Oldal:Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai.djvu/20

A lap nincsen korrektúrázva


ELSŐ SZAKASZ.

Bevezetés. Csoma Sándor gyermek- és tanulókora. Nagy-Enyed. Göttlnga. Temesvár. Zágráb. Tervei és előkészületek életfeladatára. Útjára kél.

Adjad uram Isten! lesz még egy időre,
Hogy sas fog felülni a kakasülöre.

British Sikkim határszéli tartománynak politikai és közhatósági kormányügynöke, Dr. Archibald Campbell, 1843. év vége felé ezt írta :

« Körösi halála óta nem szűntem meg remélleni, hogy az Asiatic Society of Bengal valamely tagja társunk életpályájáról keleten, egy folyamatos értesítést fog szerkeszteni. Több mint másfél éve már, hogy elvesztettük öt és még mindig hiával vagyunk egy oly életleírásnak, mely azt tanúsítaná, hogy a boldogultnak munkálatai becsesek voltak azon irodalmi Egylet előtt, melyet legfontosabb feladatainak megvalósításában oly hűségesen igyekezett szolgálni, más részről pedig azt bizonyítaná, hogy buzgósága és fáradalmai általunk kellőleg méltányolva valának.

« Jól tudom, hogy nem vagyok képes ennek a tárgynak megfelelni, azért nem is próbálkozom meg vele, de mivel úgy hiszem, hogy a Society inkább óhajtandja bírni egy bár tökéletlen ismertetését munkálatainak, mint egyáltalában semmit sem : tehát azon iratainak, melyek a tibeti irodalomra vonatkoznak, egy jegyzékét állítottam össze, úgy a mint azok az Asiatic Society kiadványaiban megjelentek.

« Továbbá van szerencsém másolatát megküldeni egy rövid jelentésnek azon tibeti irodalmi művek felől, melyek már 1825-ben Csoma birtokában valának ; ez szinte még nem volt közzétéve ; Robinson hadnagy küldte Sirsából, mivel úgy vélekedett, hogy az.