„Szentivánéji álom” változatai közötti eltérés

→‎HARMADIK FELVONÁS: kisebb szakaszokra bontott szakasz törlese
(→‎MÁSODIK FELVONÁS: átrakott szakasz törlése)
(→‎HARMADIK FELVONÁS: kisebb szakaszokra bontott szakasz törlese)
 
 
 
==HARMADIK FELVONÁS==
 
===1. SZÍN===
{| {{sztdr}}
| width=50% |
:1. SZÍN
:''Ugyanott. A tündérkirálynő alva.''
:''Vackor, Gyalu, Zuboly, Dudás, Orrondi, Ösztövér jőnek''
|
:SCENE I.
:''The Wood. The Queen of Fairies lying asleep. ''
:''Enter QUINCE, SNUG, BOTTOM, FLUTE, SNOUT, and STARVELING.''
|-
| ZUBOLY
:Mind itt vagyunk?
| BOTTOM
:Are we all met?
|-
| VACKOR
:Top, top; és ez itt rettentő jó hely a próbára. Ez a kis zöld gyep a színpad, ott az a galagonyabokor öltözőszoba; s egészen úgy csináljuk, mint majd a fejedelem előtt.
| QUINCE
:Pat, pat; and here's a marvellous convenient place for our
:rehearsal. This green plot shall be our stage, this hawthorn
:brake our tiring-house; and we will do it in action, as we will
:do it before the duke.
|-
| ZUBOLY
:Hallod-e, Vackor?
| BOTTOM
:Peter Quince,—
|-
| VACKOR
:No mit akarsz, buksi Zuboly?
| QUINCE
:What sayest thou, bully Bottom?
|-
| ZUBOLY
:Van ebben a mi Pyramus és Thisbéről szóló komédiánkban egy is, más is, ami sehogy sem fog tetszeni. Egy az, hogy Pyramusnak, mikor magát megöli, kardot kell rántani s ezt az asszonyságok ki nem állják soha. Mit szólatok ehhez?
| BOTTOM
:There are things in this comedy of 'Pyramus and Thisby' that
:will never please. First, Pyramus must draw a sword to kill
:himself; which the ladies cannot abide. How answer you that?
|-
| ORRONDI
:Istenbi’on! kényes dolog.
| SNOUT
:By'r lakin, a parlous fear.
|-
| ÖSZTÖVÉR
:Gondolnám, hagyjuk ki végül a gyilkosságot.
| STARVELING
:I believe we must leave the killing out, when all is done.
|-
| ZUBOLY
:Világért se! van egy ötletem, az helyreüt mindent. Írjatok nekem egy prológust; amely prológusban legyen benne, hogy mi senkiben sem teszünk kárt a karddal; hogy Pyramus nincs is megölve igazán: és nagyobb bátorság okáért hozzátehetjük, hogy én, Pyramus, nem Pyramus vagyok ám, hanem Zuboly takács. E majd kiugratja a félszet belőlük.
| BOTTOM
:Not a whit: I have a device to make all well. Write me a
:prologue; and let the prologue seem to say we will do no harm
:with our swords, and that Pyramus is not killed indeed; and for
:the more better assurance, tell them that I Pyramus am not
:Pyramus but Bottom the weaver: this will put them out of fear.
|-
| VACKOR
:Jó, a prológus meglesz; nyolc- meg hatlábú versben kell írni.
| QUINCE
:Well, we will have such a prologue; and it shall be
:written in eight and six.
|-
| ZUBOLY
:Sose azt! toldj hozzá kettőt; legyen nyolc meg nyolc.
| BOTTOM
:No, make it two more; let it be written in eight and eight.
|-
| ORRONDI
:Hát az oroszlántól nem ijednek meg az asszonyságok?
| SNOUT
:Will not the ladies be afeard of the lion?
|-
| ÖSZTÖVÉR
:Én tartok tőle, mondhatom.
| STARVELING
:I fear it, I promise you.
|-
| ZUBOLY
:Uraim, meg kell fontolni a dolgot. Isten őrizz, asszonyok közé oroszlánt vinni; rettentő ám az; mert nincs borzasztóbb féreg, mint az eleven oroszlán; erről tennünk kell.
| BOTTOM
:Masters, you ought to consider with yourselves: to bring in,
:God shield us! a lion among ladies is a most dreadful thing
:for there is not a more fearful wild-fowl than your lion living;
:and we ought to look to it.
|-
| ORRONDI
:Hát egy másik prológusban ő is mondja meg, hogy ő nem valóságos oroszlán.
| SNOUT
:Therefore another prologue must tell he is not a lion.
|-
| ZUBOLY
:Nem úgy; meg kell mondani a nevét, és a fél pofája hadd lássék ki az oroszlán tarkója megől; maga is szólaljon meg a nyíláson keresztül, így vagy ilyetén defectussal, mondván: “Asszonyaim, vagy: szép hölgyeim, bátorkodom óhajtani, vagy esedezni, vagy könyörögni: ne féljenek, ne reszkessenek: itt az életem az önökéért. Holtig sajnálnám, ha igazi oroszlánnak néznének: nem, én nem vagyok afféle izé: ember vagyok mint más”; akkor aztán megmondhatja, hogy ő senki egyéb, mint Gyalu asztalos.
| BOTTOM
:Nay, you must name his name, and half his face must be seen
:through the lion's neck; and he himself must speak through,
:saying thus, or to the same defect,—'Ladies,' or, 'Fair ladies, I
:would wish you, or, I would request you, or, I would entreat you,
:not to fear, not to tremble: my life for yours. If you think I
:come hither as a lion, it were pity of my life. No, I am no such
:thing; I am a man as other men are:'—and there, indeed, let him
:name his name, and tell them plainly he is Snug the joiner.
|-
| VACKOR
:Jó, legyen úgy. De két bökkenő van még: egy az, hogy viszünk a terembe holdvilágot; mert tudjátok, hogy Pyramus holdvilágon beszélget Thisbével.
| QUINCE
:Well, it shall be so. But there is two hard things; that
:is, to bring the moonlight into a chamber: for, you know,
:Pyramus and Thisbe meet by moonlight.
|-
| GYALU
:Süt a hold akkor este, mikor játszunk?
| SNOUT
:Doth the moon shine that night we play our play?
|-
| ZUBOLY
:Naptárt ide, naptárt! keressük ki a naptárban; hadd lám a holdvilágot, hadd lám a holdvilágot.
| BOTTOM
:A calendar, a calendar! look in the almanack; find out
:moonshine, find out moonshine.
|-
| VACKOR
:Igen, süt akkor.
| QUINCE
:Yes, it doth shine that night.
|-
| ZUBOLY
:No hát, a nagy játszóterem ablakának egyik szárnyát nyitva kell hagyni, azon besüthet a hold, ha tetszik neki.
| BOTTOM
:Why, then may you leave a casement of the great chamber-window,
:where we play, open; and the moon may shine in at the casement.
|-
| VACKOR
:Igen; vagy hát valaki fölléphet egy tüskebokorral s lámpával, és mondhatja, hogy ő a hold személyét kifigurázni vagy prezentálni jött. Hanem más bökkenő is van: fal is kell a nagy terembe; mert amint a história tartja, Pyramus meg Thisbe falhasadékon beszélgetnek.
| QUINCE
:Ay; or else one must come in with a bush of thorns and a
:lantern, and say he comes to disfigure or to present the person
:of moonshine. Then there is another thing: we must have a
:wall in the great chamber; for Pyramus and Thisby, says the
:story, did talk through the chink of a wall.
|-
| GYALU
:Falat pedig sose cipeltek oda be.—Mit mondasz erre, Zuboly?
| SNOUT
:You can never bring in a wall.—What say you, Bottom?
|-
| ZUBOLY
:Hát valaki prezentáljon falat is; legyen rajta egy kis mész, egy kis sár, egy kis habarcs, amivel jelentse, hogy ő fal; és tartsa ''így'' az ujjait, a nyíláson aztán susoghat Pyramus meg Thisbe.
| BOTTOM
:Some man or other must present wall: and let him have
:some plaster, or some loam, or some rough-cast about him, to
:signify wall; and let him hold his fingers thus, and through that
:cranny shall Pyramus and Thisby whisper.
|-
| VACKOR
:Ha ez elsűl, minden jól van. No már most üljön le minden ember s nézze a szerepét. Pyramus, kezdd el. Ha vége a mondókádnak, eredj ama bokor mögé; így a többi is, amint végszava következik.
:''Puck jő hátul''
:
| QUINCE
:If that may be, then all is well. Come, sit down, every
:mother's son, and rehearse your parts. Pyramus, you begin
:when you have spoken your speech, enter into that brake; and so
:every one according to his cue.
:''Enter PUCK behind.''
|-
| PUCK
:Miféle rongyon-gyúlt lármás had ez,
:Királyném nyughelyéhez ily közel? -
:Még színdarab?... No, hallgató leszek,
:S tán működő is, ha lesz rá okom.
| PUCK
:What hempen homespuns have we swaggering here,
:So near the cradle of the fairy queen?
:What, a play toward! I'll be an auditor;
:An actor too perhaps, if I see cause.
|-
| VACKOR
:Beszélj, Pyramus. Thisbe hátrább álljon.
| QUINCE
:Speak, Pyramus.—Thisby, stand forth.
|-
| PYRAMUS
:“Mint a virágok háj-illatja, Thisbe:”
| PYRAMUS
: 'Thisby, the flowers of odious savours sweet,'
|-
| VACKOR
:Báj, báj!
| QUINCE
:Odours, odours.
|-
| PYRAMUS
:“- báj illatja, Thisbe
:Szép Thisbe, édes párád olyatén.
:De ha! neszt hallok: várj csak engem itt be,
:Egy pillanatban itt leszek megén.”
:''(El)''
:
| PYRAMUS
: '—odours savours sweet
: So hath thy breath, my dearest Thisby dear.—
:But hark, a voice! stay thou but here awhile,
: And by and by I will to thee appear.'
:''Exit.''
|-
| PUCK
:Ritkítja párját ez a Pyramus!
:''(El)''
| PUCK
:A stranger Pyramus than e'er played here!
:''Aside.—Exit.''
|-
| THISBE
:Hát én mondjam már?
| THISBE
:Must I speak now?
|-
| VACKOR
:Hogy a gutába ne! hisz értsd meg, azért megy el csak, mert valami neszt hall s megnézi, de mindjárt visszajő.
| QUINCE
:Ay, marry, must you: for you must understand he goes
:but to see a noise that he heard, and is to come again.
|-
| THISBE
:“Tündöklő Pyramus, te liliomlevél,
:Szép, mint dicső bokrán a szép piros rúzsa;
:Te fürge, fiatal, te drágakő; juhbél!
:Hű, mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha,
:Találkozunk, Pyramus, a Nina sírján -”
| THISBE
: 'Most radiant Pyramus, most lily white of hue,
: Of colour like the red rose on triumphant brier,
:Most brisky juvenal, and eke most lovely Jew,
: As true as truest horse, that would never tire,
:I'll meet thee, Pyramus, at Ninny's tomb.'
|-
| VACKOR
:“Ninus sírján”, hé. De azt még nem kell mondanod, azt Pyramusnak fogod felelni. Hanem te csak fúvod az egész szerepet, végszavastul, mindenestül.—Pyramus, jelenj! végszavad elmondták; ez volt: “nem fárad soha”
| QUINCE
:Ninus' tomb, man: why, you must not speak that yet
:that you answer to Pyramus. You speak all your part at once,
:cues, and all.—Pyramus enter: your cue is past; it is 'never
:tire.'
:''Re-enter PUCK, and BOTTOM with an ass's head.''
|-
| THISBE
:Ó—“Hű, mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha.”
:''Visszajő Puck és Zuboly szamárfővel''
| THISBE
:O,'—As true as truest horse, that yet would never tire.'
|-
| PYRAMUS
:“Thisbém, ha szép vagyok, tied vagyok csupán -”
| PYRAMUS
:'If I were fair, Thisby, I were only thine:—'
|-
| VACKOR
:Ó, szörnyű látvány! kísértet! csoda! Fussunk, urak! gyorsan, urak! segítség!
:''A játszók elfutnak''
:
| QUINCE
:O monstrous! O strange! we are haunted. Pray, masters!
:fly, masters! Help!
:''Exeunt Clowns.''
|-
| PUCK
:Kergetlek, űzlek, fel s alá vezetve,
:Sáron-vizen, tüskén-bokron, gazon;
:Majd ló leszek, majd kan, majd szörnyü medve
:Majd meg kutyává, tűzzé változom
:S nyerít, ugat, röfög, dörmög, lobog
:Ló, eb, kan, medve, tűz, utánatok.
:''(El)''
| PUCK
:I'll follow you; I'll lead you about a round,
: Through bog, through bush, through brake, through brier;
:Sometime a horse I'll be, sometime a hound,
: A hog, a headless bear, sometime a fire;
:And neigh, and bark, and grunt, and roar, and burn,
:Like horse, hound, hog, bear, fire, at every turn.
:''Exit.''
|-
| ZUBOLY
:Hová szaladnak? Ahá! ez csak dévajkodás: meg akarnak ijeszteni.
:''Orrondi visszajő''
| BOTTOM
:Why do they run away? This is a knavery of them to make
:me afeard.
:''Re-enter SNOUT.''
|-
| ORRONDI
:Zuboly! téged megbabonáztak: mit látok a fejeden!
:''(El)''
| SNOUT
:O Bottom, thou art changed! What do I see on thee?
|-
| ZUBOLY
:Mit hát! a magad szamárfejét, tudod-e?
:''Vackor visszajő''
| BOTTOM
:What do you see? you see an ass-head of your own, do you?
:''Re-enter QUINCE.''
|-
| VACKOR
:Isten legyen irgalmas neked, Zuboly! téged kicseréltek.
:''(El)''
| QUINCE
:Bless thee, Bottom! bless thee! thou art translated.
:''Exit.''
|-
| ZUBOLY
:Értem a kujonságot. Szamárrá akarnak tenni, hogy megijesszenek, ha tudnának; de azért se mozdulok innen, akármit csinálnak. Itt sétálok fel s alá, s danolok, hadd hallják, hogy nem félek. ''(Dalol)''
: A hím rigó, mely fekete!
::Narancsszinű a szája;
: Mely szép a húros éneke!
::Ökörszem pici szárnya.
| BOTTOM
:I see their knavery: this is to make an ass of me; to
:fright me, if they could. But I will not stir from this
:place, do what they can: I will walk up and down here,
:and I will sing, that they shall hear I am not afraid.
:''Sings.''
: 
::The ousel cock, so black of hue,
::With orange-tawny bill,
::The throstle with his note so true,
::The wren with little quill.
|-
| TITÁNIA
:Mi angyal ébreszt a virágos ágyból?
| TITANIA
:''Waking.''
:What angel wakes me from my flowery bed?
|-
| ZUBOLY
: Pinty és veréb, pacsirtafi,
::S igazmondó kakuk
: Dalára egy férj sem meri
::Mondani, hogy: “hazug!”
:mert igazán, ki is merne tréfálni egy olyan bolondos madárral? ki merné meghazudtolni, ha mindig kiabálja is: ko-ku?
| BOTTOM
:''Sings.''
::The finch, the sparrow, and the lark,
::The plain-song cuckoo gray,
::Whose note full many a man doth mark,
::And dares not answer nay;—
:for, indeed, who would set his wit to so foolish a bird?
:Who would give a bird the lie, though he cry 'cuckoo' never so?
|-
| TITÁNIA
:Kérlek, nemes halandó, énekelj
:Fülem szerelmes ígéző dalodba,
:S erőltet szép erényid ereje
:Első látásra már bevallanom,
:Esküdve, hogy szeretlek, angyalom!
| TITANIA
:I pray thee, gentle mortal, sing again;
:Mine ear is much enamour'd of thy note.
:So is mine eye enthralled to thy shape;
:And thy fair virtue's force perforce doth move me,
:On the first view, to say, to swear, I love thee.
|-
| ZUBOLY
:Pedig úgy tetszik, asszonyom, kevés oka van rá; azonban, igazat szólva, ész és szerelem mai napság ritkán tartanak együtt. Sajnos, hogy valamé’k jó szomszéd össze nem barátkoztatja őket. Lám, tudok én furcsát is mondani, ha kell.
| BOTTOM
:Methinks, mistress, you should have little reason for
:that: and yet, to say the truth, reason and love keep little
:company together now-a-days: the more the pity that some honest
:neighbours will not make them friends. Nay, I can gleek upon
:occasion.
|-
| TITÁNIA
:Te éppen oly bölcs vagy, mint aminő szép.
| TITANIA
:Thou art as wise as thou art beautiful.
|-
| ZUBOLY
:Egyik se biz én; de ha annyi eszem volna, hogy kitalálnék ebből az erdőből: úgy éppen elég volna magam szükségére.
| BOTTOM
:Not so, neither: but if I had wit enough to get out of
:this wood, I have enough to serve mine own turn.
|-
| TITÁNIA
:Ó, e ligetből mért kivánkozol?
:Akarsz, nem: itt maradsz, nem távozol.
:Szellem vagyok, de nem közrendbeli;
:Országomat örök nyár kedveli
:És én szeretlek; jőjj hát, jőjj velem;
:Tündérim oldalodhoz rendelem,
:Hogy hozzanak mélyből számodra gyöngyöt;
:Virágágyon dalok szunnyasszon el;
:S megfinomítom halandó göröngyöd,
:Hogy szállni tudj a lég tündérivel.
:Pókháló! Moly! Mustármag! Babvirág!
:
| TITANIA
:Out of this wood do not desire to go;
:Thou shalt remain here whether thou wilt or no.
:I am a spirit of no common rate,—
:The summer still doth tend upon my state;
:And I do love thee: therefore, go with me,
:I'll give thee fairies to attend on thee;
:And they shall fetch thee jewels from the deep,
:And sing, while thou on pressed flowers dost sleep
:And I will purge thy mortal grossness so
:That thou shalt like an airy spirit go.—
:Peasblossom! Cobweb! Moth! and Mustardseed!
:''Enter Four Fairies.''
|-
| ELSŐ TÜNDÉR
:Itt vagyok.
| FIRST FAIRY
:Ready.
|-
| MÁSODIK TÜNDÉR
:Én is.
| SECOND FAIRY
::And I.
|-
| HARMADIK TÜNDÉR
:Én is.
| THIRD FAIRY
:
::And I.
|-
| NEGYEDIK TÜNDÉR
:Mit tegyünk?
| FOURTH FAIRY
:
::Where shall we go?
|-
| TITÁNIA
:Ez úrnak szépen udvarolni kell
:Ugrálni ösvenyén, cikázva menni;
:Szedret, barackot, epret néki szenni,
:Szőlőt, fügét, s bármit kivánjon enni.
:Vadméhe sejtjét odvából kicsenni,
:Viaszkos combjukat mécsül kivenni
:- Egy fénybogár-szem fog gyujtója lenni -
:Azzal kisérni ágyba majd, pihenni;
:Ott egy-egy lepkeszárnnyal megjelenni
:S legyezve, a holdfényt szemére menni
:Nem hagyni. Most egy bók, szépen köszönni.
:
| TITANIA
:Be kind and courteous to this gentleman;
:Hop in his walks and gambol in his eyes;
:Feed him with apricocks and dewberries,
:With purple grapes, green figs, and mulberries;
:The honey bags steal from the humble-bees,
:And, for night-tapers, crop their waxen thighs,
:And light them at the fiery glow-worm's eyes,
:To have my love to bed and to arise;
:And pluck the wings from painted butterflies,
:To fan the moonbeams from his sleeping eyes
:Nod to him, elves, and do him courtesies.
|-
| ELSŐ TÜNDÉR
:Üdv halandó!
| FIRST FAIRY
:Hail, mortal!
|-
| MÁSODIK TÜNDÉR
:Üdv!
| SECOND FAIRY
:Hail!
|-
| HARMADIK TÜNDÉR
:Üdv!
| THIRD FAIRY
:Hail!
|-
| NEGYEDIK TÜNDÉR
:Üdv!
| FOURTH FAIRY
:Hail!
|-
| ZUBOLY
:Követem szépen uraságtokat. Kérem, uraságod neve?
| BOTTOM
:I cry your worships mercy, heartily.—I beseech your
:worship's name.
|-
| PÓKHÁLÓ
:Pókháló.
| COBWEB
:Cobweb.
|-
| ZUBOLY
:Óhajtom bővebb ismeretségét, édes Pókháló úr. Ha elvágom az ujjamat, leszek oly bátor. Ön neve, tisztelt férfiú?
| BOTTOM
:I shall desire you of more acquaintance, good Master Cobweb. If I
:cut my finger, I shall make bold with you.—Your name, honest
:gentleman?
|-
| BABVIRÁG
:Babvirág.
| PEASBLOSSOM
:Peasblossom.
|-
| ZUBOLY
:Ajánljon, kérem, édesanyjának, Babhéj asszonyságnak, s édesatyjának, Babhüvely úrnak. Édes Babvirág úr, önnel is óhajtok közelebbről megismerkedni. S az ön neve, könyörgök, uram?
| BOTTOM
:I pray you, commend me to Mistress Squash, your mother, and
:to Master Peascod, your father. Good Master Peasblossom, I
:shall desire you of more acquaintance too.—Your name, I beseech
:you, sir?
|-
| MUSTÁRMAG
:Mustármag.
| MUSTARDSEED
:Mustardseed.
|-
| ZUBOLY
:Édes Mustármag úr, jól ismerem az ön türelmét: az a semmirekellő óriás marhaszelet sok nemes urat fölemészt az ön családjából. Mondhatom, nemegyszer könnyet facsart szememből az ön rokonsága. Óhajtom bővebb ismeretségét, kedves Mustármag úr!
| BOTTOM
:Good Master Mustardseed, I know your patience well
:That same cowardly giant-like ox-beef hath devoured many a
:gentleman of your house: I promise you your kindred hath made my
:eyes water ere now. I desire you of more acquaintance, good
:Master Mustardseed.
|-
| TITÁNIA
:Jerünk; vigyétek lugosomba le.
:Homályosan néz a hold könny miatt,
:S ha ő sír, sír minden virág: s jele,
:Hogy egy letört szüzességet sirat.
:Nyelvét lekötvén, halkan el vele!
:''Mind el''
:
:
| TITANIA
: Come, wait upon him; lead him to my bower.
: The moon, methinks, looks with a watery eye;
:And when she weeps, weeps every little flower;
: Lamenting some enforcèd chastity.
: Tie up my love's tongue, bring him silently.
:''Exeunt.''
|}
===2. SZÍN===
{| {{sztdr}}
| width=50% |
:2. SZÍN: ''A liget más része. Oberon jő''
|
:SCENE II.
:''Another part of the wood. ''
:''Enter OBERON.''
|-
| OBERON
:Ugyan fölébredt-é Titánia;
:S mi tűnt először a szemébe, melyen
:Otromba szenvedéllyel csüggni kelljen?
:''Puck jő''
:Itt jő futárom.—Nos, bohóka szellem,
:Mi újság e varázsliget körül?
:
| OBERON
:I wonder if Titania be awak'd;
:Then, what it was that next came in her eye,
:Which she must dote on in extremity.
:''Enter PUCK.''
:Here comes my messenger.—How now, mad spirit?
:What night-rule now about this haunted grove?
|-
| PUCK
:Királyném szíve egy szörnyért hevül.
:Mig ő szent lugosába rejtve szunnyad
:Az álom-órán, ím, nem messze onnat
:Egy durva kézmüves ringyrongy sereg,
:Mely kenyerét műhelyben szerzi meg,
:Gyűlt össze, próba végett egy darabra,
:Mit Theseusnak szánt a nászi napra.
:E vastagbőrüekből egy szikár,
:Ki Pyramus szerepét fútta már,
:Jelenet végin a bokorba mén;
:Igy rá büvös hatalmat nyertem én,
:S vállára nyomtam egy szamárfejet
:Most jő Thisbének újra felelet
:S az én játszóm kilép. A többi meg,
:Mint egy vadászt sejtő vadlúd-tömeg,
:Vagy rőtlábú varjak csoportja, mely
:Lövés után károgva röppen el,
:S széledve söpri a híg levegőt
:Úgy futnak el mind, megpillantva őt.
:Én űzöm: bukdosik egymáson ált’,
:Ki tolvajt, ki segítséget kiált.
:Így halva el érzésök, szellemök,
:Az érzéketlen támad ellenök
:Megtépi tüske, gally, s egy-egy darab
:- Itt köntös-ujj, ott föveg—elmarad.
:Mig őket én igy kergetem agyon
:S szép Pyramust változva ott hagyom
:Véletlenül ébred Titánia,
:És egy szamárba kell bódulnia.
| PUCK
:My mistress with a monster is in love.
:Near to her close and consecrated bower,
:While she was in her dull and sleeping hour,
:A crew of patches, rude mechanicals,
:That work for bread upon Athenian stalls,
:Were met together to rehearse a play
:Intended for great Theseus' nuptial day.
:The shallowest thickskin of that barren sort
:Who Pyramus presented in their sport,
:Forsook his scene and enter'd in a brake;
:When I did him at this advantage take,
:An ass's nowl I fixèd on his head;
:Anon, his Thisbe must be answered,
:And forth my mimic comes. When they him spy,
:As wild geese that the creeping fowler eye,
:Or russet-pated choughs, many in sort,
:Rising and cawing at the gun's report,
:Sever themselves and madly sweep the sky,
:So at his sight away his fellows fly
:And at our stamp here, o'er and o'er one falls;
:He murder cries, and help from Athens calls.
:Their sense thus weak, lost with their fears, thus strong,
:Made senseless things begin to do them wrong;
:For briers and thorns at their apparel snatch;
:Some sleeves, some hats: from yielders all things catch.
:I led them on in this distracted fear,
:And left sweet Pyramus translated there
:When in that moment,—so it came to pass,—
:Titania wak'd, and straightway lov'd an ass.
|-
| OBERON
:Jobban ütött ki, hogysem gondolám.
:De csöppentél az atheni szemébe
:Szerelmi nedvet, mint parancsolám?
:
| OBERON
:This falls out better than I could devise.
:But hast thou yet latch'd the Athenian's eyes
:With the love-juice, as I did bid thee do?
|-
| PUCK
:Aludva leltem; és ott közelébe
:Van a leány is (ebben sincs hiba),
:Ha ébred, elsőbb azt kell látnia.
:''Demetrius és Hermia jőnek''
| PUCK
:I took him sleeping,—that is finish'd too,—
:And the Athenian woman by his side;
:That, when he wak'd, of force she must be ey'd.
:''Enter DEMETRIUS and HERMIA.''
|-
| OBERON
:Állj félre: itt jön az én emberem.
:
| OBERON
:Stand close; this is the same Athenian.
|-
| PUCK
:A nőszemély az, de a férfi nem.
| PUCK
:This is the woman, but not this the man.
|-
| DEMETRIUS
:Ó, mért orcázod, aki úgy szeret!
:Ily szóval öld megölő ellened.
| DEMETRIUS
:O, why rebuke you him that loves you so?
:Lay breath so bitter on your bitter foe.
|-
| HERMIA
:Köszönd, ha szidlak: mást érdemlenél,
:Mert félek, átkomra méltót tevél.
:Ha meggyilkoltad álmában Lysandert,
:S vérben bokáig vagy: gázold a tengert,
:És ölj meg engem is.
:Fényéhez a nap oly hű nem vala,
:Mint Hermiához ő. S elillana,
:Mig én aludtam?... Inkább elhiszem,
:Hogy a kerek föld átlyukad, s ezen
:Keresztülbúvik az éjféli hold,
:Hogy elbámul délben az ántipód.
:Te gyilkolád meg; úgy van, nincs különben,
:Gyilkos lehet csak ily halotti színben.
| HERMIA
:Now I but chide, but I should use thee worse;
:For thou, I fear, hast given me cause to curse.
:If thou hast slain Lysander in his sleep,
:Being o'er shoes in blood, plunge in the deep,
:And kill me too.
:The sun was not so true unto the day
:As he to me: would he have stol'n away
:From sleeping Hermia? I'll believe as soon
:This whole earth may be bor'd; and that the moon
:May through the centre creep and so displease
:Her brother's noontide with the antipodes.
:It cannot be but thou hast murder'd him;
:So should a murderer look; so dead, so grim.
|-
| DEMETRIUS
:Nem, a legyilkolt lesz inkább ilyen;
:Kegyetlenséged átveré szivem,
:S te, gyilkosom, te szép vagy, mint maga
:Amott Venus tündöklő csillaga.
| DEMETRIUS
:So should the murder'd look; and so should I,
:Pierc'd through the heart with your stern cruelty
:Yet you, the murderer, look as bright, as clear,
:As yonder Venus in her glimmering sphere.
|-
| HERMIA
:S hogy illik e beszéd Lysanderemre?
:Add vissza, jó fiú; mondd, hol van? merre?
| HERMIA
:What's this to my Lysander? where is he?
:Ah, good Demetrius, wilt thou give him me?
|-
| DEMETRIUS
:Kutyáknak adnám inkább tetemét.
| DEMETRIUS
:I had rather give his carcass to my hounds.
|-
| HERMIA
:Kutya! ne bosszants, hogy szűz illemét
:Áthágja nyelvem. Meggyilkoltad őt?
:Ember se légy hát emberek előtt.
:Ó, mondj valót ez egyszer kedvemér’
:Ébren, ugy-é, ránézni sem merél,
:S álmába mérted rá a hős csapást?
:Egy féreg, egy kigyó se tenne mást!
:Az tette, kígyó: kettősb nyelvvel a’
:Sem szúr, mint a tiéd, te vipera.
| HERMIA
:Out, dog! out, cur! thou driv'st me past the bounds
:Of maiden's patience. Hast thou slain him, then?
:Henceforth be never number'd among men!
:Oh! once tell true; tell true, even for my sake;
:Durst thou have look'd upon him, being awake,
:And hast thou kill'd him sleeping? O brave touch!
:Could not a worm, an adder, do so much?
:An adder did it; for with doubler tongue
:Than thine, thou serpent, never adder stung.
|-
| DEMETRIUS
:Kár így tüzelni ok nélkül, leány
:Lysander vére nem kiált reám,
:Nem is tudom, hogy meghalt volna már.
| DEMETRIUS
:You spend your passion on a mispris'd mood
:I am not guilty of Lysander's blood;
:Nor is he dead, for aught that I can tell.
|-
| HERMIA
:Ó, monddsza, kérlek: jól van, ugyebár?
| HERMIA
:I pray thee, tell me, then, that he is well.
|-
| DEMETRIUS
:S ha megsugom, mi a jutalmazás?
| DEMETRIUS
:An if I could, what should I get therefore?
|-
| HERMIA
:Felszabadítlak, hogy többé ne láss. -
:Utált körödből most megyek tova;
:Ha él, ha nem: engem ne láss soha.
:''(El)''
| HERMIA
:A privilege never to see me more.—
:And from thy hated presence part I so
:See me no more whether he be dead or no.
:''Exit.''
|-
| DEMETRIUS
:Minek kövessem, míg igy dühödik
:Jobb ittmaradnom egy kis ideig.
:Búm a teherrel súlyosbnak találom,
:Mellyel adós neki a bukott álom;
:Hadd rója most le, vagy csak részbeli
:Kamatját is: hagyom törleszteni. ''(Lefekszik)''
| DEMETRIUS
:There is no following her in this fierce vein
:Here, therefore, for a while I will remain.
:So sorrow's heaviness doth heavier grow
:For debt that bankrupt sleep doth sorrow owe;
:Which now in some slight measure it will pay,
:If for his tender here I make some stay.
:''Lies down.''
|-
| OBERON
:Puck, mit miveltél! mily nagy baklövés!
:Most egy igaz szerelmest a nedű
:Varázsa által megront bűvöd, és
:A hű lett csalfa, nem a csalfa hű.
:
| OBERON
:What hast thou done? thou hast mistaken quite,
:And laid the love-juice on some true-love's sight
:Of thy misprision must perforce ensue
:Some true love turn'd, and not a false turn'd true.
|-
| PUCK
:Rendes dolog: hogy míg hű marad egy,
:Az eskübontó milliókra megy.
| PUCK
:Then fate o'er-rules, that, one man holding troth,
:A million fail, confounding oath on oath.
|-
| OBERON
:Repülj szélgyorsasággal e cserén át
:Ne nyúgodj, míg föl nem leled Helénát,
:Szerelmi gondban ő beteg, sohajt,
:Halvány szegényke, szenved annyi bajt.
:Te holmi káprázattal csald elő,
:Ha ez fölébred, már itt legyen ő.
:
| OBERON
:About the wood go, swifter than the wind,
:And Helena of Athens look thou find
:All fancy-sick she is, and pale of cheer,
:With sighs of love, that costs the fresh blood dear.
:By some illusion see thou bring her here;
:I'll charm his eyes against she do appear.
|-
| PUCK
:Futok, repűlök; így ni, la!
:Gyorsabban, mint tatár nyila.
:''(El)''
| PUCK
:I go, I go; look how I go,—
:Swifter than arrow from the Tartar's bow.
:''Exit.''
|-
| OBERON
:Bíborszínü kis virág,
:Melyet Ámor íve lőtt,
:Önts szemére báj-erőt,
:Hogy, ha ébred s látja őt,
:Benne leljen égi nőt,
:Mint ott Vénus, oly dicsőt. -
:No, ha ébredsz s látod őt,
:Tőle kérd a gyógyerőt.
:''Puck visszajő''
:
| OBERON
: Flower of this purple dye,
: Hit with Cupid's archery,
: Sink in apple of his eye!
: When his love he doth espy,
: Let her shine as gloriously
: As the Venus of the sky.—
: When thou wak'st, if she be by,
: Beg of her for remedy.
:''Re-enter PUCK.''
|-
| PUCK
:Tündér táborunk feje!
:Ím Heléna, és vele
:Az elvétett hű legény,
:Ki szerelmet esd szegény.
:Nézzük: úgye? furcsa baj
:Be bolond az ember faj!
| PUCK
: Captain of our fairy band,
: Helena is here at hand,
: And the youth mistook by me
: Pleading for a lover's fee;
: Shall we their fond pageant see?
: Lord, what fools these mortals be!
|-
| OBERON
:Állj idébb; a neszre majd,
:Melyet ütnek, ébred ez.
:
| OBERON
: Stand aside: the noise they make
: Will cause Demetrius to awake.
|-
| PUCK
:S kettő egy után sohajt;
:E bizony jó tréfa lesz.
:Nincs nekem oly mulatság
:Mint az összevisszaság.
:''Lysander és Heléna jőnek''
| PUCK
: Then will two at once woo one,—
: That must needs be sport alone;
: And those things do best please me
: That befall preposterously.
:''Enter LYSANDER and HELENA.''
|-
| LYSANDER
:Csak azt ne mondd, hogy gúnyból hódolok;
:Gúny és nevetség nem hullajt könyet;
:Nézd, sírva esküszöm, s amely dolog
:Könnyel fogant, gyanúba nem jöhet.
:Hogy volna ez csúfság? hogy nézed annak
:Őszinte zálogit igaz szavamnak?
| LYSANDER
:Why should you think that I should woo in scorn?
: Scorn and derision never come in tears.
:Look when I vow, I weep; and vows so born,
: In their nativity all truth appears.
:How can these things in me seem scorn to you,
:Bearing the badge of faith, to prove them true?
|-
| HELÉNA
:Mind többre-többre mén az álkodás.
:Eskü öl esküt: ó, ördögi szentség!
:Mind Hermiáé volt e fogadás
:Mérj esküt esküvel, nem lesz különbség;
:Tedd serpenyőbe az enyim, s övét,
:Egyforma könnyűk, mint hitvány meséd.
| HELENA
:You do advance your cunning more and more.
: When truth kills truth, O devilish-holy fray!
:These vows are Hermia's: will you give her o'er?
: Weigh oath with oath, and you will nothing weigh
:Your vows to her and me, put in two scales,
:Will even weigh; and both as light as tales.
|-
| LYSANDER
:Nem volt eszem, hogy néki esküvém.
| LYSANDER
:I had no judgment when to her I swore.
|-
| HELÉNA
:Most sincs, ha megtöröd, azt mondom én.
| HELENA
:Nor none, in my mind, now you give her o'er.
|-
| LYSANDER
:Demetrius nem érted, érte lángol.
| LYSANDER
:Demetrius loves her, and he loves not you.
|-
| DEMETRIUS
:''(felserken)''
:Helén, te nimfa, istennő, remek!
:Ó, mert mihez hasonlók e szemek!
:Kristály ehhez sár. Ó, és hogy dagad
:E csókoló cseresznye: ajakad!
:Taurus hegyormán a fehér fagyott hó,
:Mit a fölszél tisztára söpre, holló
:A te kezedhez. Ó, e fejdelem-
:Fehér színt hagyd csókkal pecsétlenem!
| DEMETRIUS
:''Awaking.''
:O Helen, goddess, nymph, perfect, divine!
:To what, my love, shall I compare thine eyne?
:Crystal is muddy. O, how ripe in show
:Thy lips, those kissing cherries, tempting grow!
:That pure congealed white, high Taurus' snow,
:Fann'd with the eastern wind, turns to a crow
:When thou hold'st up thy hand: O, let me kiss
:This princess of pure white, this seal of bliss!
|-
| HELÉNA
:Szégyen! gyalázat! így rám esni mind;
:Csúfot belőlem űzni terv szerint;
:Ha lovag-érzés volna bennetek,
:Nem hagyna ily bántalmat tennetek.
:Tudom, gyülöltök: hát gyülölni sem
:Birtok, csupán gúnyt űzve kettesen?
:Volnátok férfi, mint így szemre-főre,
:Tekint’nétek bizony a gyenge nőre
:Miért ez eskü, bók, túlzó magaszt,
:Midőn gyűlöltök szívből, tudom azt.
:Vágytársak lévén Hermiát szeretni,
:Vetélkedtek Helénát kinevetni.
:Be hősi tett, be férfias merény,
:Könnyet facsarni gúnnyal egy szegény
:Leány szeméből! Tenné azt nevelt
:Igy sértegetni gyönge szűz kebelt,
:Csak, mert türelmét szegni kedve telt?
| HELENA
:O spite! O hell! I see you all are bent
:To set against me for your merriment.
:If you were civil, and knew courtesy,
:You would not do me thus much injury.
:Can you not hate me, as I know you do,
:But you must join in souls to mock me too?
:If you were men, as men you are in show,
:You would not use a gentle lady so;
:To vow, and swear, and superpraise my parts,
:When I am sure you hate me with your hearts.
:You both are rivals, and love Hermia;
:And now both rivals, to mock Helena
:A trim exploit, a manly enterprise,
:To conjure tears up in a poor maid's eyes
:With your derision! None of noble sort
:Would so offend a virgin, and extort
:A poor soul's patience, all to make you sport.
|-
| LYSANDER
:Nem szép, Demetrius, ne tégy ilyet;
:Tudom, hogy Hermiáért ég szived,
:S én tiszta szívből önként rád hagyom,
:Szerelméből ami részem vágyon,
:S Helénához te hagyj egész jogot,
:Kit szeretek, halálig is fogok.
| LYSANDER
:You are unkind, Demetrius; be not so;
:For you love Hermia: this you know I know
:And here, with all good will, with all my heart,
:In Hermia's love I yield you up my part;
:And yours of Helena to me bequeath,
:Whom I do love and will do till my death.
|-
| HELÉNA
:No, ember ennyi gúnyt még nem lehellett.
| HELENA
:Never did mockers waste more idle breath.
|-
| DEMETRIUS
:Lysander, csak maradj Hermia mellett,
:Ő nem kell, s ha szerettem, vége már.
:Őnála vendég volt szivem, de már
:Helénájához megtért, mint haza,
:Ott is marad.
| DEMETRIUS
:Lysander, keep thy Hermia; I will none
:If e'er I lov'd her, all that love is gone.
:My heart to her but as guest-wise sojourn'd;
:And now to Helen is it home return'd,
:There to remain.
|-
| LYSANDER
::Helén, nem igaz a!
| LYSANDER
::Helen, it is not so.
|-
| DEMETRIUS
:Meg ne hazudtold, ha nem ismered
:- Mert meglakolsz—igaz hűségemet. -
:Ott jön a kedves, ki téged szeret.
:''Hermia jő''
| DEMETRIUS
:Disparage not the faith thou dost not know,
:Lest, to thy peril, thou aby it dear.—
:Look where thy love comes; yonder is thy dear.
:''Enter HERMIA.''
|-
| HERMIA
:Az éj, ki a szem tisztét elveszi,
:Fülünk hallásra élesbbé teszi,
:S amennyi részben csökkenté a látást,
:A hallószervnek ád megannyi rá’dást.
:Szemem, Lysander, téged nem lele,
:Fülem hangod nyomán vezérele.
:De mér’ hagyál ott oly gyöngédtelen?
| HERMIA
:Dark night, that from the eye his function takes,
:The ear more quick of apprehension makes;
:Wherein it doth impair the seeing sense,
:It pays the hearing double recompense:—
:Thou art not by mine eye, Lysander, found;
:Mine ear, I thank it, brought me to thy sound.
:But why unkindly didst thou leave me so?
|-
| LYSANDER
:Maradhat-é, kit űz a szerelem?
| LYSANDER
:Why should he stay whom love doth press to go?
|-
| HERMIA
:Lysandert tőlem szerelem? Miféle?
| HERMIA
:What love could press Lysander from my side?
|-
| LYSANDER
:Saját szerelmem: a bájos Heléne,
:Ki az éjt dicsőbben aranyozza meg,
:Mint ott ama tüzes O-k, s fényszemek.
:Mit jársz utánam? vagy nem érted el,
:Hogy útálatból szöktem tőled el?
| LYSANDER
:Lysander's love, that would not let him bide,—
:Fair Helena,—who more engilds the night
:Than all yon fiery oes and eyes of light.
:Why seek'st thou me? could not this make thee know
:The hate I bare thee made me leave thee so?
|-
| HERMIA
:Nem, e szavad nem érzésből jövő.
| HERMIA
:You speak not as you think; it cannot be.
|-
| HELÉNA
:No lám! ez is egy összeesküvő.
:Ó, értem, hárman összefogtatok,
:Hogy velem ily galádul bánjatok.
:Rossz Hermia, te hálátlan leány!
:Együtt ezekkel fúvod a követ,
:Hogy, mint csalétek, gúny-verembe csalj?
:Hát mind ama közös terv, fogadott
:Testvéri hűség, jól telt kedves órák,
:Midőn szidtuk a gyorslábú időt,
:Ha válni kelle—mind felejtve van?
:El iskolánk? az ártatlan gyerekkor?
:S midőn, két művész istennő gyanánt,
:Együtt teremténk tűvel egy virágot,
:Egy mintaképről, és egy pamlagon,
:Egy dalt csicsergve, egy hangkulcs szerint,
:Mintha kezünk, keblünk, elménk, szavunk
:Csak egy lett volna.—Így növénk együtt,
:Mint összeforradt két cseresznye, mely
:Elválva látszik, válva mégis egy;
:Mint egy kocsányon termett pár bogyó;
:Ránézve két test, benne szív csak egy;
:Vagy mint címerben lévő két paizs,
:Egy úr sajátja, egy sisak födi.
:S te szétszakítnád régi szent frigyünk,
:Hogy sértegetni férfiakhoz állj?
:Ez nem barátság, nem leányhoz illő
:Ezért nemünk is megró, nemcsak én,
:Habár csak én érzem bántalmidat.
| HELENA
:Lo, she is one of this confederacy!
:Now I perceive they have conjoin'd all three
:To fashion this false sport in spite of me.
:Injurious Hermia! most ungrateful maid!
:Have you conspir'd, have you with these contriv'd,
:To bait me with this foul derision?
:Is all the counsel that we two have shar'd,
:The sisters' vows, the hours that we have spent,
:When we have chid the hasty-footed time
:For parting us,—O, is all forgot?
:All school-days' friendship, childhood innocence?
:We, Hermia, like two artificial gods,
:Have with our needles created both one flower,
:Both on one sampler, sitting on one cushion,
:Both warbling of one song, both in one key;
:As if our hands, our sides, voices, and minds,
:Had been incorporate. So we grew together,
:Like to a double cherry, seeming parted;
:But yet a union in partition,
:Two lovely berries moulded on one stem
:So, with two seeming bodies, but one heart;
:Two of the first, like coats in heraldry,
:Due but to one, and crowned with one crest.
:And will you rent our ancient love asunder,
:To join with men in scorning your poor friend?
:It is not friendly, 'tis not maidenly
:Our sex, as well as I, may chide you for it,
:Though I alone do feel the injury.
|-
| HERMIA
:Bámúlok e tüzes beszédiden;
:Nem én gunyollak: úgy látszik, te engem.
| HERMIA
:I am amazed at your passionate words
:I scorn you not; it seems that you scorn me.
|-
| HELÉNA
:Hát nem te kiszletéd gúnyból reám
:Lysandert, hogy szemem s arcom dicsérje?
:S Demetriust, a másik kedvesed,
:(Ki az imént még lábbal rugdosa)
:Hogy nimfa, égi, istennő, remek
:Névvel ruházzon? Mért beszél ily’et,
:Ha gyűlöl engem? És mért, hogy Lysander
:Tagadja lángját, mellyel keble dús
:Irántad, és nekem szinlel szerelmet,
:Ha nem te kisztéd, ha tudtodra nincs?
:Bár, mint te, oly kapós én nem vagyok,
:Nincs annyi kedvesem, se oly szerencsém,
:De, hogy viszonzás nélkül kell szeretnem,
:Megszánnod illenék, nem gúnyolódni.
| HELENA
:Have you not set Lysander, as in scorn,
:To follow me, and praise my eyes and face?
:And made your other love, Demetrius,—
:Who even but now did spurn me with his foot,—
:To call me goddess, nymph, divine, and rare,
:Precious, celestial? Wherefore speaks he this
:To her he hates? and wherefore doth Lysander
:Deny your love, so rich within his soul,
:And tender me, forsooth, affection,
:But by your setting on, by your consent?
:What though I be not so in grace as you,
:So hung upon with love, so fortunate;
:But miserable most, to love unlov'd?
:This you should pity rather than despise.
|-
| HERMIA
:Nem foghatom meg, amiket beszélsz.
| HERMIA
:I understand not what you mean by this.
|-
| HELÉNA
:Csak rajta hát! úgy! ölts szent képeket
:S vond félre a szád, ha háttal leszek;
:Csak integessetek; szép tréfa ez,
:Jól végrejátszva krónikába méltó.
:Ha volna érzés, illem bennetek,
:Nem tűztök engem ilyen célra ki.
:Jó mulatást; egyrészt magam hibája;
:Enyhíti majd távollét, vagy halál.
| HELENA
:Ay, do persever, counterfeit sad looks,
:Make mows upon me when I turn my back;
:Wink each at other; hold the sweet jest up
:This sport, well carried, shall be chronicled.
:If you have any pity, grace, or manners,
:You would not make me such an argument.
:But fare ye well: 'tis partly my own fault;
:Which death, or absence, soon shall remedy.
|-
| LYSANDER
:Várj, szép Heléna! halld mentségemet.
:Szerelmem, éltem, lelkem, szép Heléna!
| LYSANDER
:Stay, gentle Helena; hear my excuse;
:My love, my life, my soul, fair Helena!
|-
| HELÉNA
:Ez már dicső!
| HELENA
:O excellent!
|-
| HERMIA
::Ne gúnyold, édesem!
| HERMIA
::Sweet, do not scorn her so.
|-
| DEMETRIUS
:Ha nem fog a kérés: megtiltom ''én''.
| DEMETRIUS
:If she cannot entreat, I can compel.
|-
| LYSANDER
:Tilalmad annyi, mint kérése volt
:Fenyegetésed nem hatalmasabb,
:Mint az ő léha esdeklései.
:Helén, szeretlek, mondom, életemre!
:S úgy esküszöm rá, hogy feláldozom
:Az ellen, ki tagadná, hogy szeretlek.
| LYSANDER
:Thou canst compel no more than she entreat;
:Thy threats have no more strength than her weak prayers.—
:Helen, I love thee; by my life I do;
:I swear by that which I will lose for thee
:To prove him false that says I love thee not.
|-
| DEMETRIUS
:No, én azt mondom hogy jobban szeretlek.
| DEMETRIUS
:I say I love thee more than he can do.
|-
| LYSANDER
:Ha mondod, állj ki, tettel bizonyítsd.
| LYSANDER
:If thou say so, withdraw, and prove it too.
|-
| DEMETRIUS
:Jer hát—
| DEMETRIUS
:Quick, come,—
|-
| HERMIA
::Lysander, mit jelentsen ez?
| HERMIA
::Lysander, whereto tends all this?
|-
| LYSANDER
:Odább, te szerecsen!
| LYSANDER
:Away, you Ethiope!
|-
| DEMETRIUS
::Nem! nem fog ő -
:Csak úgy mutatja; teszed úgye, mintha
:Jönnél, de nem jössz. Gyáva hős, eredj!
| DEMETRIUS
::No, no, sir:—he will
:Seem to break loose; take on as you would follow
:But yet come not. You are a tame man; go!
|-
| LYSANDER
:Bocsáss, te macska, bojtorján, te, te!
:Mert úgy lerázlak, mint hitvány kigyót.
| LYSANDER
:Hang off, thou cat, thou burr: vile thing, let loose,
:Or I will shake thee from me like a serpent.
|-
| HERMIA
:Mily durvaság ez? Hogy váltál ilyenné,
:Kedves?
| HERMIA
:Why are you grown so rude? what change is this,
:Sweet love?
|-
| LYSANDER
:Kedves? odább, cirmos tatár!
:Te undok gyógyszer, te gyülölt ital!
| LYSANDER
::Thy love! out, tawny Tartar, out!
:Out, loathed medicine! hated potion, hence!
|-
| HERMIA
:Nem tréfa ez?
| HERMIA
:Do you not jest?
|-
| HELÉNA
::Dehogynem; a tiéd is.
| HELENA
::Yes, sooth; and so do you.
|-
| LYSANDER
:Demetrius, én állok a szavamnak.
| LYSANDER
:Demetrius, I will keep my word with thee.
|-
| DEMETRIUS
:''Kötés'' jobb volna; mert lám visszatart
:Gyenge kötés is; nem bízom szavadba.
| DEMETRIUS
:I would I had your bond; for I perceive
:A weak bond holds you; I'll not trust your word.
|-
| LYSANDER
:Mi! Hát megüssem, megverjem, megöljem?
:Bár gyűlölöm, csak nem bántom talán?
| LYSANDER
:What! should I hurt her, strike her, kill her dead?
:Although I hate her, I'll not harm her so.
|-
| HERMIA
:Bánthatsz-e jobban, mint gyülöleteddel?
:Gyülölsz! miért? Ó, jaj! mi dolog ez?
:Nem Hermia vagyok? s te nem Lysander?
:Rútabb se volnék tán, mint azelőtt.
:Hisz még szerettél csak ez éjjel is,
:S elhagytál volna, (ó, ne adja Isten!),
:Nem tréfa ez?
| HERMIA
:What! can you do me greater harm than hate?
:Hate me! wherefore? O me! what news, my love?
:Am not I Hermia? Are not you Lysander?
:I am as fair now as I was erewhile.
:Since night you lov'd me; yet since night you left me
:Why then, you left me,—O, the gods forbid!—
:In earnest, shall I say?
|-
| LYSANDER
::Akár megesküszöm.
:Én többé látni sem óhajtalak.
:Reményt se táplálj, nincs kérdés, se kétség;
:Nem tréfa, szent való, elhidd bizonnyal
:Gyülöllek és Helénát szeretem.
| LYSANDER
::Ay, by my life;
:And never did desire to see thee more.
:Therefore be out of hope, of question, doubt,
:Be certain, nothing truer; 'tis no jest
:That I do hate thee and love Helena.
|-
| HERMIA
:Ó, jaj!—te szemfényvesztő! te virágmoly!
:Szerelem tolvaja te! Azért jövél,
:Hogy éjjel ellopd kedvesem szivét?
| HERMIA
:O me! you juggler! you cankerblossom!
:You thief of love! What! have you come by night,
:And stol'n my love's heart from him?
|-
| HELÉNA
:Szép, szép; bizony szép! Hát nincs benned egy csöpp
:Leány-szemérem, vagy tartózkodás?
:Nem nyugszol, amig gyöngéd nyelvem is
:Ki nem tör ellened? Te váz, te báb, te!
| HELENA
::Fine, i' faith!
:Have you no modesty, no maiden shame,
:No touch of bashfulness? What! will you tear
:Impatient answers from my gentle tongue?
:Fie, fie! you counterfeit, you puppet, you!
|-
| HERMIA
:Még báb? dehogy! Most értem a bibét
:Ő termetünket hasonlíttatá
:Egymással össze: hogy ő lám magas,
:Ő ilyen-olyan szál derék személy,
:Mig végre győzött nyurga termete. -
:Azért növél hát oly nagyot kegyében,
:Mert én ily törpe, ily kicsiny vagyok?
:Milyen kicsiny, te? te festett karó, he?
:Milyen kicsiny, he? csak nem oly kicsiny,
:Hogy fel ne érje körmöm a szemed?
| HERMIA
:Puppet! why so? Ay, that way goes the game.
:Now I perceive that she hath made compare
:Between our statures; she hath urg'd her height;
:And with her personage, her tall personage,
:Her height, forsooth, she hath prevail'd with him.—
:And are you grown so high in his esteem
:Because I am so dwarfish and so low?
:How low am I, thou painted maypole? speak;
:How low am I? I am not yet so low
:But that my nails can reach unto thine eyes.
|-
| HELÉNA
:Kérlek, ha gúnyolódtok is, urak,
:Ne hagyjatok: sosem voltam hamis
:Civódni, mint ő, semmi hajlamom,
:Igazi lány vagyok a gyávaságban
:Ne hagyjátok rám jőni, hogy megüssön.
:S ne gondoljátok, hogy mivel kisebb,
:Birok vele.
| HELENA
:I pray you, though you mock me, gentlemen,
:Let her not hurt me. I was never curst;
:I have no gift at all in shrewishness;
:I am a right maid for my cowardice;
:Let her not strike me. You perhaps may think,
:Because she is something lower than myself,
:That I can match her.
|-
| HERMIA
::Kisebb! no lám, megint.
| HERMIA
::Lower! hark, again.
|-
| HELÉNA
:Ne bosszankodjál, édes Hermiám,
:Hisz jól tudod, mindig szerettelek,
:Sosem vétettem, őrzém titkaid,
:Kivéve most egyszer Demetriusnak
:Sugtam meg éji elszökésteket.
:Ő jött utánad, én meg őutána;
:De elszidott, s ijesztgetett nagyon,
:Hogy megver, megtapos, sőt hogy megöl.
:Most hát, ha békén hagytok, elmegyek,
:Bolondságimmal, vissza Athenébe,
:És nem bolyongok itt. Eresszetek
:Lám, mily bohó és együgyű vagyok.
| HELENA
:Good Hermia, do not be so bitter with me.
:I evermore did love you, Hermia;
:Did ever keep your counsels; never wrong'd you;
:Save that, in love unto Demetrius,
:I told him of your stealth unto this wood
:He follow'd you; for love I follow'd him;
:But he hath chid me hence, and threaten'd me
:To strike me, spurn me, nay, to kill me too
:And now, so you will let me quiet go,
:To Athens will I bear my folly back,
:And follow you no farther. Let me go
:You see how simple and how fond I am.
|-
| HERMIA
:No hát eredj. Ki gátol, hogy ne menj?
| HERMIA
:Why, get you gone: who is't that hinders you?
|-
| HELÉNA
:Ez a bohó szív, amely ittmarad.
| HELENA
:A foolish heart that I leave here behind.
|-
| HERMIA
:Lysandernél, ugy-é?
| HERMIA
:What! with Lysander?
|-
| HELÉNA
::Demetriusnál.
| HELENA
::With Demetrius.
|-
| LYSANDER
:Ne félj, Heléna: egy ujjal se bánt.
| LYSANDER
:Be not afraid; she shall not harm thee, Helena.
|-
| DEMETRIUS
:Nem ám! dacára, hogy ''te'' pártolod.
| DEMETRIUS
:No, sir, she shall not, though you take her part.
|-
| HELÉNA
:Jaj, ez nagyon gonosz, ha megharagszik,
:Szilaj volt már az oskolában is.
:S nagyon erős tud lenni, bár kicsiny.
| HELENA
:O, when she's angry, she is keen and shrewd
:She was a vixen when she went to school;
:And, though she be but little, she is fierce.
|-
| HERMIA
:Megint kicsiny? alacsony meg kicsiny?
:Eltűritek, hogy így csúffá teszen?
:Bocsássatok rá.
| HERMIA
:Little again! nothing but low and little!—
:Why will you suffer her to flout me thus?
:Let me come to her.
|-
| LYSANDER
::Elmenj, törpe jószág!
:Te cseppnyi-csepp, te kis göcs, te parányi,
:Te makkopáncs.
| LYSANDER
::Get you gone, you dwarf;
:You minimus, of hind'ring knot-grass made;
:You bead, you acorn.
|-
| DEMETRIUS
::Be kész vagy egy olyan
:Mellett, ki megveti szolgálatod.
:Ne törd magad; ne szólj Heléna mellett;
:Pártját se fogd, mert hogyha még iránta
:Csak legkisebb szerelmet is mutatsz,
:Torkodra forr.
| DEMETRIUS
::You are too officious
:In her behalf that scorns your services.
:Let her alone: speak not of Helena;
:Take not her part; for if thou dost intend
:Never so little show of love to her,
:Thou shalt aby it.
|-
| LYSANDER
::No már nem csüng nyakamban.
:Kövess, ha mersz; lássuk, melyőnk joga
:Helénához különb: enyim? tied?
| LYSANDER
::Now she holds me not;
:Now follow, if thou dar'st, to try whose right,
:Of thine or mine, is most in Helena.
|-
| DEMETRIUS
:Kövesselek? lépést tartok veled.
:''Lysander és Demetrius el''
| DEMETRIUS
:Follow! nay, I'll go with thee, cheek by jole.
:''Exeunt LYSANDER and DEMETRIUS.''
|-
| HERMIA
:No, szép kisasszony! ez mind a te műved.
:Csak ne osonj el.
| HERMIA
:You, mistress, all this coil is 'long of you
:Nay, go not back.
|-
| HELÉNA
::Nem hiszek neked,
:S gyülölt körödben nem időzhetek.
:Kezed cibálni gyorsabb, mint enyém,
:De lábam hosszabb, így elfutok én.
:''(El)''
| HELENA
::I will not trust you, I;
:Nor longer stay in your curst company.
:Your hands than mine are quicker for a fray;
:My legs are longer though, to run away.
:''Exit.''
|-
| HERMIA
:S mit mondjak erre? Csak bámulok én.
:''(El)''
| HERMIA
:I am amaz'd, and know not what to say.
:''Exit, pursuing HELENA.''
|-
| OBERON
:Ez a te munkád: mindig ily bakot lősz,
:Vagy készakarva is dévajkodol.
:
| OBERON
:This is thy negligence: still thou mistak'st,
:Or else commit'st thy knaveries willfully.
|-
| PUCK
:Árnyak királya, hidd meg, tévedés.
:Nem azt mondád-e, hogy megismerem
:Athéni öltözetrül emberem?
:És annyiban nem jártam el hibásan,
:Hogy átheni szemére hullt varázsam;
:És annyiban még jó, hogy így esett,
:Mert e kocódás furcsa egy eset.
| PUCK
:Believe me, king of shadows, I mistook.
:Did not you tell me I should know the man
:By the Athenian garments he had on?
:And so far blameless proves my enterprise
:That I have 'nointed an Athenian's eyes
:And so far am I glad it so did sort,
:As this their jangling I esteem a sport.
|-
| OBERON
:Most viadalra helyet nézni járnak
:Vess hát, Robin; az éjre felleg-árnyat;
:A csillagos menny boltját vastagon
:Fedd barna köddel, mint az Acheron,
:Vezesd tévútra úgy e két konok
:Szerelmest, hogy veszitsenek nyomot.
:S majd a Lysander hangját vedd elő,
:Bosszantsd Demetriust, míg tűzbe jő;
:Majd mint Demetrius, szórj szitkokat,
:Csald messzi egymástól az ifjakat,
:Mig homlokukra, verdő szárnyon, ólom
:Lábbal csúsz a halált utánzó álom
:Akkor Lysandernek facsard szemébe
:Ezt a füvet: van oly erő levébe,
:Hogy róla minden bűbáj tűnni fog
:S a szemgolyó szokott fénnyel forog.
:Ha ébrednek, mind e visszavonás
:Álom legyen csak, meddő látomás.
:És Athenébe visszatérjenek,
:Halálig tartó frigyben éljenek.
:Mig ebbe’ jársz, én elkérem, megyek,
:Királynémtól az indus gyermeket;
:Szemét az ocsmány bű alól feloldom,
:S szent lesz a békesség, a régi módon.
:
| OBERON
:Thou seest these lovers seek a place to fight;
:Hie therefore, Robin, overcast the night;
:The starry welkin cover thou anon
:With drooping fog, as black as Acheron,
:And lead these testy rivals so astray
:As one come not within another's way.
:Like to Lysander sometime frame thy tongue,
:Then stir Demetrius up with bitter wrong;
:And sometime rail thou like Demetrius;
:And from each other look thou lead them thus,
:Till o'er their brows death-counterfeiting sleep
:With leaden legs and batty wings doth creep
:Then crush this herb into Lysander's eye;
:Whose liquor hath this virtuous property,
:To take from thence all error with his might
:And make his eyeballs roll with wonted sight.
:When they next wake, all this derision
:Shall seem a dream and fruitless vision;
:And back to Athens shall the lovers wend
:With league whose date till death shall never end.
:Whiles I in this affair do thee employ,
:I'll to my queen, and beg her Indian boy;
:And then I will her charmed eye release
:From monster's view, and all things shall be peace.
|-
| PUCK
:Uram, siessünk; ím gyorsan szegik
:Az éj sárkányi a föld fellegit;
:Im Aurora követje már közelget,
:Fényes világa minden kósza lelket
:A cinterembe űz; s a kárhozottak
:Kik átalút- s folyamsírban nyugodtak,
:Mind féregágyba visszamentenek,
:Hogy a napfény ne lássa szégyenek,
:Mely napvilágról önkint számüzé
:S örökre az éj árnyai közé.
| PUCK
:My fairy lord, this must be done with haste,
:For night's swift dragons cut the clouds full fast;
:And yonder shines Aurora's harbinger,
:At whose approach ghosts, wandering here and there,
:Troop home to churchyards: damned spirits all,
:That in cross-ways and floods have burial,
:Already to their wormy beds are gone;
:For fear lest day should look their shames upon
:They wilfully exile themselves from light,
:And must for aye consort with black-brow'd night.
|-
| OBERON
:De mi nemesebb szellemek vagyunk,
:Mert én a Hajnal kedvesével is
:Gyakran vadászva járom a pagonyt,
:Míg napkelet kapúja lángot ont,
:S tengerre tárva ékes szárnyait,
:Arannyá festi zöld hullámait.
:Te mindazáltal ne időzz, siess,
:Hogy virradatra készen itt lehess.
:''(El)''
:
| OBERON
:But we are spirits of another sort
:I with the morning's love have oft made sport;
:And, like a forester, the groves may tread
:Even till the eastern gate, all fiery-red,
:Opening on Neptune with fair blessed beams,
:Turns into yellow gold his salt-green streams.
:But, notwithstanding, haste; make no delay
:We may effect this business yet ere day.
:''Exit OBERON.''
|-
| PUCK
: Fel s alá, fel s alá,
: Hordom őket fel s alá;
: Falu, város fél, ha lát;
: Goblin, hurcold fel s alá!
:Itt jő egyik.
:''Lysander jő''
| PUCK
: Up and down, up and down;
: I will lead them up and down
: I am fear'd in field and town.
: Goblin, lead them up and down.
:Here comes one.
:''Enter LYSANDER.''
|-
| LYSANDER
:Hol vagy, Demetrius, te büszke? szólj!
:
| LYSANDER
:Where art thou, proud Demetrius? speak thou now.
|-
| PUCK
:Itt, itt gazember! készen. Hát te hol?
| PUCK
:Here, villain; drawn and ready. Where art thou?
|-
| LYSANDER
:Megyek, no!
:
| LYSANDER
:I will be with thee straight.
|-
| PUCK
::Jer hát; víni jobb e hely
:S egyenlőbb.
:''Lysander a hang után el. Demetrius jő''
| PUCK
::Follow me, then,
:To plainer ground.
:''Exit LYSANDER as following the voice.''
:''Enter DEMETRIUS.''
|-
| DEMETRIUS
::Hé! Lysander! hát felelj.
:Te nyúl, te gyáva! elszöktél ugye?
:Hová rejtéd a bőröd? Itt vagy-e?
:
| DEMETRIUS
::Lysander! speak again.
:Thou runaway, thou coward, art thou fled?
:Speak. In some bush? where dost thou hide thy head?
|-
| PUCK
:Te gyáva szájhős! teli kérkeded
:A bokrokat s a csillagos eget
:S nem mersz kiállni? jer, gaz fattyuja!
:Vesszőre várlak: mert hitvány pulya,
:Ki fegyvert vonna rád.
| PUCK
:Thou coward, art thou bragging to the stars,
:Telling the bushes that thou look'st for wars,
:And wilt not come? Come, recreant; come, thou child;
:I'll whip thee with a rod: he is defiled
:That draws a sword on thee.
|-
| DEMETRIUS
::Ott vagy? megállj!
:
| DEMETRIUS
::Yea, art thou there?
|-
| PUCK
:Kövesd a hangom: víni jobb e táj.
:''Demetrius és Puck el. Lysander visszajő''
| PUCK
:Follow my voice; we'll try no manhood here.
:''Exeunt.''
:''Re-enter LYSANDER.''
|-
| LYSANDER
:Ő fut előlem, mégis ő dacol,
:Amerre hí, megyek, s nincs ott sehol.
:A gazfi gyorsabb lábú, mint magam,
:Váltig futottam, de ő meg rohan;
:El is buktam: sötét van, zord a hely;
:Lenyugszom. Áldott napvilág, jövel. ''(Lefekszik)''
:Csak egyszer lássam szürke fényedet
:Majd megtalálom, hogy megemleget.
:''(Elalszik)''
:''Puck és Demetrius visszajő''
:
| LYSANDER
:He goes before me, and still dares me on;
:When I come where he calls, then he is gone.
:The villain is much lighter heeled than I
:I follow'd fast, but faster he did fly;
:That fallen am I in dark uneven way,
:And here will rest me. Come, thou gentle day!
:''Lies down.''
:For if but once thou show me thy grey light,
:I'll find Demetrius, and revenge this spite.
:''Sleeps.''
:''Re-enter PUCK and DEMETRIUS.''
|-
| PUCK
:Ha! ha! ha! nyúlszivű; lám elmaradsz!
| PUCK
:Ho, ho, ho, ho! Coward, why com'st thou not?
|-
| DEMETRIUS
:Várj meg, ha mersz, no! de jól tudom azt,
:Csak bújsz előlem, zugról zugra mész,
:S nem mersz megállni, hogy szemembe nézz.
:No, merre vagy hát?
:
| DEMETRIUS
:Abide me, if thou dar'st; for well I wot
:Thou runn'st before me, shifting every place;
:And dar'st not stand, nor look me in the face.
:Where art thou?
|-
| PUCK
::Itt la: ide gyer!
| PUCK
::Come hither; I am here.
|-
| DEMETRIUS
:Nem; mert bolonditsz. De nem viszed el
:Csak én szemedbe lássak napvilágon!
:Most menj dolgodra. Szörnyü bágyadtságom
:E gyepre hosszan nyúlni kényszerít.
:Várj el, mihelyt a napfény közelít. ''(Lefekszik s elalszik)''
:''Heléna jő''
| DEMETRIUS
:Nay, then, thou mock'st me.
:Thou shalt buy this dear,
:If ever I thy face by daylight see
:Now, go thy way. Faintness constraineth me
:To measure out my length on this cold bed.—
:By day's approach look to be visited.
:''Lies down and sleeps.''
:''Enter HELENA.''
|-
| HELÉNA
:Ó, terhes éj! hosszú, unalmas éj!
:Rövidülj már; s te, reggel, hozz vigaszt,
:Hogy hazatérjek a nap fényinél
:Ezektől, kiket köröm úgy riaszt.
:S te, ki nem mindig futsz a bú szemétől,
:Ó, vonj el, álom, a magam körétől.
:''Elalszik''
:
| HELENA
:O weary night, O long and tedious night,
:Abate thy hours! Shine comforts from the east,
:That I may back to Athens by daylight,
:From these that my poor company detest:—
:And sleep, that sometimes shuts up sorrow's eye,
:Steal me awhile from mine own company.
:''Sleeps.''
|-
| PUCK
: Még csak három? Egy híján
: Kétszer kettő férfi, lány,
: Jön az is, de halovány.
: Ámor úrfi nagy zsivány,
: Tőle ily bolond a lyány.
:''Hermia jő''
| PUCK
: Yet but three? Come one more;
: Two of both kinds makes up four.
: Here she comes, curst and sad:—
: Cupid is a knavish lad,
: Thus to make poor females mad.
:''Enter HERMIA.''
|-
| HERMIA
:Soha ily aléltság! ennyi leverő!
:Megtépve tüskén, ázva harmaton
:Nem járni, bennem csúszni sincs erő;
:Lábam nem oly gyors, mint kivánatom.
:Virradtig itten egyet pihenek.
:Ég, óvd Lysandert, ha megküzdenek!:''(Lefekszik)''
:
| HERMIA
:Never so weary, never so in woe,
: Bedabbled with the dew, and torn with briers;
:I can no further crawl, no further go;
: My legs can keep no pace with my desires.
:Here will I rest me till the break of day.
:Heavens shield Lysander, if they mean a fray!
:''Lies down.''
|-
| PUCK
::Úgy, úgy,
::Jól aludj
::Hadd kenem
::Szerelem-
::Vert szemedre
::Gyógyszerem.
: ''( A nedvet Lysander szemébe facsarva)''
::Ha ébredsz,
::Érezz
::Nagy gyönyört
::A gyülölt
: Régi kedves bájain.
: Édes álom elmultával
: Teljesüljön a nótával
: “Kiki a maga párjával”;
: Jancsi Pannit nyerje meg,
: Zsák a foltját lelje meg;
: Hím a nőstényt vigye haza,
: S ne legyen panasza.
:''Puck el. Lysander, Demetrius stb. alva maradnak''
:
| PUCK
: On the ground
: Sleep sound
: I'll apply
: To your eye,
: Gentle lover, remedy.
:''Squeezing the juice on LYSANDER'S eye.''
: 
: When thou wak'st,
: Thou tak'st
: True delight
: In the sight
:Of thy former lady's eye
:And the country proverb known,
:That every man should take his own,
:In your waking shall be shown
: Jack shall have Jill;
: Nought shall go ill;
:The man shall have his mare again, and all shall be well.
:''Exit PUCK.—DEMETRIUS, HELENA &c, sleep.''
|}
==NEGYEDIK FELVONÁS==
===1. SZÍN===
4 782

szerkesztés