Julius Caesar/Negyedik felvonás, 3. szín

← Negyedik felvonás, 2. színJulius Caesar
szerző: William Shakespeare, fordító: Vörösmarty Mihály
Negyedik felvonás, 3. szín
Ötödik felvonás, 1. szín →
Vörösmarty Mihály szövegét átdolgozta:
Brutus sátorának belseje. Lucius és Titinius egy kis távolságban tőle.

Brutus és Cassius jőnek.

SCENE III. within the tent of Brutus.

Enter Brutus and Cassius.

CASSIUS
Hogy engem megbántál, ebből világos,
Gáncsoltad Lucius Pellát s elitélted,
Hogy ajándokot vőn itt a szárdiaktól.
S irásom, mellyel érte közbejártam,
Mert ismerem jól, félrevettetett.
CASSIUS.
That you have wrong'd me doth appear in this:
You have condemn'd and noted Lucius Pella
For taking bribes here of the Sardians;
Whereas my letters, praying on his side
Because I knew the man, were slighted off.
BRUTUS
Magad bántád meg tenmagad, midőn
Ilyen dologban írtál.
BRUTUS.
You wrong'd yourself to write in such a case.
CASSIUS
Ily időben
Mint ez, nem illik minden kis hibát
Úgy latra vetni.
CASSIUS.
In such a time as this it is not meet
That every nice offense should bear his comment.
BRUTUS
Halljad, Cassius,
Szennyes kezűnek tartatol te is,
Ki pénzen árulsz s adsz el hivatalt
Érdemtelennek.
BRUTUS.
Let me tell you, Cassius, you yourself
Are much condemn'd to have an itching palm,
To sell and mart your offices for gold
To undeservers.
CASSIUS
Én szennyes kezű?
Tudod, hogy Brutus az, ki így beszél,
Vagy istenekre! végszód volna ez.
CASSIUS.
I an itching palm!
You know that you are Brutus that speak this,
Or, by the gods, this speech were else your last.
BRUTUS
E vesztegetésnek Cassius neve
Ád díszt s azért burkolja el fejét
A büntetés.
BRUTUS.
The name of Cassius honors this corruption,
And chastisement doth therefore hide his head.
CASSIUS
A büntetés!
CASSIUS.
Chastisement!
BRUTUS
Igen!
Emlékezz Martiusnak idusára.
Nem jog miatt vérzett nagy Julius?
Ki a gazember, aki döfni hajlott,
Ha nem jogért? És minmagunk, kik a
Világnak első emberét ledöftük,
Csupán mivel rablók védője volt,
Mi most kezünket fertőztessük-e
Rút szerzeménnyel, s dús tisztségeink
Nagy terjedelmét egy marok szemétért
Elvesztegessük? Inkább eb legyek
S ugassak holdat, mint ily római.
BRUTUS.
Remember March, the Ides of March remember:
Did not great Julius bleed for justice' sake?
What villain touch'd his body, that did stab,
And not for justice? What! shall one of us,
That struck the foremost man of all this world
But for supporting robbers,—shall we now
Contaminate our fingers with base bribes
And sell the mighty space of our large honours
For so much trash as may be grasped thus?
I had rather be a dog, and bay the moon,
Than such a Roman.
CASSIUS
Brutus, ne zaklass, ezt nem tűrhetem.
Te megfeledkezel, hogy ennyire
Szorítasz. Én idősebb katona
S jártasb vagyok náladnál s képesebb
Feltételt szabni.
CASSIUS.
Brutus, bay not me,
I'll not endure it: you forget yourself,
To hedge me in; I am a soldier, ay,
Older in practice, abler than yourself
To make conditions.
BRUTUS
Menj! te nem vagy az!
BRUTUS.
Go to; you are not, Cassius.
CASSIUS
De az vagyok.
CASSIUS.
I am.
BRUTUS
Ha mondom, nem vagy az!
BRUTUS.
I say you are not.
CASSIUS
Ne űzz tovább, mert megfeledkezem;
Vigyázz magadra és tovább ne kísérts.
CASSIUS.
Urge me no more, I shall forget myself;
Have mind upon your health, tempt me no farther.
BRUTUS
El, hitvány ember!
BRUTUS.
Away, slight man!
CASSIUS
Lehetséges ez?
CASSIUS.
Is't possible?
BRUTUS
Hallgass, beszélnem kell. Kitérjek-e
Szilaj hevednek? Megrettenjek-e,
Ha egy bolond őrjöng?
BRUTUS.
Hear me, for I will speak.
Must I give way and room to your rash choler?
Shall I be frighted when a madman stares?
CASSIUS
Ó, istenek!
Ó, istenek, s én mindezt tűrjem-e?
CASSIUS.
O gods, ye gods! must I endure all this?
BRUTUS
Sőt többet; mérgelődj, míg megszakad
Dölyfös szived. Mutasd meg rabjaidnak,
Milyen dühös vagy; reszkettesd meg őket.
S én meghajoljak? Udvaroljalak?
S dühös szeszélyeidre görbedezzek?
Az istenekre! meg kell mérgedet
Emésztened, bár megfakadj belé.
Mert mától fogva tréfa, sőt nevetség
Gyanánt veszem fullánkod.
BRUTUS.
All this? ay, more: fret till your proud heart break;
Go show your slaves how choleric you are,
And make your bondmen tremble. Must I budge?
Must I observe you? Must I stand and crouch
Under your testy humour? By the gods,
You shall digest the venom of your spleen,
Though it do split you; for, from this day forth,
I'll use you for my mirth, yea, for my laughter,
When you are waspish.
CASSIUS
Ennyire
Jutottam!
CASSIUS.
Is it come to this?
BRUTUS
Mondád, hogy jobb harcoló vagy.
Mutasd meg, tedd e kérkedést valóvá,
S örvendek rajta; mert mi engem illet,
Nagy férfiaktól szívesen tanúlok.
BRUTUS.
You say you are a better soldier:
Let it appear so; make your vaunting true,
And it shall please me well: for mine own part,
I shall be glad to learn of abler men.
CASSIUS
Folyvást, de folyvást bántasz, Brutus, engem.
Mondám: korosb, de nem jobb katona.
Azt mondtam-é: jobb?
CASSIUS.
You wrong me every way, you wrong me, Brutus.
I said, an elder soldier, not a better:
Did I say "better"?
BRUTUS
Ha mondtad is, mit bánom én!
BRUTUS.
If you did, I care not.
CASSIUS
Caesar ha élne, nem tanácslanám,
Hogy így bosszantson.
CASSIUS.
When Caesar lived, he durst not thus have moved me.
BRUTUS
Ó, hallgass! Te őt
Nem merted volna így felingerelni.
BRUTUS.
Peace, peace! you durst not so have tempted him.
CASSIUS
Nem mertem volna?
CASSIUS.
I durst not?
BRUTUS
Nem.
BRUTUS.
No.
CASSIUS
Mit, én ne mertem volna?
CASSIUS.
What, durst not tempt him?
BRUTUS
Nem, éltedért!
BRUTUS.
For your life you durst not.
CASSIUS
Brutus! ne merj sokat
Baráti érzetimre; mert különben
Olyat teszek, mit még megbánhatok.
CASSIUS.
Do not presume too much upon my love;
I may do that I shall be sorry for.
BRUTUS
Te megtevéd már, mit megbánni kell.
Fenyegetésed nem rémít, Cassius;
Mert oly erősen fegyverzett vagyok
Becsűletemben, hogy mellettem elszáll,
Mint lenge szél, mellyel nem gondolok.
Pénzt kéreték tőled s te megtagadtad.
Én pénzt szerezni nem tudok galádul.
Ég látja, inkább szívemet veretném
És ontanám drachmákká véremet,
Mint bármi csalfasággal a paraszt
Kérges kezéből a silány keresményt
Előcsikarjam. Pénzért küldtem el
Hadam fizetni és te megtagadtad.
Oly tett-e ez, mely Cassiushoz illik?
S így bántam volna én is Cassiusszal?
Ha Brutus ily fukar lesz valaha,
S barátitól ily rongy batkákat elzár,
Készítsetek fel minden mennykövet,
Ti istenek, s törjétek ízre őt.
BRUTUS.
You have done that you should be sorry for.
There is no terror, Cassius, in your threats,
For I am arm'd so strong in honesty,
That they pass by me as the idle wind
Which I respect not. I did send to you
For certain sums of gold, which you denied me;—
For I can raise no money by vile means:
By Heaven, I had rather coin my heart,
And drop my blood for drachmas, than to wring
From the hard hands of peasants their vile trash
By any indirection:—I did send
To you for gold to pay my legions,
Which you denied me: was that done like Cassius?
Should I have answer'd Caius Cassius so?
When Marcus Brutus grows so covetous
To lock such rascal counters from his friends,
Be ready, gods, with all your thunderbolts,
Dash him to pieces!
CASSIUS
Én nem tagadtam azt meg.
CASSIUS.
I denied you not.
BRUTUS
Sőt igen.
BRUTUS.
You did.
CASSIUS
Nem, mondom: csak bolond vihette meg
Azt válaszul. Te szívemet repesztéd,
Brutus. Barátja gyengeségeit
Barátnak tűrni kén’, enyéimet
Brutus nagyítja még.
CASSIUS.
I did not. He was but a fool
That brought my answer back. Brutus hath rived my heart:
A friend should bear his friend's infirmities,
But Brutus makes mine greater than they are.
BRUTUS
Nem tettem azt,
Míg nem gyötrél velök.
BRUTUS.
I do not, till you practise them on me.
CASSIUS
Te nem szeretsz.
CASSIUS.
You love me not.
BRUTUS
Hibáidat nem.
BRUTUS.
I do not like your faults.
CASSIUS
A baráti szem
Nem lát meg ily hibát.
CASSIUS.
A friendly eye could never see such faults.
BRUTUS
A hizelkedő
Nem látna meg, bár oly roppant legyen,
Mint a magas Olymp.
BRUTUS.
A flatterer's would not, though they do appear
As huge as high Olympus.
CASSIUS
Jer hát, Antonius, s jer, Octavius!
Csak Cassiuson álljatok boszút,
Mert Cassius megúnta a világot,
Gyülölve attól, kit szeret, dacolva
Testvére által, szidva szolgaként;
Lesik hibáit s emlékkönyvbe írják,
Könyv nélkül megtanulják, hogy szemére
Vessék. Ó, szűmet tudnám e szemekből
Kisírni! Itt e tőr, itt puszta mellem,
És benne szív, mely drágább, mint Plutus
Bányái, dúsabb, mint arany:
Ha római vagy, vedd; én, ki megtagadtam
Az aranyat tőled, nyújtom szívemet.
Döfd, mint döféd Caesart, mert jól tudom,
Midőn leginkább gyűlöléd, erősben
Szeretted őt, mint Cassiust valaha.
CASSIUS.
Come, Antony and young Octavius, come,
Revenge yourselves alone on Cassius,
For Cassius is a-weary of the world;
Hated by one he loves; braved by his brother;
Check'd like a bondman; all his faults observed,
Set in a note-book, learn'd and conn'd by rote,
To cast into my teeth. O, I could weep
My spirit from mine eyes!—There is my dagger,
And here my naked breast; within, a heart
Dearer than Plutus' mine, richer than gold:
If that thou be'st a Roman, take it forth;
I, that denied thee gold, will give my heart:
Strike as thou didst at Caesar; for I know,
When thou didst hate him worst, thou lovedst him better
Than ever thou lovedst Cassius.
BRUTUS
Dugd vissza tőrödet; légy haragos
Ha úgy tetszik. Minden legyen szabad.
Kényed szerint tégy. A gyalázatot
Nevezd szeszélynek bár. Ó, Cassius, te
Bárányhoz vagy csatolva, aki csak
Úgy tart haragot, miként a kő tüzet,
Mely ütve hirtelen szikrákat ád,
S legott hideg megint.
BRUTUS.
Sheathe your dagger:
Be angry when you will, it shall have scope;
Do what you will, dishonor shall be humour.
O Cassius, you are yoked with a lamb
That carries anger as the flint bears fire;
Who, much enforced, shows a hasty spark,
And straight is cold again.
CASSIUS
Hát Cassius
Avégre élt, hogy tréfa és nevetség
Gyanánt szolgáljon Brutusnak, midőn
A fájdalom s rossz vére üldözik?
CASSIUS.
Hath Cassius lived
To be but mirth and laughter to his Brutus,
When grief, and blood ill-temper'd, vexeth him?
BRUTUS
Ezt szólva, rossz vér űzött engem is.
BRUTUS.
When I spoke that, I was ill-temper'd too.
CASSIUS
Ha ennyit vallasz, fogjad jobbomat.
CASSIUS.
Do you confess so much? Give me your hand.
BRUTUS
És szívemet vele.
BRUTUS.
And my heart too.
CASSIUS
Ó, Brutus.
CASSIUS.
O Brutus,—
BRUTUS
Mit kivánsz?
BRUTUS.
What's the matter?
CASSIUS
Ó, Brutus, nincs-e benned annyi szív,
Hogy tűrj, midőn a hirtelen szeszély,
Mely rám anyáról szállott, elragad?
CASSIUS.
—Have not you love enough to bear with me,
When that rash humor which my mother gave me
Makes me forgetful?
BRUTUS
Van, Cassius, s ha eztán Brutusoddal
Oly nagy szigorral bánnál, azt hiendi:
Anyád civódik és magadra hágy.
Zaj kívül.
BRUTUS.
Yes, Cassius; and from henceforth,
When you are over-earnest with your Brutus,
He'll think your mother chides, and leave you so.
Noise within.
POETA
künn.
Bocsássatok be fővezéreinkhez,
Viszály van köztök; nem jó így magokra
Hagyatniok.
POET.
Within. Let me go in to see the generals:
There is some grudge between 'em; 'tis not meet
They be alone.
LUCILIUS
künn.
Ne menj!
LUCILIUS.
Within. You shall not come to them.
POETA
(künn).
Csak a halál
Tart vissza.
Poeta jő.
POET.
Within. Nothing but death shall stay me.
Enter Poet, followed by Lucilius, and Titinius.
CASSIUS
Nos mi baj?
CASSIUS.
How now! What's the matter?
POETA
Szégyen, vezérek!
Mit gondoltok? barátság, szeretet
Kapcsoljon újra, mint hozzátok illik.
Mert nálatoknál én már több napot
Láttam, bizonnyal mondhatom.
POET.
For shame, you generals! what do you mean?
Love, and be friends, as two such men should be;
For I have seen more years, I'm sure, than ye.
CASSIUS
Haha! Pocsékul versel a pimasz!
CASSIUS.
Ha, ha! How vilely doth this cynic rhyme!
BRUTUS
Kotródj, fickó; arcátlan, takarodj!
BRUTUS.
Get you hence, sirrah; saucy fellow, hence!
CASSIUS
Tűrd, Brutus, ez szokása.
CASSIUS.
Bear with him, Brutus; 'tis his fashion.
BRUTUS
Idejét
Válassza meg s én eltüröm szeszélyét.
De mit keressen ily futóbolond
A háborúban? Távozz, cimbora.
BRUTUS.
I'll know his humor when he knows his time:
What should the wars do with these jigging fools?—
Companion, hence!
CASSIUS
El, el; hordd el magad.
Poeta el. Lucilius és Titinius jőnek.
CASSIUS.
Away, away, be gone!
Exit Poet.
BRUTUS
Lucilius
S Titinius, mondjátok hadnagyinknak,
Hogy éjtanyára szálljanak hadaikkal.
BRUTUS.
Lucilius and Titinius, bid the commanders
Prepare to lodge their companies tonight.
CASSIUS
S ti jöjjetek s hozzátok Messalát
Ide magatokkal.
Titinius és Lucilius el.
CASSIUS.
And come yourselves and bring Messala with you
Immediately to us.
Exeunt Lucilius and Titinius.
BRUTUS
Egy pohár bort, Lucius.
BRUTUS.
Lucius, a bowl of wine!
Exit Lucius.
CASSIUS
Nem gondolám, hogy ily haragos lehetsz.
CASSIUS.
I did not think you could have been so angry.
BRUTUS
Ó, Cassius, én bútól vagyok beteg.
BRUTUS.
O Cassius, I am sick of many griefs.
CASSIUS
Így nem cselekszel bölcs tanod szerint,
Történetes bajoknak helyt ha adsz.
CASSIUS.
Of your philosophy you make no use,
If you give place to accidental evils.
BRUTUS
Bút jobban, ember nem tűr. Portia
Meghalt.
BRUTUS.
No man bears sorrow better. Portia is dead.
CASSIUS
Hah, Portia?
CASSIUS.
Ha! Portia!
BRUTUS
Meghalt.
BRUTUS.
She is dead.
CASSIUS
Hogy maradtam
Életben, így szegülvén ellened?
Ó, tűrhetetlen, szívtörő csapás!
S mi bajban halt?
CASSIUS.
How 'scaped I killing, when I cross'd you so?—
O insupportable and touching loss!—
Upon what sickness?
BRUTUS
Sínylé távoztomat
S evődve, hogy az ifju Octavius
Antoniusszal oly erőre kaptak -
Mert ez, s halála híre egykorú -,
Magánkivűl lőn és távol levén
Őrzői, lángot nyelt.
BRUTUS.
Impatient of my absence,
And grief that young Octavius with Mark Antony
Have made themselves so strong;—for with her death
That tidings came;—with this she fell distract,
And, her attendants absent, swallow'd fire.
CASSIUS
És így hala?
CASSIUS.
And died so?
BRUTUS
Így.
BRUTUS.
Even so.
CASSIUS
Ó, halhatatlan istenek!
Lucius jő borral s gyertyával.
CASSIUS.
O ye immortal gods!
Re-enter Lucius, with wine and a taper.
BRUTUS
Ne többet róla. Egy pohár bort! Cassius,
Minden viszályt most ebbe temetek.
Iszik.
BRUTUS.
Speak no more of her.—Give me a bowl of wine.—
In this I bury all unkindness, Cassius.
Drinks.
CASSIUS
Szomjúzza szívem e szép zálogot,
Töltsd, Lucius, csordultig a kupát:
Sok nem lehet, mit Brutusért iszom.
Titinius jő Messalával.
CASSIUS.
My heart is thirsty for that noble pledge.
Fill, Lucius, till the wine o'erswell the cup;
I cannot drink too much of Brutus' love.
Drinks.
BRUTUS
Titinius, jövel. Jó Messala,
Légy üdvöz. Üljük most körűl e gyertyát
És értekezzünk szükségink felől.
BRUTUS.
Come in, Titinius!—
Exit Lucius.
Re-enter Titinius, with Messala.
Welcome, good Messala.—
Now sit we close about this taper here,
And call in question our necessities.
CASSIUS
Portia, elköltözél!
CASSIUS.
Portia, art thou gone?
BRUTUS
Ne többet róla, kérlek.
Azt írják több levélben, Messala,
Hogy nagy hatalommal jőnek ellenünk
Antonius s ifjú Octavius,
S Philippihez vezérlik a hadat.
BRUTUS.
No more, I pray you.—
Messala, I have here received letters,
That young Octavius and Mark Antony
Come down upon us with a mighty power,
Bending their expedition toward Philippi.
MESSALA
Leveleim tartalma ugyanaz.
MESSALA.
Myself have letters of the selfsame tenour.
BRUTUS
Mi toldalékkal?
BRUTUS.
With what addition?
MESSALA
Hogy vagy száz tanácsost
Octavius, Antonius és Lepidus
Proscriptióval küldének halálra.
MESSALA.
That by proscription and bills of outlawry
Octavius, Antony, and Lepidus
Have put to death an hundred Senators.
BRUTUS
Itt híreink különbözők: enyéim
Hetven tanácsost mondanak, kiket
Proscriptio által vesztének el;
S közöttük Cicero.
BRUTUS.
There in our letters do not well agree:
Mine speak of seventy Senators that died
By their proscriptions, Cicero being one.
CASSIUS
Hogy? Cicero?
CASSIUS.
Cicero one!
MESSALA
Igen.
Ő meghalt, számkivetve általok.
Nődtől, uram, nem érhetett levél?
MESSALA.
Cicero is dead,
And by that order of proscription.—
Had you your letters from your wife, my lord?
BRUTUS
Nem, Messala.
BRUTUS.
No, Messala.
MESSALA
Sem felőle semmi hír
A többiekben?
MESSALA.
Nor nothing in your letters writ of her?
BRUTUS
Semmi.
BRUTUS.
Nothing, Messala.
MESSALA
Különös.
MESSALA.
That, methinks, is strange.
BRUTUS
Mi okból kérdesz? Van talán
Hired felőle?
BRUTUS.
Why ask you? hear you aught of her in yours?
MESSALA
Semmi sincs, uram.
MESSALA.
No, my lord.
BRUTUS
Ha római vagy, beszélj nekem valót.
BRUTUS.
Now, as you are a Roman, tell me true.
MESSALA
S te a valót tűrjed, mint római:
Mert ő meghalt és rendkivűli módon.
MESSALA.
Then like a Roman bear the truth I tell:
For certain she is dead, and by strange manner.
BRUTUS
Isten veled hát, Portia. Halni kell
Mindünknek, Messala.
S tünődve, hogy egykor meg kell halnia,
Erőt nyerék most elviselni azt.
BRUTUS.
Why, farewell, Portia. We must die, Messala:
With meditating that she must die once,
I have the patience to endure it now.
MESSALA
Nagy veszteséget így tűrjön nagy ember.
MESSALA.
Even so great men great losses should endure.
CASSIUS
E tanhoz én is szinte jól tudok:
De nem viselné így természetem.
CASSIUS.
I have as much of this in art as you,
But yet my nature could not bear it so.
BRUTUS
Elég! most élő dolgainkra. Mit szólsz,
Ha most legitt Philippihez megyünk?
BRUTUS.
Well, to our work alive. What do you think
Of marching to Philippi presently?
CASSIUS
Nem tartom jónak.
CASSIUS.
I do not think it good.
BRUTUS
És miért?
BRUTUS.
Your reason?
CASSIUS
Ezért:
Előnyösebb, ha az ellenség keres fel,
Élelme fogy, fáradnak harcosi,
S magának árt; míg mink pihenve itt
Nyugodtak, fedve s fürgék maradunk.
CASSIUS.
This it is:
'Tis better that the enemy seek us;:
So shall he waste his means, weary his soldiers,
Doing himself offense; whilst we, lying still,
Are full of rest, defense, and nimbleness.
BRUTUS
Jobb oknak enged a jó. Itt s Philippi
Között a nép csak kényszerítve hódol,
S kedvetlenül hozott nekünk adót.
S ha most az ellen erre költözik,
Hadat szed itt és teljesb számu lesz
S ujabb erővel s bátorodva jő ránk,
Ezen haszontól elvághatjuk őt,
Ha szembeszállandunk Philippinél,
Megettünk hagyva e táj népeit.
BRUTUS.
Good reasons must, of force, give place to better.
The people 'twixt Philippi and this ground
Do stand but in a forced affection;
For they have grudged us contribution:
The enemy, marching along by them,
By them shall make a fuller number up,
Come on refresh'd, new-added, and encouraged;
From which advantage shall we cut him off,
If at Philippi we do face him there,
These people at our back.
CASSIUS
Hallgass meg, jó öcsém.
CASSIUS.
Hear me, good brother.
BRUTUS
Bocsánatoddal.
Jegyezd meg efölött, hogy társaink
Teljes létszámig összevonva vannak.
Hadunk fölös, s ügyünk megért, az ellen
Növekszik napról napra; mink a fő
Fokon vagyunk s hanyatlás vár reánk.
Az emberek dolgának árja van,
Mely habdagállyal boldogságra visz,
De elmulasztva, teljes életök
Nyomorban, s zátonyok közt zárva teng.
Ily duzzadt tenger visz most minket is,
Használni kell, mig áradatja tart,
Vagy vesztjük a sors kedvezéseit.
BRUTUS.
Under your pardon. You must note besides,
That we have tried the utmost of our friends,
Our legions are brim-full, our cause is ripe:
The enemy increaseth every day;
We, at the height, are ready to decline.
There is a tide in the affairs of men
Which, taken at the flood, leads on to fortune;
Omitted, all the voyage of their life
Is bound in shallows and in miseries.
On such a full sea are we now afloat;
And we must take the current when it serves,
Or lose our ventures.
CASSIUS
Legyen, mint akarod, megyünk mi is.
S Philippinél találkozunk velök.
CASSIUS.
Then, with your will, go on:
We'll along ourselves, and meet them at Philippi.
BRUTUS
Beszédeink közt meglepett az éj,
S természetünk adóját megkivánja,
Melyet rövid nyugvással csak szüken
Fizethetünk le. Nincs mit mondanunk még?
BRUTUS.
The deep of night is crept upon our talk,
And nature must obey necessity;
Which we will niggard with a little rest.
There is no more to say?
CASSIUS
Nincsen. Jó éjszakát. Holnap korán
Kelünk s megyünk.
CASSIUS.
No more. Good night:
Early to-morrow will we rise, and hence.
BRUTUS
Köntösöm, Lucius!
Lucius el.
Isten veled, jó Messala. Titinius,
Jó éjszakát. Nemes, jó Cassius,
Jó éjet, jó nyugalmat.
BRUTUS.
Lucius!—My gown.—Farewell now, good Messala:—
Good night, Titinius:—noble, noble Cassius,
Good night, and good repose.
CASSIUS
Ó, öcsém!
Az éjnek ez rossz megkezdése volt.
Ne férjen meghasonlás lelkeinkhez.
Ne engedd, Brutus.
CASSIUS.
O my dear brother!
This was an ill beginning of the night.
Never come such division 'tween our souls!
Let it not, Brutus.
BRUTUS
Minden jól van immár.
BRUTUS.
Every thing is well.
CASSIUS
Jó éjszakát.
CASSIUS.
Good night, my lord.
BRUTUS
Jó bátya, jól nyugodjál.
BRUTUS.
Good night, good brother.
TITINIUS ÉS MESSALA
Uram, jó éjszakát.
TITINIUS. MESSALA.
Good night, Lord Brutus.
BRUTUS
Mindnyájatokkal jó szerencse járjon.
Cassius, Titinius, Messala el. Lucius visszajő a hálóköntössel.
Add a köntösöm! Hol a hangszered?
BRUTUS.
Farewell, everyone.—
Exeunt Cassius, Titinius, and Messala.
Re-enter Lucius, with the gown.
Give me the gown. Where is thy instrument?
LUCIUS
Itt a sátorban.
LUCIUS.
Here in the tent.
BRUTUS
Hogy? te álmosan
Beszélsz? Szegény fiú, nem feddelek:
Erőn túl virrasztál. Hídd Claudiust,
S még egy cselédet. Háljanak
Itt sátoromban a párnáimon.
BRUTUS.
What, thou speak'st drowsily:
Poor knave, I blame thee not, thou art o'er-watch'd.
Call Claudius and some other of my men;
I'll have them sleep on cushions in my tent.
LUCIUS
Hejh! Varro! Claudius!
Varro és Claudius jőnek.
LUCIUS.
Varro and Claudius!
Enter Varro and Claudius.
VARRO
Hivott urunk?
VARRO.
Calls my lord?
BRUTUS
Kérlek, barátim, itten háljatok,
Lehet, hogy majd fölkeltlek s üzenettel
Testvérem Cassiushoz küldelek.
BRUTUS.
I pray you, sirs, lie in my tent and sleep;
It may be I shall raise you by-and-by
On business to my brother Cassius.
VARRO
Ha tetszik, állunk és várunk reád.
VARRO.
So please you, we will stand and watch your pleasure.
BRUTUS
Nem, azt nem akarom, csak feküdjetek le,
Mert meglehet, hogy még mást gondolok.
Nézd, Lucius, a könyv, melyet keresék,
Ruhám zsebében itt van.
Varro és Claudius lefeküsznek.
BRUTUS.
I would not have it so; lie down, good sirs:
It may be I shall otherwise bethink me.—
Look, Lucius, here's the book I sought for so;
I put it in the pocket of my gown.
Servants lie down.
LUCIUS
Jól tudám
Hogy uram nekem nem adta.
LUCIUS.
I was sure your lordship did not give it me.
BRUTUS
Légy türelmes,
Jó gyermekem, nagyon feledkező vagyok.
Nehéz szemed fenntarthatnád-e még
S játszhatnál egy-két dalt e hangszeren?
BRUTUS.
Bear with me, good boy, I am much forgetful.
Canst thou hold up thy heavy eyes awhile,
And touch thy instrument a strain or two?
LUCIUS
Igen, ha tetszik, uram.
LUCIUS.
Ay, my lord, an't please you.
BRUTUS
Tetszik, fiam.
Sokat zavarlak; ám te kész, szives vagy.
BRUTUS.
It does, my boy:
I trouble thee too much, but thou art willing.
LUCIUS
Tisztemben áll.
LUCIUS.
It is my duty, sir.
BRUTUS
Nem kéne tisztedet
Erőn fölül is kényszerítenem.
Tudom, nyugonni vágy az ifju vér.
BRUTUS.
I should not urge thy duty past thy might;
I know young bloods look for a time of rest.
LUCIUS
Már én alvám, uram.
LUCIUS.
I have slept, my lord, already.
BRUTUS
Jól van s megint
Elalhatol; nem tartalak soká.
Ha élek, jót teendek még veled.
Zene és dal.
Ez álmos hang. Ó, gyilkos szender! e kis
Fiúra nyújtod ólomjogarod,
Ki itt zenél neked? Kedves fiú,
Jó éjszakát. Olyan kiméltelen
Nem leszek hozzád, hogy fölkeltselek.
Ha bólogatsz, eltörnéd hangszered.
Kiveszem kezedből. Most jó éjszakát. -
Hadd látom. Nincs behajtva a levél,
Hol elhagyám az olvasást? De itt van! (Leül)
Caesar szelleme jő.
Mi rosszul ég a gyertya! Hah, ki jő itt?
Úgy gondolom, szememnek gyöngesége
Alkotja e kisértő tűneményt.
Felém közelget. Vagy te valami?
Isten vagy angyal, ördög, vagy mi vagy,
Mitől fagy vérem, felborzad hajam;
Mondd meg, mi vagy?
BRUTUS.
It was well done; and thou shalt sleep again;
I will not hold thee long: if I do live,
I will be good to thee.—
Lucius plays and sings till he falls asleep.
This is a sleepy tune.—O murderous Slumber,
Lay'st thou thy leaden mace upon my boy,
That plays thee music?—Gentle knave, good night;
I will not do thee so much wrong to wake thee:
If thou dost nod, thou breakst thy instrument;
I'll take it from thee; and, good boy, good night.—
Let me see, let me see; is not the leaf turn'd down
Where I left reading? Here it is, I think.
Enter the Ghost of Caesar.
How ill this taper burns! Ha! who comes here?
I think it is the weakness of mine eyes
That shapes this monstrous apparition.
It comes upon me.—Art thou any thing?
Art thou some god, some angel, or some devil,
That makest my blood cold and my hair to stare?
Speak to me what thou art.
SZELLEM
Rossz szellemed.
GHOST.
Thy evil spirit, Brutus.
BRUTUS
Miért jössz?
BRUTUS.
Why comest thou?
SZELLEM
Azt mondani, hogy meglátsz Philippinél.
GHOST.
To tell thee thou shalt see me at Philippi.
BRUTUS
Jól van. Akkor hát ott majd újra látlak.
BRUTUS.
Well; then I shall see thee again?
SZELLEM
Igen, Philippinél.
Eltűnik.
GHOST.
Ay, at Philippi.
BRUTUS
Nos, hát Philippinél látlak megint.
Im eltünöl, hogy bátorodni látsz.
Gonosz szellem, veled még több beszédem
Lett volna. Hejh! fiú te, Lucius!
Ébredjetek fel, Varro, Claudius!
Hejh, Claudius.
BRUTUS.
Why, I will see thee at Philippi, then.
Ghost vanishes.
Now I have taken heart, thou vanishest:
Ill spirit, I would hold more talk with thee.—
Boy! Lucius!—Varro! Claudius! Sirs, awake!—Claudius!
LUCIUS
Uram, a húr hamis.
LUCIUS.
The strings, my lord, are false.
BRUTUS
Azt véli, most is hangszerrel mulat.
Ébredj fel, Lucius.
BRUTUS.
He thinks he still is at his instrument.—
Lucius, awake!
LUCIUS
Parancsolóm!
LUCIUS.
My lord?
BRUTUS
Mi álmod volt, hogy úgy kiáltozál?
BRUTUS.
Didst thou dream, Lucius, that thou so criedst out?
LUCIUS
Tudtomra nem kiálték.
LUCIUS.
My lord, I do not know that I did cry.
BRUTUS
Sőt igen.
Láttál valamit?
BRUTUS.
Yes, that thou didst: didst thou see any thing?
LUCIUS
Nem láttam semmit is.
LUCIUS.
Nothing, my lord.
BRUTUS
Alugyál megint. Hejh, Varro, Claudius!
Fickó te, kelj fel!
BRUTUS.
Sleep again, Lucius.—Sirrah Claudius!—
To Varro. Fellow thou, awake!
VARRO ÉS CLAUDIUS
Uram!
VARRO.
My lord?
CLAUDIUS.
My lord?
BRUTUS
Miért kiáltozátok álmotokban?
BRUTUS.
Why did you so cry out, sirs, in your sleep?
VARRO ÉS CLAUDIUS
Kiáltozánk, uram?
VARRO. CLAUDIUS.
Did we, my lord?
BRUTUS
Igen. Talán
Szemléltetek valamit?
BRUTUS.
Ay: saw you any thing?
VARRO
Nem én, uram.
Nem láttam semmit.
VARRO.
No, my lord, I saw nothing.
CLAUDIUS
Én sem.
CLAUDIUS.
Nor I, my lord.
BRUTUS
Menjetek,
Ajánljatok testvérem Cassiusnak;
Mondjátok, menjen jó korán előre
Hadával, s mink követni fogjuk őt.
BRUTUS.
Go and commend me to my brother Cassius;
Bid him set on his powers betimes before,
And we will follow.
VARRO ÉS CLAUDIUS
Parancsod teljesítve lesz!
El.
VARRO. CLAUDIUS.
It shall be done, my lord.
Exeunt.