1848 és a magyar zsidók/Zsidó honvédek 1848–49-ben

←  A szabadságharcz után1848 és a magyar zsidók
szerző: Bernstein Béla
Zsidó honvédek 1848/49-ben

Őrnagyok:

Aranyi-Goldner Károly, Budapest.
Csemegi- Nascher Károly, kuriai biró, Budapest
Grosz Henrik, Budapest.
Holländer Leó, Eperjes.
5   Neumann József, Pápa.
Reinfeld Dénes Dániel, emigrált főszázados.
Tausz M., Zala.


Századosok:

Aranyi-Goldstein Márk, Pécs.
Aranyi-Goldner Mór, Pécs.
Becsági-Ehrenzweig M., Budapest.
Bettelheim-Gajáry Ant., Arad.
5   Blau Bernát, Budapest.
Bleuer Ignácz, magánzó, Buda.
Csatáry-Grosz Lajos, államv. ig. orv., Bpest.
Csemegi Ignácz, nyug. honv. őrnagy, Bpest.
Egyessi Vincze, élelmezési sz., Budapest.
10   Fekete Dániel, Budapest.
Franki Jakab. Budapest
Fraynd, lengyel emigr.
Grósz Mór, Nagyvárad.
Hirschmann Aradról, Bécs.
15   Holländer Gyula, Debreczen.
Keller N., emigrált.
Kohn-Pap Vilmos Arad.
Korn Fülöp, Pozsony, emigrált.
Kornstein Ign. Ungvár.
20   Kövy-Stein Zsigmond, tüzér, emigrált.
Krausz Károly, Arad.
Lord József, Pozsony.
Lövv Bonyhád, megb. 1885 , Pápa.
Lülei Manó, lengyel emigrált.
25   Mandel N . emigrált.
Schlesinger N., emigr.
Stern Samu, Budapesl.
Weisz Ágoston, vitézségi érem, Komárom.
30   Zerffy-Hirsch Gusztáv, emigrált.


Főhadnagyok:

Bánki-Lövinger J., volt kerületi orvos, Buda.
Báthory lgnácz, emigr.
Buxbaum M., Budapest.
Eisenstädter-Vasvári I. de Buziás, Temesvár.
5   Finály Henrik, e. l. Kolozsvár.
Fischer Ferencz Ferd. vállalk. Sz.-Fehérvár.
Glück Zsigm., Budapest.
Goldberger S., Budapest.
Hatsek Ignácz, m. k. térképíró tüzér, Bpest.
10   Hazai-Hauser Lipót, ügynök, Budapest.
Horovitz Adolf, Arad.
Jellinek J., F.-Stubnya.
Kaufmann Lipót, Arad.
Kern Gyula, Budapest.
15   Leitner Henrik, ügyn., Budapest.
Lustig Adolf. munka-mester, egészségügyi oszt., Arad.
Márványi Jak., nyugd., Ungvár
May Sámuel, nv. Arad.
Menczl AdoIf, bizt. felügyelő, Budapest.
20   Neumann Ármin Bpest.
Oppenheimer M. Bpest.
Rotics Mih., N.-Abony.
Schlesinger Ad., Bpest.
Schwarz H., Pozsony.
25   Szakács József, Bpest.
Weisz Antal, Budapest.
Weisz József. Bpest.
Winter József, Ungvár


Hadnagyok:

Bloch-Ballagi Károly, Budapest.
Békessi-Friedlieber M., S.-A.-Ujhely.
Böhm Móricz, N.-Ahony.
Brauner Sám., Turkeve.
5   Bruck Jakab, korcsm., Nagyszombat.
Chorin Henrik, Bpest.
Diamantstein Jak. Bpest.
Eisler N., Sz.-Fehérvár.
Ehrenwerth Sal., Budapest.
10   Fekete Alajos, Budapest.
Fischer Ad., Budapest.
Fleischner-Forrai Samu mérn. Gyülvész.
Fogel Adolf, magánzó, N- Károly.
Frank Salamon, Bpest.
15   Freudenberg Márk, kir.ker, tan., Szabadka.
Fürst Albert, Bpest.
Grosz Ignácz Budapest.
Grosz Vilm., Budapest.
Grossmann K., mezőg , B.-Szt.-György.
20   Grünfeld Henrik, üzér, Sikárló.
Grünfeld-Zöldesi Lajos, Budapest.
Grünfeld Vilmos, Budapest.
Hartmann Adolf, Arad.
Halassi Vilmos, dr., orvos, honv. egyl. elnök, Veszprém.
25   Hein József, Fehértemplomnál eles., Versecz.
Helfy-Heller Ign., Bpest.
Hoffniann A., ker. nyugd. Nyíregyháza.
Hoffmann Dávid, Bpest.
Hübsch Adolf dr., rabbi. New-York.
30   Hübsch Ede, emigrált.
Janovitz Adolf, Eperjes.
Jung Sámuel, nvugd. S-A. Ujhely.
Klein Bernát, Budapest.
Klein II., alk. Budapest.
35   Klein-Kisfalvy J.,nyugd. Budapest.
Kövi-Stein Albert, tüzér emigrált.
Leopold József, sóhivatali szolga, Komárom.
Lévay Henrik báró Budapest.
Mandl Lipót, Budapest.
40   Mangold Ignácz, alkusz, Nagybecskerek.
Mogyoródy-Kaiser Ad., lovag emigrált.
Neumann Samu, Bpest.
Paskusz J., Debreczen.
Perlgrund Dávid, tábori kórház, Nagyvárad.
45   Pollák Farkas, élelmi tiszt, Gvőr.
Pollák Sámuel, Detta.
Pinkász Márton, Bpest.
Popper A., irnok, Gyula.
Popper Lipót, Budapest.
50   Propper M., Debreczen.
Rockonstein Lipót dr. rabbi, Bukarest.
Rosenblüth Sám.,Arad.
Rózsaági-Rosenstockl. min titk. Budapest.
Schauer Adolf, tüzér, ar. ér. kit., Arad.
55   Schlesinger Ferdinánd, emigrált
Schönwald M. korcsm., Szt. Örzsébet.
Schultheisz K., Bpest.
Schwarz Ignácz, Arad.
Schwarz S., N.- Károly.
60   Specht Lipót, keresk., Versecz.
Specht Vilmos, keresk., Versecz.
Spitzer Laj., Budapest.
Springer Mór, nyugd., ezüst koszorúval kitüntetve, Fogaras.
Stern Albert. Budapest.
65   Stern Bernát, czipész, Budapest.
Stern Bernát, keresk., Köbölkút.
Teitelbaum Ant., Bpest.
Teitelbaum Sámuel, N.-Várad.
Veltner Lajos, Ungvár.
70   Völgyi-Schönthal Vilm. Arad.
Waldmann Náthán,Temesvár.
Weiser Sam., magánzó, Liptó-Szent-Miklós.
Weisz Ignácz, Arad.
Wodianer Béla, Bpest.


Törzsorvosok:

Kálozdy-Kaufmann Mór dr., emigrált.
Kunewalder Zsig., Bpest.
Langer Ign. N., emigrált.


Főorvosok:

Adler Károly, Budapest.
Bleucher Lip., Budapest.
Brachfeld Márk. Bpest.
Bruck N., Budapest.
5   Deutsch Bernát, Bpest.
Engl Herman dr., Nagy-Kanizsa.
Epstein Dávid Budapest.
Erdensohn-Erdei Dávid, városi főorv. Szolnok.
Farkas Dávid, Budapest.
10   Glaser Kár., Uj-Kigyós.
Glück Ignácz, Budapest.
Glück Izidor dr., emigr.
Goldner Miksa, Bpest.
Grosz Albert, tsz. orv., Nagyvárad.
15   Grosz Alajos, D.-Földvár, Bécs.
Grosz Alajos, Budapest.
Grosz Frigyes, m. főorv. Nagyvárad.
Grünwald A. Komárom.
Gyöngyösy V. dr., t. m. főorv. Szombathely.
20   Herz Vilmos dr., Bécs.
Herzfelder S. dr., Arad.
Hirsch Ármin, Arad.
Morgenstern H., Arad.
Munk H. dr., Eperjes.
25   Pikler Ad. orv.. Tokaj
Politzer Illés, Bpest.
Pollák Jakab, Zombor.
Scheffer Sámuel, Bpest.
Schlesinger Laj. v. orv., T.-Szt.-Miklós.
30   Winkler József, orvos, Királvtelek.


Alorvosok:

Adler Samu, Budapest.
Adliczer Antal, emigr.
Ascher N., emigrált.
Feuer Dávid N., Bpest.
5   Fleischer József, Bpest.
Grünwald D. Komárom.
Heller Gy., orv. Szlanica.
Herczeghy-Fürst Móricz emigrált
Kállai Manó dr., orvos, Oravicza.
10   Krieser Jakab dr. orv., Beszterczebánya.
Polgárdi (Offenheimer) Lipót. Budapest
Popper Alajos dr., Debreczen.,
Popper Ármin, orvos, Pozsony.
Schindler N. dr., emigr.
15   Schön Leó dr., Szepes-Váralya. Budapest.
Weisz József, Budapest.


Tábori lelkészek:

Einhorn E. Ignácz (Horn Ede), Budapest.
Löw Lip., főrabbi, Szeged.


Őrmesterek:

Adler L., házaló, Rajka
Baig Ign., nyugd. Párkány.
Beimel Samu, földbirt., Herencsény.
Berger Samu, Budapest.
5   Berkovits Izrael, Deés.
Blau Adolf. Budapest.
Blau Ignácz, Budapest.
Bleier Jakab koldus, N.-Várad.
Bogdán Jónás, szeszgy., Gyöngyös.
10   Breszlauer Lip., Német-Palánka.
Deutschlander L., Bpest.
Fehér-Weisz Ign. Rimaszombat.
Fischer Adolf kalapgy. Budapest.
Fischer Ign., Budapest.
15   Flesch Ábrahám, napsz. Apatin.
Fried Ferdinánd, Arad.
Friedmann Mór, Arad.
Galiczenstein Ad., Arad.
Goldmann-Aranyosi Dávid, Arad.
20   Goldstein Herm., Bpest.
Grósz Gerzsón N.-Várad
Grósz Mózes, Budapest.
Grünberger Sam., Bpest.
Grünhut Ant., Budapest.
25   Gutmann Sándor v. tanitó, Gyöngyös.
Haas Jakab, Budapest.
Heller Mór, Székesfehérvár.
Herczfeld Adolf, Bpest.
Hirsch Ant.; Budapest.
30   Holländer Alb., Arad.
Huber Herm., ker. isk. tan., Szabadka.
Kastl Bern., Szarajevó.
Kastl H., nyugd. Som.-Csurgó.
Klein Ferencz, házaló, Gyöngyös.
35   Klein Gáb., Debreczen.
Klein M. kávés. Szeged.
Klein Samu, földbirt, Erdőd.
Kohn Alb., házaló, Hódmezővásárhely.
Kohn Kár., Budapest.
40   Kohn Vilm., Budapest.
Kohn Zsigmond, Ács.
Krieser Vilmos nyugd., Szeged.
Krieshaber Mór, orv., Orosháza.
Kronstein Ján., aranyműves, Szeged.
45   Kunstädter Móricz,Budapest.
Lefkovics L., Eperjes.
Leimdörfer Ede. Bpest.
Leitner Ignácz, Győr.
Lipsitz Ign., borügyn., Keszthely.
50   Lipsitz Sándor, iparos, Keszthely.
Lord Gáspár. Budapest.
Mendl Antal, Budapest.
Mocsáry-Schlesinger M. Győr.
Müller Károly, Tápé.
55   Neumann Jak., egyházfi, Turdossin.
Neumann Sánd., Bpest.
Neumayer Józs., keresk. Budapest.
Neuwirth Sámuel, Bpest.
Nussmayer J., Szolnok.
60   Oestreicher Dán., Bpest.
Ováry Lipót, orsz. levéltáros, Budapest.
Perlgrund M., Budapest.
Pollák Mór, Szeged.
Reichlinger Zsig. kereskedő, Kistelek.
65   Roth Benedek alt., Pápa.
Roth Ede, Arad.
Rotschild Simon nyugd. Budapest.
Rotschild Simon, mag., K.-Palugya.
Schlesinger Adolf Bpest.
70   Schlesinger Mór, Győr, Budapest.
Schönfeld Samu, Bpest.
Schwarcz Antal, Bpest.
Schwarcz József, Nagyvárad.
Schwarcz Sándor, vállaik., Aranyos-Maróth.
75   Schweiger Mór. alkusz. Hódmezővásárhely
Sichermann Jak. Bpest.
Singer Henrik, tanitó, Nagyvárad.
Singer Lajos, Arad.
Steiner Mátyás, Gyór.
80   Stern Jak., Temesvár.
Stern Salamon, Bpest.
Spieszer Simon, Bpest.
Spitzer Jak. Temesvár.
Teitelbaum M., Bpest.
85   Tenner Adolf. Arad.
Tenner Ign. Pál. Arad.
Ullmann Mór, esztergályos, Peér.
Ungár Frigyes. Bpest.
Ungerleider Zél. Bpest.
90   Vogel Ármin, Arad.
Weisz A. Manó, altiszt, Veszprém.
Weisz Dávid, alt., kereskedő. Veszprém.
Weisz Dávid, keresk., Veszprém.
Weisz Jak., negyedm., Zombor.
95   Weinberger S. Ungvár.
Weinberger Sim., Hódmezővásárhely.
Weiner Jakab, nyugd., Bellatincz.
Werner J., tűzm., Arad.
Wosner Simon, Bpest.
100   Zwillinger Mór, dr. jár. orv. Szucsán.


Tizedesek:

Blau Albert, Ujfehértó.
Altmann József, Kótaj.
Altmann M., Dombrád.
Angyal-Engl Dáv., Paks.
5   Blau Henrik, Bpest.
Blau Láz., váll. Bpest.
Buchhalter Dáv., Kassa.
Braun Lévi, N.-Szőlős.
Brust Jakab, Arad.
10   Brüll József. Győr.
Buchwald Laj., Bezdán.
Dembiez Vilmos, orvos, O-Moravicza.
Deutsch Dávid, Bpest.
Deutsch Dávid József, Temesvár.
15   Ehrlich Mór. Budapest.
Elias Adolf. Budapest.
Epstein Izr., Budapest.
Färber Józs.. Budapest.
Feldmann Mátyás, ker., Máté-Szalka.
20   Fischbaum Mózes, Szt.-Miklós.
Fischer József. Ungvár.
Fischer Mór, Budapest.
Flesch Simon, házaló. Ó-Moravicza.
Fried Lipót, Budapest.
25   Friedmann Lipót, Arad.
Friedmann Vilmos, Pészek (Torontál m.)
Fürst Mór, Szabadka.
Goldschmied S., Bpest.
Goldner Mór, szabó, Szabadka.
30   Goldstein Ign. Budapest.
Grosz Jakab, Győr.
Grosz József. Budapest.
Grünberger Sán. szolga, Koppány.
Grünfeld Bernát, Bpest.
35   Grünhut Dániel, nagykereskedő, Budapest.
Heimann K., Debreczen.
Hoffmann Dávid, Bittse.
Hoffmann H., Budapest.
Jakab József, ny. főv. tisztviselő, Budapest.
40   Klein Ign., Budapest.
Klein Lázár, Budapest.
Klein Jakab, Zombor.
Klein Márkus, szobaf., Makó.
Kohn Gáb., Felső-Eör.
45   Kohn I., nőszabó, Kula.
Kohn Ign., Budapest.
Kohn Kár., Budapest.
Koch Dávid, Zombor.
Königstein S. Szetjehó.
50   Krieshaber Kár., Pancsova.
Landler Ignácz, Bpest.
Langer J., Libetbánya.
Ledermann Ad., S.-A.-Ujhely.
Lemberger M., Bpest.
55   Levy Samu, Budapest.
Lilienberg Mór, Arad
Löw Emánuel, Arad.
Löwy Albert, szatócs, Börzsöny.
Neumann Márk, Arad.
60   Oestreicher S., Bpest.
Perlgrund Samu, Bpest.
Pollák Árm., Budapest.
Pollák Mór, Turócz-Szent-Márton.
Princz I. szabó, Szeged.
65   Raab Sánd., Budapest.
Reif Manó, Kis-Czell.
Reich Adolf, Bezdán.
Reichard Mór, keresk. Sátoraljaújhely.
Rosenberg Fark., Bpest.
70   Rosenberg Izsák, földbirt., Libetbánya.
Rosenfeld Sánd., Arad.
Rosenthal Adolf, Bpest.
Ruhman Mór, házaló, H-M.-Vásárhely.
Salczer Lip., Budapest.
75   Salzberger Mór, alkusz, Nagybecskerek.
Silberstein Hermann, Budapest.
Singer Ignácz, Budapest
Schlesinger Ad., Arad.
Schlesinger Jak., Tarnócz.
80   Schlesinger Laj., Bpest.
Schreier Adolf, kereskedő, Szabadka.
Spitz Jónás. Miskolcz.
Spitz Laj., ker., Bakottyás.
Spitz Lajos, Miskolcz.
85   Spitzer J. Lovasberény.
Springer-Bocskai József, Budapest.
Steiner Vilmos, H.M.-Vásárhely.
Steiner Illés, üveges, T-Szt.-Márton.
Stern .J. házaló, Szeged.
90   Schnábl Gyula, keresk., Oravicza.
Scbönfeld S., Budapest.
Schwarz Ábrahám. N.-Várad.
Schwarz Józs., Szeged.
Schwarz M., Szombathely.
95   Schwarz Móricz, N.-Várad.
Slekkermann S., szabó, Munkács.
Tänczer Soma, czipész, Alsókubin.
Tandlich Budolf, pék, Turdosin.
Tirnauer Ignácz, Bpest.
100   Tyroler Soma, fényképész, Alsókubin.
Veith Lipót, czimfestó, Gyöngyös.
Weísz Ábrah., Nyitra.
Weisz Adolf, Budapest.
Weisz Józs., Budapest
105   Weisz Márk, Budapest.
Weisz S., órás, Ungvár.
Wetterstein J., Bpest.
Wolf Ferdinánd Mózes, Szerb-Keresztur.


Közhonvédek:

Abelesz Dán., Budapest.
Abelesz József, Bpest.
Adler Béla, Budapest.
Adler Vilmos, Versecz.
5   Augenstein Lip., Bpest.
Bauer Lipót, Budapest.
Baumgartner Ign., Arad.
Baumgartner M. házaló, Balassagyarmat.
Berger Füíöp, Tata.
10   Berger-Hegyvári Miksa, Esztergom.
Berger Samu, Budapest.
Berkovits Béni, szabó, Nyir-Bogdány.
Bernáth Józs., Apahid.
Beck Jakab, Budapest.
15   Blau Albert, Budapest.
Blau Lipót, Budapest
Blitz Lipót, Miskolcz.
Blumenstock J., Bpest.
Blumgrund S. T. dr., j. orvos, Krassó.
20   Boschán Lipót, nvugd., Baja.
Bonyhád Lujzi, Pápa.
Breuer Lajos, Arad.
Brill Jakab, Pápa.
Bruck Samu, korcsmáros, Nagyszombat.
25   Chorin Béía, Budapest.
Chorin Ferd., Budapest.
Chorin Zsigm., Bpest.
Czukker Fark., Belényes.
Danzinger Mór, rendőr, Várda.
30   Derera N., Temesvár.
Deutsch Ábrah. házaló, Szabadka.
Deutsch Adolf, Bpest.
Deutsch Dáv. magánzó, zászlóvivő, Smikencz.
Deutsch József, Bpest.
35   Deutsch József, fényképész, Gyöngyös.
Deutsch Lipót, keresk., Versecz.
Deutsch Miksa, Pápa.
Deutsch Sim., Oravicza.
Eisenberger N. Oravica.
40   Elbogen J., Debreczen.
Engel Jak., koldus, S.-A.-Ujhely.
Engel Sánd., Tapolczafő.
Engel Sal., ker., Versecz.
Engel Rud., nyugd., Vukovár.
45   Engelbaum Mór, Bpest.
Epstein Sam., Budapest.
Erdensohn Bern., ker., Szeged.
Fábián Samu, Arad.
Feldmann Jakab, Bpest.
50   Flesch Jakab, Oravicza
Flesch Sámuel, Arad.
Fleischner Fülöp Bpest.
Fleiszig J. Nagykikinda.
Fleischmann M., földb., Liptó.
55   Fischer Ignácz, elesett, Trencsén.
Fischer József, korcsmáros, Komárom.
Fischer J. Pápa, Bécs.
Fischer Lipót, Ada.
Fischer Lipót, Bpest.
60   Fischer Sánd., Kéthely.
Frank Bernát, Bpest.
Frank-Fodor Jak., N.-Várad.
Frank Samu, nyugd., Nviregyháza.
Frankl Bernát, Bpest.
65   Freud B., H.-Váralja.
Friedmann Ad., Bpest.
Friedmann Ad., Arad.
Friedmann Ign., Bpest.
Friedmann J., Bpest.
70   Friedmann József, mészáros, Vitka.
Friedmann M. Eperjes.
Friedmann Lőrincz, S.-A.-Ujhely.
Friedmann S., Bpest.
Friedbauer Ad., Győr
75   Friedländer Jak., Bpest.
Friedlieber Samu, S.-A.-Ujhely.
Fried Sam., Budapest.
Frisch Ign., Budapest.
Frölich L., S.-A.-Ujhely.
80   Frölich Sándor, Arad.
Fuchs Farkas, Szolnok.
Fuchs József, Pápa.
Fuchs Józs., Agasztyán.
Gelbmann I., Miskolcz.
85   Glatter Mór, Kassa.
Grosz Józs., Budapest.
Glück Adolf, Arad.
Glück József, Arad.
Gold Ábrahám, Bpest.
90   Gold József, Pápa.
Goldberger II. Bpest
Goldbergcr Jakab, S.-A.-Ujhely.
Goldberger-Arany M., Arad.
Goldbergcr Vil., Bpest.
95   Goldmann N., pozsonyi emigrált
Goldner Antal, Bpest.
Goldschmied Ig. Pápa.
Goldschmied I. Bpest.
Goldslein Adolf, Bpest.
100   Goldstein Bern. T.-Szt.-Márton.
Goldstein Ignácz, Arad
Goldstein Ig., Versecz.
Goldstein Kár., Bpest.
Grosz Bernát, Bpest.
105   Grosz Ignácz, Budapest.
Grossmann J., korcsm., Szep.-Kályava.
Grossmann Miksa, N.-Konyát.
Grün Ad. lengy., Bpest.
Grün Mór, Budapest.
110   Grün Salam., Eperjes
Grünbaum Ábr., rongyszedő, M.-Kövesd.
Grünbaum Árm., Bpest.
Grünbaum Bernát, T.-Szt.-Márton.
Grünbaum Józs. Győr.
115   Grünbaum Mór, Pápa.
Grünberg Mór, Bpest.
Grünfeld Bernát, Arad.
Grünfeld Mór., Bpest.
Grünbut Miksa, Turocz-Szent-Márton.
120   Grünstein Manó, Bpest.
Grünwald Lipót, Bpest.
Guttmann Jak., napsz., Topolya.
Guttmann Józs., Bpest.
Guttmann Mór, Késmárk.
125   Guttmann S., Bpest.
Haas Jakab, Pápa.
Hauser J., Budapest.
Hay Izrael V. A?ony.[1]
Hartstein II., ?????ár.[1]
130   Herz Dávid, Szolnok.
Herczeg Miksa, Pápa.
Herczog M., Bogajevo.
Herzenberger J., Arad.
Herskovits J., Bpest.
135   Hersch Jak., Orsova.
Herczog Ad. Miskolcz.
Herczog József, Arad.
Heller Samu, nyugd., Székesfehérvár.
Hirscb Lipót, nyugd., Budapest.
140   Hirsch Lip., Miskolcz.
Hirschler Miksa, emigrált.
Horn E. Antal, iró, Budapest.
Horn Jakab, N. Bittse.
Hornhauser Farkas, kávés, Kolozsvár.
145   Hoehfelder Joachim, mészáros. N.-Bittse.
Hoffmann Mór, Bpest.
Hübsch Ferdinánd, N.-Bittse.
lmmerblum Dávid, T.-Szt.-Márton.
Justitz Bern. Högyész.
150   Kaufmann Albert, N.-Károly.
Kaufmann Ede, rongyász, Mohács.
Kern Fülöp, Bpest.
Kern József, Paks.
Klein Ábrahám, Bpest.
155   Klein Albert, Bpest.
Klein Bern., Budapest.
Klein Ignácz, Sényő (Szabolcs megye).
Klein István, Arad.
Klein József, keresk., Kislelek.
160   Klein József, Szécsény.
Klein Lipót, Szabadka.
Klein Márk., Várpalota.
Klein Márton, világtalan béna, Miskolcz.
Klein Sánd., Budapest.
165   Klein Samu, Arad.
Klein S., T.-Szt.-Márton.
Klein Vilm., Oravicza
Klingenslein Ad. Bpest.
Klopfstock Sam., Bpest.
170   Koch Dávid, ügynök, Szabadka.
Kohn Ábrahám, Bpest.
Kohn Adolf, Budapest.
Kohn Adolf, Arad.
Kohn Dávid, bérlő, N.-Bittse.
175   Kohn Dávid, Budapest.
Kohn Dávid, Zala-Egerszeg.
Kohn Fülöp, Győr.
Kohn Ign., Budapest.
Kohn Károly, Torna.
180   Kohn Lipót. Budapest.
Kohn Márk., Miskolcz.
Kohn Mór, Budapest.
Kohn Miksa, Budapest.
Kohn Mih., Budapest.
185   Kohn Samu, Budapest.
Kohn Simon, Budapest.
Kohn Vilmos, Bpest.
Klopfstock Mór, Bpest.
Krämer Lajos, Arad.
190   Láng Antal, N.-Boly.
Láng Jakab. Budapest.
Lautner Abr. N.-Abony
Lax Mór, T.-Szt.-Márton.
Léderer lg. Budapest.
195   Ledermann M. Bpest.
Lefkovits Mór, Bpest.
Lechtmann B., Nvir-Máda.
Lichtenslein Herm., Sárbogárd.
Lichtig Neumann, Budapest.
200   Loch Henrik, Arad.
Löffler lg., Budapest.
Löwy Laj., Budapest.
Löwy Lipót, T.-Szt.-Márton.
Löwy Jakab, T.-Szt.-Márton
205   Löwy József, Vágujhely.
Löw Náthán, Bpest.
Lukács-Löwinger M., Szeged.
Lusztig Fülöp, Bpest.
Magyar N.; Oravicza.
210   Márványi H. Ungvár.
Markovits Gáspár, Darócz.
Markstein Jak., Siófok.
Mayer Gusztáv, Arad.
Müller Ignácz, Bpest.
215   Müller József, Bpest.
Müller Károly, ház., H.-M.-Vásárhely.
Müller Móricz, Bpest.
Müller Mór, Budapest.
Náthán Izrael, Petrozsény.
220   Neubauer Béla, Körmöcz bánya.
Neubauer Rafael, N.-Bittse.
Neufeld M., Budapest.
Neumann Adolf, Bpest.
Neumann Antal, Bpest.
225   Nenman Lipót, Bpest.
Neumann Sam., Újpest.
Neustadtl Vilmos, polg. isk. tan., Versecz
Neuwelt Mór, Ősi.
Nussbaum Mór, Nagy-Szőlgyén.
230   Offner József, Bpest.
Oppenheimer M., Arad.
Paskusz Gáb., Tolinács.
Perl Dávid, Budapest.
Petyán Henrik. Arad.
235   Pick Herm., Gyöngyös.
Pollák Imre, földm., Pacsa.
Pollák Ignácz, Bpest.
Pollák Izidor, aranyérem, Arad.
Pollák Ign., Kolozsvár.
240   Pollák József, Bpest.
Pollák Móricz, Bpest.
Pollák Mayer, Bpest.
Pollák Samu, Bpest.
Pollák Sámuel, szolga, Hódmezővásárhely.
245   Pollácsek Ármin, Bpest.
Pollácsek József, Nyíregyháza.
Pollácsek László, házaló, Czegléd.
Preis Jakab.Budapest.
Reich Mór, Budapest.
250   Reitmann Józs. Nyitra.
Reisz Mór, Budapest.
Rosenberg Jakab,Pápa.
Rosenberg Józs., Bpest.
Rosenberg Laj., Bpest.
255   Rosenfd Alb., Csongrád.
Rosenfeld Bern., Bpest.
Rosenfeld Bernát, földmives, Nagyvárad.
Róth Adolf. Libetbánva
Róth Bernát, kávés, Ungvár.
260   Róth Jakab, bérlő, Zádorfalva.
Róth Samu, házaló, Szeged.
Rotter Mór, Budapest.
Rosenstein Józs., Szekó.
Schäffer Adolf, Bpest.
265   Schenner Miksa, elesett a temesvári csatában, Nagy-Abony.
Scheinberger Miksa.keresk., N.-Kikinda.
Scheinberger Ignácz, aranym., Turócszentmárton.
Schiff Mór, Budapest.
Schiffmann József. Budapest.
270   Schindler Antal, lovag, emigrált.
Schlesinger Ant., Győr.
Schlesinger Dáv., Páka.
Schlesinger Joachim, Nagybittse.
Schlesinger Kálmán, keresk., Versecz.
275   Schön Fülöp,Sátoraljaújhely.
Schön Náthán, Bpest.
Schönberger Sámuel, Budapest.
Schönfeld Károly, N.-Kőrös.
SchönfeJd Sánd., Eger
280   Schöntag Sal., Bpest.
Schiller-Szinessy S. M. e. tanár, Cambridge.
Schwarz Ármin, Bpest.
Schwarz Béni, szabó, Nagykikinda.
Schwarz Dávid, Bpest.
285   Schwarz Fülöp, Sátoraljaújhely.
Schwarz Jak., Versecz.
Schwarz József, napszámos, Bököny.
Schwarz Mór, Bpest.
Schwarz Simon, Bikszád.
290   Schwarz Simon, Fehérgyarmat.
Schultheisz Dávid, Budapest.
Schustek Jakab, N.-Bittse.
Schustek Joachim, N.-Bittse.
Salamon Ign., Hatház.
295   Seligmann Henrik, Budapest.
Singer Antal, Budapest.
Singer Hermann, napszámos, Harkány.
Singer József, Bpest.
Singer Ignáez. Arad.
300   Singer Károly, házaló, Hódmezővásárhely.
Singer Lőrincz, Hódmezővásárhely.
Spitz Adolf, Budapest.
Spitz Mór, Turócszentmárton.
Spitz Sándor, Turóczszentmárton.
305   Spitzer Adolf, Arad.
Spitzer Dávid, Gyula.
Spitzer Dávid, Bpest.
Spitzer Elias, magánzó, Tétény.
Spitzer Ignáez, szűcs, Temesvár.
310   Spitzer Hermán, Budapest.
Spitzer N. szabó, emigrált.
Spitzer Salamon, Jóka.
Spitzer Vilmos, elesett Szenttamásnál, Bezdán.
Springer Dani, ezüst koszorúval kitüntett, Brassó.
315   Springer Dávid, Alsófehérvár.
Springer Juda, Medgyes.
Springer Jakab, Bpest.
Springer Salamon, Udvarhely.[2]
320   Springer Samu, Udvarhely.
Stelczner Far., rongyszedő, D.-Földvár.
Stengl Mór,Mátészalka.
Steinberger József.keresk., Köztelek.
Steiner Bernát, szolga, Várna.
325   Steiner Ferencz, Nagyabony.
Steiner Jakab, Eger.
Steiner Ignácz, Bpest.
Steiner József, Győr.
Steiner Lipót, Bpest.
330   Steiner Mór, Szécsény.
Stern Adolf, Budapest.
Stern Ábrahám, Bpest.
Stern D., szabó, Makó.
Stern Ignácz, Budapest.
335   Stern Izrael, Aranyosmegyer.
Stern Jakab, Budapest.
Stern Jakab, N.-Dém.
Stern Márk, Budapest.
Sternberg Ad., Bpest.
340   Sternberg Ár., Bpest.
Strasser Ad., Högyész.
Strausz Jakab, Turóczszentmárton.
Tauber Dávid, Bpest.
Tänzer Bernát, Bpest.
345   Teitelbaum Samu, Budapest.
Trencsin Dániel, Bpest.
Trepper Mór, házaló, Gyöngyös.
Ullman Hermann, napszámos, Berczel.
Vértes Sándor, szabó, Szeged.
350   Wéber Sándor, szatócs, Szeged.
Weisz Adolf, Högyész.
Weisz Fer., Sz.-László.
Weisz Herman, Bpest.
Weisz Joachim, Nyitra.
355   Weisz Jónás, Arad.
Weisz Jónás, Ungvár.
Weisz Ign., Högyész.
Weisz Izrael, Budapest.
Weisz Mór, Budapest.
360   Weisz Márt., Csongrád.
Weisz-Fehér R., Arad.
Weisz Sándor, Bpest.
Weisz S. kürtös, Arad.
Weisz Sámuel, tan., F.-Abony.
365   Weisz Sal., Székeskut.
Weisz Zsigm., Szeged.
Weinherger Ad., kereskedő, Ungvár.
Weinstein Józs., S.-A.-Ujhely.
Weiner J., szűcs, Bella.
370   Weinmann M. Ungvár.
Weiler Sam., Szt.-Péter.
Weltlinger Jak. szabó, Vasvár.
Weltmann-Világfy Pál, Sátoraljaújhely.
Wessel Antal, Tata.
375   Wigdor Izsák, Deés.
Wilhelm Mór, szatócs, Monor.
Wolner Jakab, Baja.


Megjegyzés
  1. 1,0 1,1 A nyomtatott szöveg olvashatatlan.
  2. A nyomtatott szövegben itt egyet ugrott a számozás.