Oldal:Budenz-Szinnyei - Finn nyelvtan.djvu/14

A lap nincsen korrektúrázva


2) A tövégi e helyett rákövetkézö j elött, nemkülömben a gerundiumi -en, -essa elött rendasen i van, pl. kulke- járni cv kulkija járó; тene- menni cv menijä menö ; luke- olvasni со lukien olvasva, lukiessa olvasás közben.

7. Mássalhangzó-váltakozások.

1) Két- vagy többtagú tönek nyilt végszótagját kezdö k t p helyett más hangot ejtenek, mikor a szótag zárt, pl. kulke- járni cv kuljen járok ; tahYo akarat cv tahdon akaratot ; \щ>а szokás oo tava/fsi szokássá ; a fc-nak bizonyos esetekben semmi megfelelöje sincs a zart alakban, pl. näke- látni cv nävii látök. Ugyanez áll az utolsóelötti nyilt szótagot kezdö k t p-ie nézve is, mikor e szótag a tôvégi magánhangzó elveszésével zárttá lett, pl. rohkene- merészkedni cv rohjennut (parí, praet. act.); tantere- mezö, tér cv tanner (nominat.) ; ompele- varrni cv om-meltu var- rott. Ezt az er ö s és a. gyenge fok váltakozásának nevezzük.

Ilyen váltakozást azonban csak akkor találunk, ha a szótag- ban rövid magánhangzó vagy olyan kettöshangzi) van, amely rövid magánhangzónak és hozzájárult г-nek az eggyesüléséböl állott elö (ог, óг, иг, yi, ei).

Jegyzet. Zárt az olyan szótag, amely mássalhangzóval vagy ú. n. véghehezettel (vö. 1. jegyzet) végzödik, pl. sulke- zámi cvj suljt? (-= *suljek) zárj ; sito- kötni (x> sido' (-= *sidok] köss.

Továbbá zárt-számba megy többtagú névszótövek végén az olyan szótag is, amelyben г-utóhangú kettöshangzó van, ha utána t vagy d kez- detü szótag következik, pl. havainto észlelet cv havainnoita (plur. partit.), havainnoiden (plur. gen.).

A váltakozások * a következök:

a) E. kfc, it, pp cv Gy. fc, t, p, vagyis az utolsóelötti és az utolsó (nyilt) szótag határán álló hosszú mássalhangzónak a zárt szótag elején rövid felel meg, pl. kukka virág cv kukat virágok; män- nikkö fenyves cv männikössä fenyvesben ; otta- venni cv otan veszek, otatte vesztek ; tyttö leány cv tytöt leányok, tytölle leánynak ; seppä kovács cv sepät kovácsok, sepältä kovácstól ; tappa- agyonütui cv tapan agyonütök. . .

b) E. Y¡f C (írva : nfc), ní, mp rv Gy. yr; (irva : ng), nn, mm, vagyis az orrhang-megelözte k t p a zárt szótag elején hiányzik, az orrhang pedig hosszan ejtödik, pl. henke- lélek cv hengen

  • E. = eros fok ; Gy. = gyenge fok.