Oldal:Afizikaelemei00roitgoog.djvu/327

A lap nincsen korrektúrázva


olajok, — 20o -ú jég, mész, kaucsuk, éteres olajok, porczellán, bőr, száraz papiros, tollak és szőrök, gyapjú és selyem, drágakövek, üveg, viasz, kén, gyanták, borostyánkő, sellak, száraz gázak közönséges mérsékleten.

306. A mondottakból következik, hogy valamely vezető nem árulhat el elektromos állapotot, ha nincsen elszigetelve. Tapasztaljuk azonban, hogy minden, még a legjobban elszigetelt, tehát a levegőben selyemszálakra függesztett vagy sellaklábakra állított test is, idővel elveszti elektromosságát. Az elektromosságnak ez a szétszóródása onnét van, hogy még a sellak is, bár a legrosszabb vezető szilárd test, melyet ismerünk, kevéssé mégis vezet, és hogy ezen kívül az elektromos állapot a levegő-molekuláival, s a benne lebegő porral közlődik. A szétszóródás igen gyors a nedves levegőben, nem annyira a légnemű állapotban jelenlevő víz, mint inkább a tartókra való lecsapódás miatt, mely tartók mindegyike többé-kevésbbé higroszkópos. Ennélfogva az elektromos kisérletek csak száraz időben és csak akkor sikerülnek jól, ha a szigetelőket megmelegítjük és ledörzsöljük. Ugyanezen oknál fogva czélszerű az üvegtartókat sellakkal bevonni, mert felületük különben könnyen megnedvesedik. Még czélszerűbb őket elfödve tartani, és alant kénsavval körülvenni, miként a 630. ábrában az IS tartóra nézve látjuk.

307. Elektroszkópunk (303) bodzabélgolyója jól vezet, ellenben a sellakpálczika, melyre tűzve van, nem vezet. Ha tehát megengedjük, hogy a golyó az őt vonzó testtel érintkezésbe jusson, várható, hogy vezetés révén (304) elektromossá válik. Midőn ezt megpróbáljuk, uj tünemény tárul fel előttünk : érintkezés után hevesen visszalódul ; ugyanaz a test, mely érintkezés előtt vonzotta, most eltaszítja.