Hou Hanshu 88 - 20. fejezet

← Hou Hanshu 88 - 19. fejezetKésői Han történelem - Nyugati régió - 88. könyv - 20. fejezet
szerző: Ban Gu, fordító: Fan Ye alapján John E. Hill © 2003 fordítása szerint a szerző
Hou Hanshu 88 - 21. fejezet →

Suoche fejedelemség (20. fejezet) Szerkesztés

Nyugatra a Suoche[1] fejedelemségből haladva, Puli[2] és Wulei[3] városon át a Yuezhi[4] birodalmat érjük el. Keletre 4550 km távolságra van Luoyang-tól.

A Xiongnu kán kihasználta a Nyugati régióban lévő káoszt, amit Wang Mang [i.sz. 9-24] okozott. Egyedül Yan - a Suoche uralkodó, aki erősebb volt a többi uralkodótól – állt ellent a bekebelezésnek. Előzőleg, Yuan császár uralkodása alatt [i.e. 48-33] kitüntették a fővárosban a császár szolgálatáért. Csodálta és tisztelte a Han birodalmat és a császári törvényeket kiterjesztette a saját nemzetére is. Megparancsolta az összes fiának, hogy egész életükön át hűen szolgálják a Han dinasztiát és soha ne fordítsanak hátat nekik. Yan az ötödik tianfeng évben [i.sz. 18] halt meg. Halálát követően kitüntették a “Hűséges és Dicső Uralkodó” címmel. Fia, Kang követte őt a trónon.

Guangwu császár [i.sz. 25-57] uralkodása kezdetén, Kang buzdította a szomszédos tartományokat, hogy álljanak ellent a Xiongnu törzseknek. Több mint 1000 emberrel, köztük tisztekkel és katonákkal támogatta és védte a volt Védelmi Tábornok feleségét és gyermekeit. Levelet küldött a Hexi[5] tartományba, hogy megtudakolja a Han birodalom szándékait és személyesen is felajánlotta a csatlakozását, valamint támogatását a Han dinasztia részére.

Az ötödik jianwu évben [i.sz. 29] Hexi főparancsnoka, Dou Rong, követve a birodalmi utasításokat kinevezte Kang-ot a „Suoche uralkodója, a hősi cselekedetek véghezvivője, aki erényével szolgálja a Nyugati régió parancsnok-helyettesi rangját” címmel. Mind az 55 tartomány függött a birodalomtól.

A kilencedik évben [i.sz. 33] Kang meghalt. Halálát követően a „Tökéletes uralkodó” címmel tüntették ki. Öccse, Xian követte őt a trónon. Xian megtámadta és meghódította Jumi és Xiye tartományát. Megölte mind a két uralkodót és bátyjának, Kang-nak a két fiát nevezte ki Jumi[6] és Xiye[7] élére.

A tizennegyedik évben [i.sz. 38] Shanshan[8] uralkodójával An-nal együtt követeket küldött a Császári palotába, hogy felajánlják szövetségüket. Ezt követően a Nyugati régió kapcsolatban állt a Han birodalommal. A Congling[9] összes keleti tartománya Xian kezében volt.

A tizenhetedik évben [i.sz. 41] Xian ismételten elküldte adományait és kérte, hogy nevezzenek ki egy Védelmi Tábornokot. A császár kikérte Dou Rong Munkaügyi miniszterének véleményét. Dou Rong azon a véleményen volt, hogy Xian, fiai és testvérei – akik esküt tettek a Han-oknak – teljes mértékben megbízhatóak. Ezért elismerés lenne a részükre, ha Xian részére magasabb rangot adnának, hogy fenntartsa uralkodását és a védelmet.

A császár eztán, ugyanazt a követtel üzenve, mint akit Xian küldött neki, neki adományozta a „Nyugati régió Védelmi Tábornok” pecsétjét és címét, valamint adott neki harci szekeret, lobogókat, aranyat, brokátot és hímzést.

Pei Zun, Dunhuang[10] kormányzója, úgy mondják azt írta, hogy idegen törzseknek nem volna szabad ilyen hatalmas jogosultságot adományozni, és hogy ezek a rendeletek kétségbeesést okoznak a tartományokban. Ezért egy császári rendelet megparancsolta, hogy a Védelmi Tábornok pecsétet és címet vonják vissza és helyébe a „A Nagy Han Tábornok” pecsétet és rangot emelte. Xian követe megtagadta, hogy a cserét elvégezze, végül Pei Zun erőszakkal tette meg mindezt.

Következésképpen, Xian bosszús lett. Ráadásul tévedésből „A Nagy Védelmi Tábornok”-nak nevezte magát és levelet küldött az összes tartományba. A tartományok mind elfogadták őt és a „Kán” címet adták neki. Xian fokozatosan követelőzővé vált, súlyos kötelezettségeket és adókat követelt. Többször megtámadta Qiuci[11]-t és a más tartományokat is. A tartományok aggódtak és rettegtek.

A huszonegyedik év telén [i.sz. 45] 18 uralkodó, Közeli Jushi[12] uralkodója, Shanshan, Yanqi[13] és még mások, elküldték a fiaikat, hogy a császár szolgálatába álljanak és kincseket ajánlottak fel neki. Ennek eredményeként, meghallgatták őket amint egymás után könyörögtek, földre borulva esdekeltek, abban a reményben, hogy megszerezzék a Védelmi Tábornokságot. A császár - figyelembe véve, hogy a Birodalom közepén alig kezdett el a béke kialakulni és hogy az északi határvidékek rendezetlenek - az összes alattvaló herceget bőséges ajándékokkal küldte haza.

Ugyanekkor, Xian a hadseregének erejétől megszállottan, meg akarta szerezni a Nyugati régiókat, és egyre többet támadott. A tartományok, megtudva hogy nem küldenek Védelmi Parancsnokot és hogy az összes alattvaló herceget hazaküldték, aggódtak és megrémültek. Ezért levelet küldtek Dunhuang kormányzójának, arra kérve őt, hogy helyezze őket és alázatos fiaikat a védelme alá, úgy hogy ezt kinyilatkoztathassák Suoche uralkodójának, és elmondhassák neki, hogy a fiatal alázatos fiaik védve vannak, mert egy Védelmi Tábornokot küldenek. Ezután Xian abba hagyná az ellenségeskedést. Pei Zun hivatalos jelentést küldött a császár tájékoztatására, amit ő el is fogadott.

A huszonkettedik évben [i.sz. 46] Xian megtudva, hogy nem küldenek Védelmi Tábornokot, levelet küldött An részére, Shanshan fejedelmének, megparancsolva neki, hogy vágja el a Han birodalomba vezető utat. An nem fogadta el a parancsot és megölte a követet. Xian megharagudott és katonákat küldött, hogy támadják meg Shanshan-t. An harcba szállt, de legyőzték és a hegyekbe menekült. Xian megölt és túszul ejtett több mint ezer férfit, majd visszavonult.

Azon a télen [i.sz. 46] Xian visszatért és megtámadta Qiuci-t, megölte az uralkodót, és lerohanta a tartományt. Shanshan alattvaló hercege, Yanqi és a többi tartomány hosszú ideig védelem alatt voltak Dunhuang-ban, de aggodalmukban elmenekültek és visszatértek a birodalmaikba.

Shanshan uralkodója levelet írt a császárnak, vágyakozását kifejezve arra vonatkozóan, hogy visszaküldje fiát a császár szolgálatába és ismételten könyörgött, hogy küldjenek Védelmi Parancsnokot, elmondva, hogy ha nem küldenek egyet, kénytelen lesz a Xiongnu-knak engedelmeskedni. A császár ezt válaszolta:

„Jelen pillanatban nem tudunk követeket és birodalmi hadsereget küldeni, így jó kívánságaik ellenére, minden tartománynak meg kell találnia a módját, hogy amint tud segítsen, bárhogy is tud keleten, nyugaton, délen és északon.”

Ezt követően, Shanshan és Jushi ismét csatlakozott a Xiongnu-khoz. Eközben, Xian egyre vérengzőbbé vált. Guisai(?) fejedelme, azzal számolva, hogy a birodalma messze távol van, megölte Xian követét. Xian megtámadta és megölte őt. Kijelölt egy gazdag nemest a városból, Si Jian-t, Guisai fejedelmének. Továbbá Xian kiválasztotta a saját fiát Ze Luo-t, hogy Qiuci fejedelme legyen. Xian, figyelembe véve Ze Luo fiatalságát, leválasztott egy részterületet Qiuci-ból, amiből megalakította Wulei tartományát. Áttelepítette Si Jian-t Wulei fejedelmi posztjára, és kinevezett egy másik nemest Guisai fejedelem trónjára.

Néhány évvel később Qiuci tartomány emberei megölték Ze Luo-t és Si Jian-t, és követeket küldtek a Xiongnu-khoz, hogy nevezzenek ki más uralkodót a helyükre. A Xiongnu-k kineveztek egy másik Qiuci nemest, Shen Du-t, hogy legyen Qiuci fejedelme, aki a Xiongnu-k alá tartozott.

Mivel Da Yuan[14] nem fizette a hadisarcot és az adókat, Xian személyesen adott parancsot arra, hogy több tízezer férfit sorozzanak be a tartományokból és támadják meg Da Yuan-t. Yan Liu, Da Yuan fejedelme elé járult, hogy behódoljon Xian-nak. Xian kihasználta mindezt, és visszavitette őt a saját tartományába. Majd áthelyezte Jumi fejedelmét, Qiao Saiti-t, Da Yuan fejedelmi cimére. Ezt követően Kangju többször megtámadta őt ott és Qiai Saiti végül több mint egy év múlva hazamenekült. Xian később kinevezte őt Jumi fejedelmének, majd Yan Liu-t visszaküldte Da Yuan-ba, megparancsolva neki, hogy hozza el a szokásos hadisarcot és adományokat.

Xian elűzte Yutian[15] uralkodóját is, Ligui leendő fejedelmét, Yu Lin-t, és fivérét, a trónörököst tette meg Khotan uralkodójává.

Egy évvel később Xian arra gyanakodott, hogy a tartományok lázadást terveznek ellene, ezért beidézte Khotan, Jumi, Gumo, Zihe uralkodóját és megölte mindet. Nem nevezett ki többé uralkodót, hanem tábornokokat küldött, hogy fenntartsák a parancsait és védjék ezeket a tartományokat. Rong Wang, Weishi fia, csatlakozott a Han birodalomhoz, akik Megbízott Hadsereg Herceg-nek nevezték őt. Egy Suoche-i tábornokot - De herceget – küldték Yutian-ba és hatalmat gyakoroltak a felbőszült emberek felett.

A harmadik yongping évben [i.sz. 60] Ming császár uralkodása alatt, a város egyik magas rangú tisztje – Dumo – látott egy vaddisznót. Kiment a városból, hogy lelője a vaddisznót, de a disznó azt mondta neki: „Ne lőj le, cserébe segítek megölni a herceget.” Ezt követően Dumo összeesküvést szervezett testvéreivel és megölték De herceget. Viszont egy másik magas rangú tiszt, a bitang Xiu Mo összeszövetkezett Han Rong-gal és más kínaival együtt, hogy megöljék Dumo-t és testvéreit és azután kinevezte magát Yutian fejedelmének. A Jumi tartomány embereivel együtt megtámadta és megölte Suoche tábornokát, aki Pishan-ban tartózkodott. Ezután visszavonult katonáival.

Xian ekkor elküldte a trónörökösét, helytartóját, valamint tábornokokat vezénylet más tartományokból 20.000 katona élén, hogy megtámadja a gaz Xiu Mo-t. A lázadó elébe ment és csatában leverte Suoche seregét. A hadsereg elmenekült, de több 10.000 katonát megöltek. Xian ismét több 10.000 katonát sorozott be más tartományokból, és személyesen vezetett támadást a bitang Xiu Mo ellen. A lázadó ismét győzelmet aratott és az ellenség több mint a felét lefejezte. Xian feladta és elmenekült, majd visszatért a saját tartományába. A bitang Xiu Mo továbbnyomult és körbevette Suoche-t, de egy nyíl eltalálta és megölte, a katonái pedig visszavonultak Yutian-ba.

Suo Yule, Yutian helytartója kinevezte Guang De-t, a bitang Xiu Mo bátyját uralkodónak. A Xiongnu-k, Qiuci és más törzsekkel együtt megtámadták Suoche-t, de nem tudták bevenni a várost.

Később Guang De, látva Suoche meggyengülését, felelősséget vállalt a városért és elküldte fivérét – Állami Védelmi Minisztert – egy sereget vezényelve, hogy támadja meg Xian-t. Xian egy csapatnyi felfegyverzett sereget küldött követként, hogy békét kössön Guang De-vel. Guang De apját előzőekben Suoche-ben tartották fogva több éven keresztül. Xian visszaküldte Guang De apját és lányait hozzá adta Guang De és testvéreihez, akik visszavonták seregeiket és elvonultak.

A következő évben [i.sz. 61] Suoche kormányzója – Qie Yun – Xian megtorlásától aggodva másokkal szövetkezve Yutian-hoz akarták csatlakoztatni a várost. Yutian fejedelme – Guang De – más tartományokból toborzott 30.000 katona élén megtámadta Suoche-t. Xian a városban maradt, hogy megvédje és üzenetet küldött Guang De részére: „Visszaadtam az apádat és adtam egy feleséget részedre. Miért támadsz engem?” Guang De azt válaszolta neki: „Ó fejedelem, te vagy az apja a feleségemnek. Régóta nem találkoztunk. Azt akarom, hogy találkozzunk és mindkettőnket két férfi kísérjen el a városfalakon kívülre, hogy szövetséget kössünk.”

Xian konzultált Qie Yun-nal erről. Qie Yun ezt mondta neki: „Guang De a Te vejed, ki kell menned találkozni vele és megfelelő szövetséget kötni a családon belül.” Xian meggondolatlanul kiment ezután. Guang De elfogta és rabul ejtette őt. Ráadásul, Qie Yun és az emberei hagyták Yuitan katonáit, hogy bejöjjenek a városba és elfogják Xian feleségét és gyerekét. Guang De bekebelezte Xian uradalmát. Láncba verette Xian-t és magával hurcolta a hazájába. Egy évvel később megölte őt.

Amikor a Xiongnu-k meghallották, hogy Guang De elfoglalta Suoche-t, 5 tábornokot küldtek több mint 30.000 katona élén, akiket a 15 tartományból, köztük Yanqi, Weili és Qiuci tartományból soroztak, hogy elfoglalják Yutian-t. Guang De-t kérték, hogy csatlakozzon hozzájuk. Guang De elküldte a trónörökösét zálogként és ígérte, hogy minden évben prémeket küld majd a Xiongnu-knak. Télen, a Xiongnu-k megparancsolták a seregnek, hogy vigyék Xian fiát - Bu Juzheng-t, aki a az Ő túszuk volt – Suoche-ba, hogy kinevezzék őt uralkodónak. Guang De ismét megtámadta és megölte őt, és saját fiát, Qi Li-t ültette a trónra. Mindez Zhang császár uralkodása alatt történt a harmadik yuanhe évben [i.sz. 86].

Mialatt mindez történt, Ban Chao Védelmi Parancsnok hadsereget gyűjtött több tartományból, hogy hadjáratot vezessen Suoche megtámadására. Látványosan elfoglalta Suoche-t. Ettől kezdve Suoche a Han birodalom része lett. Ezeket már Ban Chao életrajzánál mind leírtuk. Elhagyva Suoche-t észak-nyugatra Shule területeit találjuk.

Hivatkozások Szerkesztés

 1. 莎車 - Szocsü fejedelemség, (Shache). A mai Yarkand területén, a Tarim-medence (Tarim Basin) sivatag nyugati végén található, ugyanezen nevű folyó mentén.
 2. 蒲犁 - Taskurghan, (Tashkurgan). A mai észak-keleti Pakisztán és kelet Tádzsikisztán határán lévő település.
 3. 烏壘 - Yengisar, (Yengisar). Sarhad, vagy mai néven Yengisar sivatagos területei, a hasonló óázis területén.
 4. 月氏 - Jüecsik v. Kusánok, (The Great Yuezhi).
 5. 河西 - Hexi, (Hexi). A Sárga folyó nyugati részén elterülő tartomány.
 6. 拘彌 - Kerija, (Keriya). A Tarim-medence déli részén a Kerija folyó mentén elterülő területe.
 7. 西夜 - Jecseng, (Karghalik). A Tarim-medence dél-nyugati részénél elterülő terület.
 8. 鄯善 - Sansan, (Charklik). A Lop Nór sivatagos területei, valamint egy hasonló nevű város Turfan közelében.
 9. 葱嶺 - Pamír hegység, (Pamir). A mai Tádzsikisztán területén, illetve Kína keleti határánál.
 10. 敦煌 - Tunhuang, (Dunhuang). A selyemút legutolsó állomása a Han birodalmon belül, a közelben falak védték a birodalmat.
 11. 龜玆 - Kucsa, (Kucha). A Tarim-medence északi részénél elterülő város a Tien-san déli oldalán.
 12. 車師 - Turfan, (Turpan). A Bogda-san déli oldalán elterülő terület, melyet a birodalomban Közeli Jushi földeknek neveztek.
 13. 焉耆 - Karashahr, (Karashahr). Az Iszik-köl tónál (Issyk-Kul).
 14. 大宛 - Yüan birodalom, (Da-Yuan). A mai Ferganai-medencében, a Szír-Darja folyó mentén terül el. Termékeny terület.
 15. 于寘 – Hotan (Khotan/Hetian), A Tarim-medence dél-nyugati részén a Katakahsz folyó lábánál elterülő oázisban található.

Források Szerkesztés

Történelmi szövegek gyűjteménye Silk Road Seattle
A kínai történelem időszakai Nien hao (年號) - Wikipédia - Uralkodói érák
Eredeti kínai szöveg Hou Hanshu (后汉书) - 88 (八十八)