Oldal:Budenz-Szinnyei - Finn nyelvtan.djvu/36

A lap nincsen korrektúrázva


huole- gond : huolta, vere- : verta, vuore- hegy : vuorta ; lume- hó : lunta, lieme- lé : lientä ; miehe- (mies) : miestä ; — kovimpa- (ko- vin) : kovinta ; onnettoma-, isättömä- (onneton, isätön) : onnetonta, isätöntä ; lämpimä- meleg (lämmin) : lämmintä.

c) -ta, -tä kéttagú, csonka mellékalak nélküli tövek (vö. 9. c) hosszú véghangzója után, pl. vapaa : vapaata, harmaa : harmaata, ehtoo : ehtoota, makuu : makuuta.

d) -ta, -tä a többes számban a tövégi hosszú raássalhangzó és a többesi -i eggyesüléséböl keletkezett kettös vagy hosszú magánhangzó után, pl. vapaa : vapaita ; harmaa : harmaita ; antanee- : antaneita ; elänee- : eläneitä ; kaunii- : kauniita.

e) -ta, -tä vagy -a, a három- v. többtagú, rövid magán- hangzón vagy rövid kettöshangzon végzödö töveknél ; némelyeknél mind a két alak elöfordul, de az eggyik vagy a másik szokásosabb; pl. mansikka eper : mansikkaa, tb. mansikoita, mansikkoja ; elävä élö, éló lény : elävätä, elävää ; tekijä szerzö, készitö : tekijätä, tekijää : väkevä erös : väkevätä, väkevää; tutkinto vizsgálat : tb. tutkinnoita, tutkintoja ; — jobbára -ta, -tä az -ea, -eä végüek eggyes számában ésmindíg a többes számukban, pl. korkea magas: korkeata, tb. korkeita ; pehmeä puha : pehmeätä, tb. pehmeitä ; hopea ezüst, ezüstnemü : hopeata, tb. hopeita ; — csak -ta, -tä a többes számban, mikor az utolsóelötti szótag г-végü, pl. tarina ' tarinoita ; lukija : lukijoita ; asia : asioita ; keksijä : keksijöitä ; — csak -a, -ä, mikor a tövégi rövidhangzós szótag ¿-kezdetü vagy puszta -г-végü, pl. isäntä, emäntä : isäntää, emäntää, isäntiä, emäntiä ; tuomari bíró : tuomaria ; sormukse- (tb. sormuksi-) : sor- muksia- lukeva (tb. lukevi-}: lukevia; tekemä (tb. tekemi-) : tekemiä ; parempa- (tb. parempi-} : parempia ; onnettoma- (tb. onnettomi-) : onnettomia.

f) -a, -«' а kéttagú, rövid magánhangzón vagy rövid kettöshangzón végzödö töveknél, pl. Jcala : kalaa, silmä : silmää, tulo jövetel: tuloa, Zrt/itó'indulás, elmenetel: lähtöä, suku: sukua, myrkky méreg : myrkkyä ; sonni bika : sonnia, äiti anya : äitiä ; joke- : jokea, Mve-: kiveä, sappe- epe: sappea ; — (tb.) kaloi- (kala), kïrkkoi- (kirkko), näköi- (näko),. ristei- (risti), sukui- (suku), tehtyi- (tehty): kaloja (e h. kaloi'a), kirkkoja, niiköjä, ristejä, suku ja, tehty jä.

Jegyzet. Az yhte- (eggy), kahte- (két) számnév eggj. partitivusa ('yhttä "kahtta helyett) yhtä, kahta.