Oldal:Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai.djvu/21

A lap nincsen korrektúrázva


Csoma munkája lévén, kedves lesz előttem. Az 1825-ki biographia óta 1842. évi ápril 11-kén történt kimultáig Csoma életének részleteit kellőleg nem ismerem. [1]

Dr. Campbell volt az, ki Csomának szemét befogta s ő végezte nyilt sírja felett az utolsó vallási tiszteletet is. Félszázada már, hogy a magyar akadémia ezen nagynevű tagjának művei angol nyelven a tudós világ tulajdonává lettek, s a honfiúi kegyeletes érzelmeknek csak is természetes kifolyása az, hogy az akadémia mély érdeklődését megvalósítani óhajtja Csoma életleírásával és munkáinak hazai nyelvünkön való ismertetésével születése századik évfordulójának küszöbén. Tehát méltán honfiúi hála illeti meg a tudományos akadémiát, hogy ezen rendkivüli, mondhatni bámulatos jellemnek emléket emel irodalmunkban s napvilágra hozza honfitársai előtt nemcsak hosszú évek során tartott vándorlásainak és panasz nélküli küzdelmeinek eredményét, de terjedelmes eredeti adatok nyomán kiegészíti és helyreigazítja a félreértett és gyakran balul megítélt tényeket és fogalmakat, melyek eddig Körösi Csoma Sándor nevét és rögös pályáját környezik.

Mind az, a mi Csoma élete felől ekkorig közzé volt téve, tudomás szerint hiányos és szétszórt adatakból van merítve, melyeknek hézagait olykor a képzelődós sensationális szüleményeivel igyekezett kipótolni. A mi hiteles adatok az illetők rendelkezésére állottak, azok is csak kivonatokban, többnyire nagyon megrövidítve, sokszor összefüggés nélkül közöltettek. Ezen értelemben veendő azon hosszabb tanulmány is, melyet a tudományos akadémiához 1864-ben beterjesztettem, s mely azon évi november hó 7- és 14-ki üléseinek tárgyát képezte. A keletindiai birodalmi kormány külügyi minisztériumának egyik titkára, Mr. Durand előzékenysége következtében, más részt az Asiatic Society of Bengal tanácsának engedelmével s egyéb kútforrásokból számos leírások birtokába jutottam ez év elején, Calcuttában létemkor; azok most, a mennyire czélszerűnek látszott, egész terjedelmükben lesznek közölve, s az olvasó saját következtetéseit levonhatja a felhozott tények megítélésében.

Körösi Csoma Sándor gyermekkori éveiről sokat mondani

  1. Lásd : Journal Asiatic Society of Bengal^ Part. II. pag. 824.