Oldal:Budenz-Szinnyei - Finn nyelvtan.djvu/38

A lap nincsen korrektúrázva


vähimpänä v. kovinna, vähinnä. Egyebek : lämpimä- mele'g : läm- pimänä v. lämminnä ; morsiame- : morsiamena v. morsianna ; toise- : toisena, toisna (s ebböl toissa) ; lapse- : lapsena v. lasna ; onnellise- : -isena v. -шш ; nuore- : nuorena v. nuorna v. nuorra ; ¿í'/'yíe- tele : täynnä.

5) 111 a t i v u s. A -se?«, v. -seen ragalak csak a két- vagy többtagú tövek hosszú véghangzója után fordul elö ; ugyanezek- nél a többes számban -sin, -siin v. -hin a rag, pl. puhtaa- : puhtaasen, puhtaaseen, tb. puhtaisin, puhtaisiin, puhtaihin ; kaunii- : kauniisen, kаunизeen, tb. kauniisin, kauniisiin, kau- niihin; satee-: sateesen, sateeseen, tb. sateisin, sateisiin, sateihin. — Egyébütt a ragalak -h.n (-han, -hän, -hen, -hon, -hön, -him, hyn, -hin) ; de a ragbeli h csak az eggytagú tövek magánhangzója és a többesszámi tövek keítöshangzója után maradt meg; minden más helyzetben elveszett, pl. maa : maahan, tb. maihin : puu: puuhun, puihin ; jo-: johon, mi-: mihin; tie: tiehen, suo : suohon, у o: yöhön ; jalka: tb. jalkoihin, suku: tb. sukuihin: tehty : tb. tehtyihin ; — sormukse- : sormukseen, risti : riistiin, jalka : jalkaan, suku : sukuun.

Jegyzet. Költeményekben elöfordulnak kätehcn, tb. käsihin, pohjahan, tappeluhun, ristihin-îë\e teljesebb (összevonatlan) alakok is.

1C. S z a m n e v e k.

a) Eggyszerü a 1 a p s z à m n e v e k tö (és nominativus)-alak szerint : yhte- (yksi) eggy, kahte- (kaksi) 2, kolme 3, neljä 4, viite- (viisi) 5, kirnte- (kuusi) 6, seitsemä- (seitsemän) 7, kahdeksa-(kah- deksari) 8, yhdeksä- (yhdeksän) 9, kymmene- (kymmenen) 10, sata 100, tullante- (tuhat, tuhannen) 1000, miljoona millió.

b) Sorszámnevek tö (és nom.)-alak szerint (10, L, 15.) : ensimäise- (ensimäinen) elsö, toise- (toinen) második, kolmante- (kolmas) 8-dik, neljänte- (neljäs) 4-dik, viidente-(viides) 5-dik, kuudente- (kuudes) 6-dik, seitsemänte- (-mäs) 7-dik, kahdeksante- (-ksas) 8-dik, yhdeksänte- (-ksäs) 9-dik, kymmenente- (kymmenes) 10-dik, sadante- (sadas) 100-dik, tuhannente- (tuhannes) 1000-dik.

c) Szerkesztett alapszámnevek: a) kaksikym- mentä húsz (2 tiz), kolmekymmentä 30, neljä-k. 40, viisi-k. 50, kuusi-k. 60, seisemän-k. 70, kahdeksan-k. 80, yhdeksän-k. 90 ; kaksisataa 200, kolme-s. 300, stb., kaksituhatta 2000 ; — ß) yksi-