Oldal:Budenz-Szinnyei - Finn nyelvtan.djvu/12

A lap nincsen korrektúrázva


haï cv kalaise- (nom. kalainen) halas ; metsä er dö cv metsäise- (nom. metsäinen) erdös ; sota háború cv sotaisa harcias.

c) A pluralis és a praeteritum -г-je elött a kéttagú szótövek ä véghangzója hiányzik ; szintilyen a pedig csak akkor, ha a megelözö szótag magánhangzója o v. u (vagy ilyen elöhangú kettöshangzó : oi, ui, ou, uo) ; máskülömben az ilyen a helyett o van az i elött, vele kettöshangzóvá . eggyesülve. Példák : päivä nap (v päivinä napokon ; silmä szem cv silmissä szemekben ; elä- élni cv elin éltern; or ja rabszolga cv orßlle rabszolgáknak; mиnа tojás cv munissa tojásokban ; otta- venni cv otti vett ; murta- törni cv murti tört ; boira kutya cv koirille kutyáknak ; muista- emlékezni cv muisti emlékezett ; koura marok cv kourilla markok- kal ; ruoska ostor cv ruoskilla ostorokkal ; — ellenben : kala hal cv kaloille halaknak ; sana szó cv sanoilla szavakkal ; laida- da- lolni cv lauloin daloltam.

A többtagú igetövek a, ä véghangja a praet. -г-je elött hiányzik ; a többtagú névszótöveké pedig a plur. -г elött részint hiányzik, részint o, ö van helyette, pl. odotta- várni cv odotti várt ; pelasta- megszabadítani cv pelasti megszabadított ; herättä- folébreszteni cv herätti fölébresztett ; — iscmiä gazda cv isäntinä gazdákul ; sanoma hír cv sanomissa hírekben ; vasara kalapács cv vasaroilla kalapácsokkal ; kynttilä gyertya cv kynttilöillä gyer- tyákkal ; — némely szavakban mind a két változat elöfordul, pl. amena alma cv omenissa v. omenoissa almákban.

Jegyzet. A -va, -vä, -mа, -mа képzös igenevek, az -isa, -isä, -ttoma, -ttömä képzös melléknevek, a -mpa, -mpä képzös közép- és fölsöfok-tövek a, á'-je az -i elött hiányzik ; ellenben rendesen o, ö van helyette olyan név- szókban, amelyeknek utolsóelotti tagjában г van.

d) Az e az г-vel rövid г-vé olvadt össze, pl. hevose- ló cv hevosille lovaknak ; ole- lenni cv oli vala, olisin volnék ; miehe- férfi cv miehille férfiaknak. — Szintúgy az г is, pl. oppi- tanulni cv [praet. -г-vel] oppi tanult ; — de a plur. -i elött a tövégi г helyett e van, vele kettöshangzóvá eggyesülve, pl. risti kereszt cv risteissä keresztekben.

e) Hosszú magánhangzó helyett a megfelelö rövid van az i elött, vele kettöshangzóvá eggyesülve, pl. maa föld cv maissa földekben ; pää fej cv päissä fejekben ; sao,- kapni cv sain kap- tam ; myy- eladni cv myin eladtam. — A tövégi hosszú ii össze