Oldal:Budenz-Szinnyei - Finn nyelvtan.djvu/31

A lap nincsen korrektúrázva
– 23 –
Eggyes sz. Többes sz.
iness. jalassa jaloissa
elst. jalasta jaloista
illat. jalkaan (jalkahan) jalkoihin
adess. jalalla jaloilla
ablat. jalalta jaloilta
allat. jalalle jaloille
Eggyes sz. Többes sz.
iness. väkevässä väkevissä
elat. väkevästä väkevistä
illat. väkevään (-vähän) väkeviin (-vihin)
adess. väkevällä väkevillä
ablat. väkevällä väkeviltä
allat. väkevälle väkeville

Tő: sota háború: Eggy. nom. sota, gen. sodan, ess. sotana, part. sotaa, illat. sotaan (sotahan), allat. sodalle; Több. nom. sodat, gen. sotain, sotien, part. sotia, illat. sotiin (sotihin), allat. sodille

6) Tö : onnettoma- szerencsétlen (cs. tö : onneton, -toin).

Eggyes sz. nom. onneton (-loin) gen. onnettoman

ess.

onnettomana,

onnetonna (-toinna) part, onnetonta (-tointa) illat. onnettomaan

Többes sz.

onnettomat

onnettomain, -mien,

onnetonten (-tointen) onnettomina

onnettomia

onnettomiin.

Tö : isättömä- atyátlan : Eggy. nom. isätön (-töin) ; ess. isät- tömänä, isätönnä (-töinnä), part, isätöntä (-töintä), Több. gen. isättömäin, isättömien, isätönten (-töinten).

7) Tö : kovempa- keményebb ; kovimpa- legkeményebb (es. tö : kovin) :

Eggyes sz. Többes sz. Eggyes sz.

nom.* kovempi kovemmat kovin gen. kovemman kovempain, kevimman

-pien

ess. kovempana kovempina part. kovempaa, kovempia

-mpata

kovempaan kovempiin

illat. all.

kovemmalle kovemmille

Többes sz.

kovimmat kovimpain,

-pien

Jcovimpina

kovimpia

kovimpana

kovimpaa,

-mpata, kovinta

kovimpaan kovimpiin

kovimmalle kovimmille.

L. 15. §. 1).

То : vähempä- kevesebb : Eggy. nom. vähempi, gen. vähem- män, part, vähempää ; — Tö : vähimpä- legkevesebb : Eggy. nom. vähin, gen. vähimmän, part, vähimpää, vähintä.

8) Tö : kukko kakas ; tyttö leány :

Eggyes sz. Többes sz.

tytöt

tyttöjen,

tyttöin

tyttöinä

tyttöjä

tyttöihin

tytöille.

Tö : aurinko nap : Eggy. nom. aurinko, gen. auringon, part. aurinkoa ; Több. gen. awrmkam, aurinkojen, aunngoiden, aurin- goitten, part, aurmkoja, allat, auringoille.

Tö : apu segitség : Eggy. nom. apu, gen. avun, part, apua ; illat. apuun ; Több. nom. avut, gen. apuin, apu jen, part, apuja, illat. apuihin, allat, avuille ; — Tö : sanottu mondott, dictus: Eggy. gen. sanotun, part, sanottua ; Több. gen. sanottujen, part, sanot- tuja, ess. sanottuina. — Tö : íe/ifa/ tett, factus : Eggy. gen. tehdyn, part, tehtyä ; Több. part, tehtyjä, ess. tehtyinä, allat, tehdyille.

9) Tö: Hve- kö; íMfe tüz :

(jo*/
nom. kukko tyttö kukot
gen. kukon tytön kukkojen,
kukkoin
ess. kukkona tyttönä kukkoina
part, kukkoa tyttöä kukkoja
illat. kukkoon tyttöön kukkoihin
(kukkohon) (tyttöhön)
allat, kukolle tytölle kukoille
Eggyes sz. Többes sz. nom.* fcгш Hveí gen. А;й;eи kivein, kivien ess. kivenä kivinä part. fcш?а ¿гша illat. kiveen kimin (kivehen] (kivihin} Eggyes sz. Többes sz. nom. tuli tulet gen. tulen tulten, tulien ess. tulena tulina part, íM/tó íг</га illat. tuleen tuliin (tulehen) (tulihin).

Tö : lume- ho, nix : Eggy. nom. lumi, part, lunta, illat. lumeen. Tö : huole- gond: Eggy. nom. huoli, part, huolta, illat. huoleen. Tö : veitse- kés : Eggy. nom. mís¿, part, veistä, illat. veitseen. Tö : wiäfce- halom : Eggy. nom. игяЪ', gen. mû en, part, mäkeä.

  • L. 15. §. 1).

10) Тб : käte- kéz ; kante- Eggyes sz. Többes sz. nom.* käsi kädet

gen. käden kätten, käsien

ess. kätenä käsinä

part. kättä käsiä

instr. käden, k ä sin k ä sin

illat. käteen käsiin

(Mteheri) (käsihin)

adess. kädellä käsillä

födél :

Eggyes sz. Többes sz.

nom. kansi Mnnet gen. kannen kantten, Mn-

sien

ess. kantena lcansina part. kantta kansia

illat. kanteen kansiin

(kantehen) (kansihin) adess. kannella kansilla.

11) Тб : kolmante- harmadik (cs. tövek: kolmat-, kolmas): Eggy. nom. Mlmas, аcе., gen. kelmannen, ess. Mlmantena,

part. kolmatta.

12) Tó : vastaukse- felelet (es. t6 : vastaus); kynnykse- küszöb (cs. tö : Jcynnys) :

Eggy. Több.

nom. vastaus vastaukset gen. vastauksen vastausten

vastauksien

part, vastausta vastauksia ad. vastauksella vastauksilla

Eggy. Több.

nom. kynnys kynnykset gen. kynnyks&n kynnysten, kynnyksien

part. kynnystä kynnyksiä ad. kynnyksellä kynnyksillä.

13) To : tantere- tér (cs. tö : tanner) : Eggy. nom. tanner, gen. tanteren, part, tannerta : Több. nom. tanteret, gen. tannerten, adess. tanterilla.

Tö : paimene- pásztor : Eggy. nom. paimen, gen. paimen&n, part, paimenta, ess. paimenna ; Több. gen. paimenten, paimenien, allat, paim&uille.

14) Tö : oikeute- igazság, jog; tyhmyyte- ostobaság: Eggy. nom.* oiMus, tyhmyys ( Több. oikeudet, tyhmyydet

gen. oiMuden, tyhmyyden ess. oikeutena,tyhmyytenä part, oikeutta, ti/hmyyttä

oikeuksien, tyhmyyksien oiMuksina, tyhmyyksinä oiMuksia, tyhmyyksiä.

  • L. 15. §. 1).

15) Tö: lyhye- (-=* lyhyde-) rövid; ohue- (-

Eggy.
nom. ohut
gen. ohuen
ess. ohuena,
ohunna
part. ohutta

ohude-) vékony : Több.

ohuet

ohutten, ohui- den, ohuitten ohuina

Eggj-. Több.

nom.* lyhyt lyhyet gen. lyhyen lyhytten, lyhyi-

den, lyhyitten ess. lyhyena, lyhyinä

lyhynnä part, lyhyttä lyhyitä part, ohutta ohuita

16) Tö : verise- véres, kalase- halacska, toise- másik, onnel- lise- szerencsés, tekemise- tevés, tennivaló :

Eggy. nom.* verinen, kalanen, toinen, onnellinen, tekeminen gen. verisen, kalasen, toisen, onnellisen, tekemisen part, veristä, kalasta, toista, onnellista, tekemistä

Több. nom. veriset, kalaset, toiset, onnelliset, tekemiset

gen. veristen, kalasten, toisten, onnellisten, tekemisten part, verisiä, kalasia, toisia, onnellisia,] tekimisiä.

17) Tö : risti kereszt ; lampi tavacska.

Eggy- Több.
nom. risti ristit
gen.** ristin ristien, ristein
part, ristiä r is te jä
illat. ristiin risteihin
(ristihin)

Eggy-

nom. lampi gen. lammin part, lampia illat. lampiin lampeihin

(lampihin)

Több.

lammit

lampien, -pein lampeja

15. Némely esetek alakulásáról való tudnivalók.

1) Eggyesszámi nominativus. Az -ise, -se képzös névszók nominativusa -inen, -nen végü.

Aseitsemä- hét, kahdeksa- nyolc, yhdeksä- kilenc, kymmene-tiz számnevek nominativusa: seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymme- nen; tuhante- ezer nom. (ritk.) tuhannen (a közönséges tuhat mellett).

Máskülömben az eggy. nominativus a teljes vagy (ha van) a csonka tövel eggyezö. Kétféle (teljes és csonka) alakjuk van :

a) a hosszú magánhangzón végzödö két- vagy többtagú töveknek (9. a. b.), pl. ahtaa- (ahdas), kirvee- (Mrves), kaunii-

  • L. 15. §. 1). — »* L. 15. §. 3) b].

(kaunis), uroo- (uros), satee- \sade'), antanee- (antanut), kevés kivétellel (9. c. harmaa; vapaa, ehtoo, mdkuu stb.) ;

b) az e-n végzödö többtagú töveknek, pl. tyttäre-: tytär, paimene-: paimen, askele- lépés: askel: sormukse-: sormus, avaime- kulcs: avain; olue- (~=*,olude-) sör: olut, li/hye- (~=* li/hyde-} rövid : lyhyt; ал -uute, -yyte (-ute, -yte) képzésü névszók nomi- nativusa -uus, -yys (-us, -ys), a -nte képzös sorszámneveké -s végü (vö. 10. f. és L);

c) a rövid a, ä-n végzödö tövek közül csak a -ttoma, -ttömä képzésü fosztó mellékneveknek (-ton, -tön v. -toïn, töin), az -impa, -impä képzös superlativus-töveknek (-in) meg a lämpimä- meleg (lämmin) szónak.

A kéttagú tövek e véghangzója helyett a nominativusban i van (kivéve : kolme három, itse maga, nukke baba a nom.-ban is), pl. kive- : nom. kivi, joke- fotyó : jokï, sappe- еpе : sappi, nimc- név : nimi, lapse- gyermek : lapsi, tuule- szél, ventus : tuuli, vête- : vesi, käte- : käsi, sute- farkas : susi, uute- új : uusi, viite- öt : viisi, yhte- eggy : yksi, kahte- két : kaksi, kante- : kansi.

Megjegyzendö : miehe- ember, férfi (-e*wiî'e.se) : nom. mies ; velje- fitestvér : nom. veli.

A comparativus-tövek vég a, ffi-je helyett a nominativusban szintén i van, pl. parempa- jobb : pcvrempi, vähempä- kevesebb : vähempi. A comparativusok analógiájára alakult vasempa- bal (eredetibb vasema-, vaseme-) nominativusa vasen.

2) P a r t i t i v u s. Ennek a ragja :

a) -ta, -tä eggytagú tövek véghangzója után, pl. tnaa: maata, maita; pää: päätä,päitä; suo: suota, soita; mi-: mitä; ku-: kuta.

b) -ta, -tä általában mássalhangzó után ; — azon szavaknál, amelyeknek csonka tövük is van, legtöbbnyire az szolgál az eggyesszámi partitivus alapjául, pl. puhtaa- (puhdas) : puhdasta, uroo- (uros): urosta, kaunii- (kaunis): kaunista; satee- (sade'): sadetta, antanee- (-nut) : antanutta, elänee- (-nyt) : elänyttä ; tyttäre- (tytär): tytärtä, paimene- (paimen) : paimenta, taniere- (tanner): tannerta ; kivise- (kivis-) köves : kivistä ; sormukse- (sormus) : sormusta, avaime- (avain) : avainta ; olue- (olut) : olutta, lyhye- (lyhyt) : lyhi/ttä ; kolmante-, neljänte- (kolmat-, neljät-) : kolmatta, neljätta ; vete- : vettä, kante- : kantta, toise- másik : toista, lapse- : lasta, veitse- : veistä, lohe- lazac : lohta, piene- kicsiny : pientä,