Oldal:Budenz-Szinnyei - Finn nyelvtan.djvu/13

A lap nincsen korrektúrázva


van olvadva a hozzájárult í-vel, pl. kaunii- szép <v [plur.-г-vel] kauniilla (k. sanmlla szép szavakkal); de a második szótagban az ilyen osszeolvadt и helyett néha eг'тап, pl. kallii- draga oo kalleilla (k. kivillä drága kövekköl)'.

f) Az uo, yö, ie kettóshangzóknak az utóhangja van az i elött, vele új kettöshangzóvá (oi,' öi, ei) eggyesülve, pl. suo mocsár гчз soilla toocsarakon ; työ munka rv laissä munkâkban ; tie út cv> teillä utakon; vie- vinni <v vein vittenï.

g) Az г'-ütöhangú kettöshangzók í-je a hozzájárult í-vel összeolvadt, pl. иг- tíszni с\з [praet. -г-vël] uin úsztam ; nai- nóül venni cv [pràet. -г-vel] nain nöül vettern.

ÁTTEKTNTÉS.

i hozzájárulása nélkül

г hozzájárulásával

a) о,, о, ц, у. .,. .,.., .

b) a, a

c) а (kéttagùak végén)

a (kéttagùak végén, az elsö szótagban o, u- v. ilyen elöhángú kettöshangzóval)

a (kettagüak végén, az elsö szótagban а, e, i v. ilyen elöhángú kettöshangzóval)

a, ä (többtagú igetövek vé- gén)

a, ä (többtagú névszótövek végén)

d) e i

e) aa, ää, ee, oo, uu, yy ii

{} uó, y ö, ie

g) ai, äi, oi, ui, oí

oi, öi, ш, yi

a¿si, äisi; aise, aise (amen,

amen) ; ¿ша, äis'a i (plur., praet.) i (plur., praet.)

i (praet.)

i v. ог, öi v. mind a kettö

i, (plur.)

ei

1 \f /

ai, äi, ei, oi, ui,

ii, ei

oi, öi, ei

ai, äi, oi, ui, öi