
Dalára egy férj sem meri
Mondani, hogy: “hazug!”
mert igazán, ki is merne tréfálni egy olyan bolondos madárral? ki merné meghazudtolni, ha mindig kiabálja is: ko-ku?
BOTTOM
Sings.
The finch, the sparrow, and the lark,
The plain-song cuckoo gray,
Whose note full many a man doth mark,
And dares not answer nay;—
for, indeed, who would set his wit to so foolish a bird?
Who would give a bird the lie, though he cry 'cuckoo' never so?
TITÁNIA
Kérlek, nemes halandó, énekelj
Fülem szerelmes ígéző dalodba,
S erőltet szép erényid ereje
Első látásra már bevallanom,
Esküdve, hogy szeretlek, angyalom!
TITANIA
I pray thee, gentle mortal, sing again;
Mine ear is much enamour'd of thy note.
So is mine eye enthralled to thy shape;
And thy fair virtue's force perforce doth move me,
On the first view, to say, to swear, I love thee.
ZUBOLY
Pedig úgy tetszik, asszonyom, kevés oka van rá; azonban, igazat szólva, ész és szerelem mai napság ritkán tartanak együtt. Sajnos, hogy valamé’k jó szomszéd össze nem barátkoztatja őket. Lám, tudok én furcsát is mondani, ha kell.
BOTTOM
Methinks, mistress, you should have little reason for
that: and yet, to say the truth, reason and love keep little
company together now-a-days: the more the pity that some honest
neighbours will not make them friends. Nay, I can gleek upon
occasion.
TITÁNIA
Te éppen oly bölcs vagy, mint aminő szép.
TITANIA
Thou art as wise as thou art beautiful.
ZUBOLY
Egyik se biz én; de ha annyi eszem volna, hogy kitalálnék ebből az erdőből: úgy éppen elég volna magam szükségére.
BOTTOM
Not so, neither: but if I had wit enough to get out of
this wood, I have enough to serve mine own turn.
TITÁNIA
Ó, e ligetből mért kivánkozol?
Akarsz, nem: itt maradsz, nem távozol.
Szellem vagyok, de nem közrendbeli;
Országomat örök nyár kedveli
És én szeretlek; jőjj hát, jőjj velem;
Tündérim oldalodhoz rendelem,
Hogy hozzanak mélyből számodra gyöngyöt;
Virágágyon dalok szunnyasszon el;
S megfinomítom halandó göröngyöd,
Hogy szállni tudj a lég tündérivel.
Pókháló! Moly! Mustármag! Babvirág!
TITANIA
Out of this wood do not desire to go;
Thou shalt remain here whether thou wilt or no.
I am a spirit of no common rate,—
The summer still doth tend upon my state;
And I do love thee: therefore, go with me,
I'll give thee fairies to attend on thee;
And they shall fetch thee jewels from the deep,
And sing, while thou on pressed flowers dost sleep
And I will purge thy mortal grossness so
That thou shalt like an airy spirit go.—
Peasblossom! Cobweb! Moth! and Mustardseed!
Enter Four Fairies.
ELSŐ TÜNDÉR
Itt vagyok.
FIRST FAIRY
Ready.
MÁSODIK TÜNDÉR
Én is.
SECOND FAIRY
And I.
HARMADIK TÜNDÉR
Én is.
THIRD FAIRY
And I.
NEGYEDIK TÜNDÉR
Mit tegyünk?
FOURTH FAIRY
Where shall we go?
TITÁNIA
Ez úrnak szépen udvarolni kell
Ugrálni ösvenyén, cikázva menni;
Szedret, barackot, epret néki szenni,
Szőlőt, fügét, s bármit kivánjon enni.
Vadméhe sejtjét odvából kicsenni,
Viaszkos combjukat mécsül kivenni
- Egy fénybogár-szem fog gyujtója lenni -
Azzal kisérni ágyba majd, pihenni;
Ott egy-egy lepkeszárnnyal megjelenni
S legyezve, a holdfényt szemére menni
Nem hagyni. Most egy bók, szépen köszönni.
TITANIA
Be kind and courteous to this gentleman;
Hop in his walks and gambol in his eyes;
Feed him with apricocks and dewberries,
With purple grapes, green figs, and mulberries;
The honey bags steal from the humble-bees,
And, for night-tapers, crop their waxen thighs,
And light them at the fiery glow-worm's eyes,
To have my love to bed and to arise;
And pluck the wings from painted butterflies,
To fan the moonbeams from his sleeping eyes
Nod to him, elves, and do him courtesies.
ELSŐ TÜNDÉR
Üdv halandó!
FIRST FAIRY
Hail, mortal!
MÁSODIK TÜNDÉR
Üdv!
SECOND FAIRY
Hail!
HARMADIK TÜNDÉR
Üdv!
THIRD FAIRY
Hail!
NEGYEDIK TÜNDÉR
Üdv!
FOURTH FAIRY
Hail!
ZUBOLY
Követem szépen uraságtokat. Kérem, uraságod neve?
BOTTOM
I cry your worships mercy, heartily.—I beseech your
worship's name.
PÓKHÁLÓ
Pókháló.
COBWEB
Cobweb.
ZUBOLY
Óhajtom bővebb ismeretségét, édes Pókháló úr. Ha elvágom az ujjamat, leszek oly bátor. Ön neve, tisztelt férfiú?
BOTTOM
I shall desire you of more acquaintance, good Master Cobweb. If I
cut my finger, I shall make bold with you.—Your name, honest
gentleman?
BABVIRÁG
Babvirág.
PEASBLOSSOM
Peasblossom.
ZUBOLY
Ajánljon, kérem, édesanyjának, Babhéj asszonyságnak, s édesatyjának, Babhüvely úrnak. Édes Babvirág úr, önnel is óhajtok közelebbről megismerkedni. S az ön neve, könyörgök, uram?
BOTTOM
I pray you, commend me to Mistress Squash, your mother, and
to Master Peascod, your father. Good Master Peasblossom, I
shall desire you of more acquaintance too.—Your name, I beseech
you, sir?
MUSTÁRMAG
Mustármag.
MUSTARDSEED
Mustardseed.
ZUBOLY
Édes Mustármag úr, jól ismerem az ön türelmét: az a semmirekellő óriás marhaszelet sok nemes urat fölemészt az ön családjából. Mondhatom, nemegyszer könnyet facsart szememből az ön rokonsága. Óhajtom bővebb ismeretségét, kedves Mustármag úr!
BOTTOM
Good Master Mustardseed, I know your patience well
That same cowardly giant-like ox-beef hath devoured many a
gentleman of your house: I promise you your kindred hath made my
eyes water ere now. I desire you of more acquaintance, good
Master Mustardseed.
TITÁNIA
Jerünk; vigyétek lugosomba le.
Homályosan néz a hold könny miatt,
S ha ő sír, sír minden virág: s jele,
Hogy egy letört szüzességet sirat.
Nyelvét lekötvén, halkan el vele!
Mind el
TITANIA
Come, wait upon him; lead him to my bower.
The moon, methinks, looks with a watery eye;
And when she weeps, weeps every little flower;
Lamenting some enforcèd chastity.
Tie up my love's tongue, bring him silently.
Exeunt.
Második felvonás, 2. szín Szentivánéji álom (Harmadik felvonás, 1. szín) Harmadik felvonás, 2. szín