Oldal:Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai.djvu/22

A lap nincsen korrektúrázva


nem tudunk, de a mennyiben megbízható adatokból kivehetni : született 1784-dik évi ápril 4-dikén Körösön.

Háromszékben Kovásznán alul egy csinos völgykebelben fekszik Körös, melynek lakói, Orbán Balázs szerint, nem megvetendő iparosok, mert e faluban készülnek nemcsak a Háromszéken, de a Királyhágón inneni részekben is ismeretes legjobb, legfinomabb és legkeresettebb sziták, melyekkel lakosai ország- szerte kereskedést űznek. Ezenkivül nagy mennyiségben gyártanak szita- és rostakérgeket, lólábra való szörbékót és póznát. Körös tiszta székely falu, hol birtokos és jobbágy soha nem volt s az egyedüli határszéli falu, hová oláh nem települt. Csoma Sándor születési napját kétségtelenül bizonyítja a körösi anyakönyv, a hol a már megnevezett Orbán Balázs állitása szerint, mit a helybeli lelkész is megerösit, a fentírt adat van bejegyezve. A ház, a melyben született, elégett, de követvén ugyanazon tekintélyt, öreg emberek azt mondták neki, hogy ott állott, a hol ma a 143 dik számú ház van.*) Származott katonai nemes székely családból, mely ott ma is fennáll még. Édes atyjának neve András, édes anyjáé pedig Gócz Ilona volt. Egy hasonnevű másodunoka (?) öcscse Sándor, a Vasárnapi Újság 1869-dik évi 49-ki száma szerint, 1849-ben mint honvéd Szeben ostromakor utczai harczban golyótól halántékon találva elesett. Volt Sándo- runknak egy rokona, Körösi Csoma József, ki Közép-Szolnok- megyében, egy félreeső faluban, Monó helységben élt, mint református lelkész , s báró Horváth Miklós helybeli birtokosnak majdnem mindennapi vendége volt a negyvenes évek szakában. E hiteles forrásból értesülünk, hogy legközelebbi rokonai és azok, a kik Csománk ifjúkori fejlődésének tanui voltak, már mind elhaltak. Annyit azonban báró Horváth után még elmondhatunk, hogy Sándor már gyermekkorában jelét adta nemcsak kielégíthetetlen tudásvágyának és ama nyugtalan sóvár ösztönnek, «mely mint fecskét vándorútra készté», de jelét adta ép és egészséges testalkatának, mely a physikai fáradalmak által megedzve, rendkívüli kitartásra volt képes fejlődni.

Szívós természetű és erős testalkatú székely volt s hasonlít némi tekintetben hozzám* monda rokona bizonyos megelége-

  • Orbán Balázs
    Székelyföld leírása S-áik füzet.